PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Lékařská psychologie a etika - E0203390
Anglický název: Medical Psychology and Ethics
Zajišťuje: Klinika psychiatrická (14-390)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 1
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.
Vyučující: MUDr. Luděk Fiala, MBA, Ph.D.
MUDr. David Hynčík, Ph.D.
MUDr. Ester Poláčková
MUDr. Markéta Soukupová
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty, Předměty širšího základu
Korekvizity : {Zubní lékařství - 1. ročník - Latina}, E0201970, E0202001, E0202004
Je korekvizitou pro: E0205390, E0208023, E0208310
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (19.12.2017)
Psychologické aspekty léčebně preventivní péče,komunikační dovednosti,komunikace s pacientem,komunikace s chronicky nemocným,onkologickým pacientem, umírajícím.Nemocně dítě v rodině,rozhovor s příbuznými pacienta,nonverbální komunikace,komplexní přístup k nemocným,základy psychoterapie,podpůrná psychoterapie,etické aspekty v medicínské praxi.Prevence konfliktů mezi zdravotníky a pacienty.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (16.11.2017)

Povinná literatura:
Beran J.,Tumpachová N.: Základy lékarské psychologie pro studenty lékarství. Praha, Karolinum 2003
Doporučená literatura:
Susan Ayers, Richard de Visser: Psychologie v medicíně. Grada, 2015

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (19.12.2017)

Komplexní přístup k pacientovi : biopsychosociální model nemoci. Psychoterapie a medicína : integrace psychoterapie do medicíny. Psychoterapeutický přístup : komunikační dovednosti na bazi vztahu mezi lékařem a pacientem. Vztah mezi lékařem a pacientem : přínos M. Balinta pro porozumění problémům ve vztahu lékař – pacient. Základní komunikační dovednosti : naslouchání, empatie, porozumění, výklad, zájem a podpora, rady. Integrace komunikačních dovedností. Nonverbální komunikace : verbální, nonverbální a paraverbální složky komunikace. Deskripce a klasifikace nonverbálního chování. Aplikace studia nonverbálního chování v klinické praxi. Anamnéza zaměřená na psychologické problémy pacienta : Příklady anamnesticých otázek ( např. otevřené otázky, otázky na odpověď “ano a ne “ , otázky na zjišťování pacientova názoru aj. ). Rozhovor mezi lékařem a pacientem : sbírání anamnestických údajů versus rozhovor zaměřený na psychologické problémy pacienta. Definování rámce rozhovoru, speciálně zaměřený rozhovor ( např. krizová intervence, sdělování diagnózy závažného onemocnění, přístup k depresivním nemocným aj. ). Podpůrná psychoterapie : úvod, definice, základní charakteristiky podpůrné psychoterapie.
Podpůrná psychoterapie jako samostatná léčebná metoda : např. při pomoci v problémových životních situacích, v krizi životních hodnot apod. Psychologické aspekty farmakoterapie : psychologické faktory na straně lékaře a na straně pacienta, psychoterapie a psychofarmakoterapie, placébový efekt.
Problémové situace v komunikaci mezi lékařem a pacientem : faktory na straně lékaře, pacienta a jeho rodiny. Životní cyklus člověka : novorozenec, dlouhodobé důsledky raných zážitků, emoční deprivace, hospitalisace dětí. Adolescence, vývoj psychiky, vývoj identity, sexuální role. Dospělost, stáří , vývoj psychiky, přizpůsobování se ztrátám spojeným s věkem, psychopatologie stáří. Osobnost : definice, vývoj osobnosti, introverze/ extraverze, poruchy osobnosti.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK