PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Lékařská chemie a biochemie 1 - B01603 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Medical Chemistry and Biochemistry 1
Zajišťuje: Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze (11-00410)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 9
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/5 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Dr. Fialová, lfial@lf1.cuni.cz (ÚLBLD), Dr.Šromová, lsrom@lf1.cuni.cz (ÚBEO)Kruhy 2011-2020 získají veškeré organizační informace na webových stránkách ÚBEO
Další informace: http://ulbld.lf1.cuni.cz/
http://ubeo.lf1.cuni.cz/cesky.htm
Staré označení: 605
Garant: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
Patří mezi: Povinné LEK 2.r._18/19
Atributy: Lékařství
Předmět pro elearning
Teoretický předmět
Prerekvizity : {splněna jedna z anatomií}, {splnit jeden z kódů}
Je korekvizitou pro: B01604
Anotace -
Poslední úprava: STI01279 (08.10.2008)

Fyzikální chemie pro biochemii. Anorganická a organická chemie v medicině. Struktura a vlastnosti přírodních látek. Struktura, biosyntéza, biodegradace a funkce proteinů, nukleových kyselin, sacharidů, lipidů a jiných biomolekul. Molekulární mechanizmy bioenergetiky a bioregulací.
Literatura
Poslední úprava: MUDr. Lenka Fialová, CSc. (24.01.2014)

Základní literatura

Matouš B. et al. Základy lékařské chemie a biochemie. Galen, Praha 2010.
MURRAY, Robert K., David A. BENDER, Kathleen M. BOTHAM, Peter J. KENNELLY a kol.: Harperova ilustrovaná biochemie. 5. čes. vyd. Praha: Galén, c2013, 730 s. ISBN 978-807-2629-077. 
Alberts B. a spol. Základy buněčné biologie. Úvod do molekulární biologie buňky (český překlad angl. vydání z r. 1998, editor českého překladu A.Kotyk). Espero Publishing, Ústí nad Labem 2001
Elektronické výukové materiály uvedené na adrese http://ulbld.lf1.cuni.cz a http://ubeo.lf1.cuni.cz/ 
Koolman J. a Rohm K.H. Barevný atlas biochemie. Grada Publishing, Praha 2012 (překlad 4.vydání)

Doporučená literatura

Hiršová D. Chemické názvosloví. Karolinum, Praha 2004 (2. vydání)
Koolman J. a Rohm K.H. Color Atlas of Biochemistry. Thieme, Stuttgart
(poslední vydání)
Murray R.K. a spol. Harper's Biochemistry McGraw-Hill, Inc., USA
(poslední vydání).
Alberts B. a spol. Molecular Biology of the Cell. Garland Science, New
York (poslední vydání)
Devlin T.M., Textbook of Biochemistry With Clinical Correlations. 6th Edition. Willey-Liss 2006
Elliott W.H. a Elliott D. Biochemistry and Molecular Biology. Oxford
University Press (poslední vydání)
Gerg J.M., Tymoczko J.L. a Stryer L. Biochemistry. W.H.Freeman and Co.,
New York (poslední vydání)
Vodrážka Z. Biochemie Academia, Praha 2002

Voet D., Voetová J.G. Biochemie Victoria Publishing, Praha 1992

E-knihy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

John W Baynes,Marek H Dominiczak. (2009). Medical Biochemistry, 3E, Cover. http://elsevierelibrary.co.uk/pdfreader/medical-biochemistry/1

Rozpis výuky -
Rozpis semestrální
Výukový týden Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
103.10.201809:00 - 10:30přednáškaÚvod do studia lékařské biochemie. Typy chemických reakcí. Stereochemie. doc. Dr. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D. 
04.10.201809:00 - 10:30přednáškaChemická vazba. Elektrolyty. Voda. Roztoky, rozpouštění.doc. Dr. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D. 
210.10.201809:00 - 10:30přednáškaAktivita. Disociace. Iontová síla. Koloidy, Difuze, osmomolarita.doc. Dr. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D. 
11.10.201809:00 - 10:30přednáškaProtolytické reakce. Teorie kyselin a zásad. pH. Acidobazické rovnováhy. Pufry. Titrace. doc. Dr. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D. 
317.10.201809:00 - 10:30přednáškaTermodynamika, termochemie, kinetika. Chemické rovnováhy. Katalýza. Oxidoredukční rovnováhy. Elektrochemie. Redoxní potenciál. Přehled analyticko-fyzikálních metod.doc. Dr. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D. 
18.10.201809:00 - 10:30přednáškaVztah mezi strukturou a vlastnostmi organických sloučenin. Organické reakce, reakce funkčních skupin.MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. 
424.10.201809:00 - 10:30přednáškaBiologicky významné organické sloučeniny.doc. MUDr. Ivan Matouš-Malbohan, CSc. 
25.10.201809:00 - 10:30přednáškaToxikologicky významné anorganické látky.doc. Dr. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D. 
531.10.201809:00 - 10:30přednáškaStruktura a vlastnosti aminokyselin. Peptidy. Struktura a vlastnosti bílkovin.MUDr. Jan Pláteník, Ph.D. 
01.11.201809:00 - 10:30přednáškaAnatomie enzymové molekuly. Koenzymy a kofaktory. Mechanismy působení enzymů.MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. 
607.11.201809:00 - 10:30přednáškaStruktura, vlastnosti a význam nukleových kyselin. Úrovně struktury DNA a RNA. Uložení DNA v jádru, histony. Principy interakce DNA-protein.doc. MUDr. Jiří Vachtenheim, CSc. 
08.11.201809:00 - 10:30přednáškaMechanismy a enzymologie syntézy, reparace a rekombinace DNA v prokaryontních a eukaryontních buňkách.prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. 
714.11.201809:00 - 10:30přednáškaRegulace enzymové aktivity (organismus jako nerovnovážná soustava, důsledky změn aktivity enzymů, změna koncentrace enzymu, indukce a represe, konverze proenzymu, degradace enzymů, nabídka substrátů, inhibitory, alosterická regulace, saturace alosterických enzymů, kovalentní modifikace, sestavování podjednotek). MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. 
15.11.201809:00 - 10:30přednáškaHumorální imunita (struktura protilátek, interakce s antigenem, vznik heterogenity protilátek). doc. MUDr. Ivan Matouš-Malbohan, CSc. 
821.11.201809:00 - 10:30přednáškaBiosyntéza RNA (transkripce DNA) v prokaryontních a eukaryontních buňkách, posttranskripční úpravy RNA, sestřih a export RNA z buněčného jádra. Účast modifikace histonů při regulaci transkripce.doc. MUDr. Jiří Vachtenheim, CSc. 
22.11.201809:00 - 10:30přednáškaProteosyntéza. Genetický kód a jeho vlastnosti. Translace. Ribosom jako ribozym.prof. MUDr. Jiří Jonák, DrSc. 
928.11.201809:00 - 10:30přednáškaPosttranslační obměny proteinů. Sbalování proteinů a podíl chaperonů. Cílené směrování proteinů do různých oddílů buňky. Signální a adresové sekvence.prof. MUDr. Jiří Jonák, DrSc. 
29.11.201809:00 - 10:30přednáškaRegulace translace.prof. MUDr. Jiří Jonák, DrSc. 
1005.12.201809:00 - 10:30přednáškaDegradace bílkovin v buňce: proteazomy a lyzozomy. prof. MUDr. Jiří Jonák, DrSc. 
06.12.201809:00 - 10:30přednáškaSekvenování genomů I: Historie, techniky sekvenování DNA, přínos sekvenování pro výzkum, medicínu a společnost.MUDr. Jan Pláteník, Ph.D. 
1112.12.201809:00 - 10:30přednáškaSekvenování genomů II: Struktura lidského genomu, transpozony, variabilita lidského genomu, personalizovaná medicína. MUDr. Jan Pláteník, Ph.D. 
13.12.201809:00 - 10:30přednáškaInterakce virů s hostitelskou buňkou, strategie virové exprese. Retroviry. dr. Hejnar
1219.12.201809:00 - 10:30přednáškaVezikulární transport, Golgiho aparát. Základní charakteristika vesikulárního transportu. Mechanismus vzniku váčku.Typy opláštěných váčků. Mechanismus fúze váčku s cílovým kompartmentem. Exocytóza. Endocytóza. Struktura a funkce Golgiho aparátu. MUDr. Lenka Fialová, CSc. 
1303.01.201909:00 - 10:30přednáškaStopové prvky a vitaminy ve výživědoc. MUDr. Ivan Matouš-Malbohan, CSc. 
1409.01.201909:00 - 10:30přednáškaÚvod do buněčného metabolismu. Obecné rysy metabolismu a bioenergetika, význam redoxního potenciálu. Význam ATP.MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. 
10.01.201909:00 - 10:30přednáškaOxidativní fosforylace, dýchací řetězecMUDr. Jan Pláteník, Ph.D. 
Rozpis blokový
Týden bloku Den Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
1Pondělí10:45 - 12:15seminářRoztoky. Výpočty: stechiometrie, koncentrace roztoků. Iontové rovnice.Mgr. Richard Buchal 
10:45 - 13:45praktická cvičeníÚvod do práce v laboratoři, bezpečnost práce, filtrace, centrifugy. Nácvik pipetování ("velké" objemy). Rozpustnost. Rozdělení směsi. Základní metody extrakce látek.kroužkový asistent
Úterý10:45 - 13:45praktická cvičeníÚvod do práce v laboratoři, bezpečnost práce, filtrace, centrifugy. Nácvik pipetování ("velké" objemy). Rozpustnost. Rozdělení směsi. Základní metody extrakce látek.kroužkový asistent
12:30 - 14:00seminářRoztoky. Výpočty: stechiometrie, koncentrace roztoků. Iontové rovnice.Mgr. Richard Buchal 
Středa10:45 - 12:15seminářRoztoky. Výpočty: stechiometrie, koncentrace roztoků. Iontové rovnice.Mgr. Richard Buchal 
10:45 - 13:45praktická cvičeníÚvod do práce v laboratoři, bezpečnost práce, filtrace, centrifugy. Nácvik pipetování ("velké" objemy). Rozpustnost. Rozdělení směsi. Základní metody extrakce látek.kroužkový asistent
Čtvrtek10:45 - 12:15seminářRoztoky. Výpočty: stechiometrie, koncentrace roztoků. Iontové rovnice.Mgr. Richard Buchal 
10:45 - 13:45praktická cvičeníÚvod do práce v laboratoři, bezpečnost práce, filtrace, centrifugy. Nácvik pipetování ("velké" objemy). Rozpustnost. Rozdělení směsi. Základní metody extrakce látek.kroužkový asistent
Pátek10:45 - 13:45praktická cvičeníÚvod do práce v laboratoři, bezpečnost práce, filtrace, centrifugy. Nácvik pipetování ("velké" objemy). Rozpustnost. Rozdělení směsi. Základní metody extrakce látek.kroužkový asistent
12:30 - 14:00seminářRoztoky. Výpočty: stechiometrie, koncentrace roztoků. Iontové rovnice.Mgr. Richard Buchal 
2Pondělí10:45 - 12:15seminářVýpočty: pH roztoků kyselin a zásad.Mgr. Libuše Nosková 
10:45 - 13:45praktická cvičeníReakce aniontů a kationtů. Reakce významné z lékařského hlediska.kroužkový asistent
Úterý10:45 - 13:45praktická cvičeníReakce aniontů a kationtů. Reakce významné z lékařského hlediska.kroužkový asistent
12:30 - 14:00seminářVýpočty: pH roztoků kyselin a zásad.Mgr. Libuše Nosková 
Středa10:45 - 12:15seminářVýpočty: pH roztoků kyselin a zásad.Mgr. Libuše Nosková 
10:45 - 13:45praktická cvičeníReakce aniontů a kationtů. Reakce významné z lékařského hlediska.kroužkový asistent
Čtvrtek10:45 - 12:15seminářVýpočty: pH roztoků kyselin a zásad.Mgr. Libuše Nosková 
10:45 - 13:45praktická cvičeníReakce aniontů a kationtů. Reakce významné z lékařského hlediska.kroužkový asistent
Pátek10:45 - 13:45praktická cvičeníReakce aniontů a kationtů. Reakce významné z lékařského hlediska.kroužkový asistent
12:30 - 14:00seminářVýpočty: pH roztoků kyselin a zásad.Mgr. Libuše Nosková 
3Pondělí10:45 - 12:15seminářVýpočty: pH pufrů Mgr. Libuše Nosková 
10:45 - 13:45praktická cvičeníKvantitativní reakce: srážecí titrace. Měření pH, titrační křivka.kroužkový asistent
Úterý10:45 - 13:45praktická cvičeníKvantitativní reakce: srážecí titrace. Měření pH, titrační křivka.kroužkový asistent
12:30 - 14:00seminářVýpočty: pH pufrů Mgr. Libuše Nosková 
Středa10:45 - 12:15seminářVýpočty: pH pufrů Mgr. Libuše Nosková 
10:45 - 13:45praktická cvičeníKvantitativní reakce: srážecí titrace. Měření pH, titrační křivka.kroužkový asistent
Čtvrtek10:45 - 12:15seminářVýpočty: pH pufrů Mgr. Libuše Nosková 
10:45 - 13:45praktická cvičeníKvantitativní reakce: srážecí titrace. Měření pH, titrační křivka.kroužkový asistent
Pátek10:45 - 13:45praktická cvičeníKvantitativní reakce: srážecí titrace. Měření pH, titrační křivka.kroužkový asistent
12:30 - 14:00seminářVýpočty: pH pufrů Mgr. Libuše Nosková 
4Pondělí10:45 - 12:15seminářVýpočty: Osmolarita, osmotický tlak. Ing. Libuše Kadlecová 
10:45 - 13:45praktická cvičeníPufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce. Elektrodové děje.kroužkový asistent
Úterý10:45 - 13:45praktická cvičeníPufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce. Elektrodové děje.kroužkový asistent
12:30 - 14:00seminářVýpočty: Osmolarita, osmotický tlak. Ing. Libuše Kadlecová 
Středa10:45 - 12:15seminářVýpočty: Osmolarita, osmotický tlak. Ing. Libuše Kadlecová 
10:45 - 13:45praktická cvičeníPufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce. Elektrodové děje.kroužkový asistent
Čtvrtek10:45 - 12:15seminářVýpočty: Osmolarita, osmotický tlak. Ing. Libuše Kadlecová 
10:45 - 13:45praktická cvičeníPufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce. Elektrodové děje.kroužkový asistent
Pátek10:45 - 13:45praktická cvičeníPufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce. Elektrodové děje.kroužkový asistent
12:30 - 14:00seminářVýpočty: Osmolarita, osmotický tlak. Ing. Libuše Kadlecová 
5Pondělí10:45 - 12:15seminářModely (bio)organických sloučenin. Chiralita aminokyselin. Ing. Iva Subhanová, Ph.D. 
10:45 - 13:45praktická cvičeníReakce funkčních skupin organických sloučenin. Základní organické reakce.kroužkový asistent
Úterý10:45 - 13:45praktická cvičeníReakce funkčních skupin organických sloučenin. Základní organické reakce.kroužkový asistent
12:30 - 14:00seminářModely (bio)organických sloučenin. Chiralita aminokyselin. Ing. Iva Subhanová, Ph.D. 
Středa10:45 - 12:15seminářModely (bio)organických sloučenin. Chiralita aminokyselin. Ing. Iva Subhanová, Ph.D. 
10:45 - 13:45praktická cvičeníReakce funkčních skupin organických sloučenin. Základní organické reakce.kroužkový asistent
Čtvrtek10:45 - 12:15seminářModely (bio)organických sloučenin. Chiralita aminokyselin. Ing. Iva Subhanová, Ph.D. 
10:45 - 13:45praktická cvičeníReakce funkčních skupin organických sloučenin. Základní organické reakce.kroužkový asistent
Pátek10:45 - 13:45praktická cvičeníReakce funkčních skupin organických sloučenin. Základní organické reakce.kroužkový asistent
12:30 - 14:00seminářModely (bio)organických sloučenin. Chiralita aminokyselin. Ing. Iva Subhanová, Ph.D. 
6Pondělí10:45 - 12:15seminářSouhrnný test - anorganika, výpočty kroužkový asistent
10:45 - 13:45praktická cvičeníSpektrofotometrie. Fluorescence. Metody vizualizace v biochemii, barevné sloučeniny v chemii a biochemii. Pipetování.kroužkový asistent
Úterý10:45 - 13:45praktická cvičeníSpektrofotometrie. Fluorescence. Metody vizualizace v biochemii, barevné sloučeniny v chemii a biochemii. Pipetování.kroužkový asistent
12:30 - 14:00seminářSouhrnný test - anorganika, výpočty kroužkový asistent
Středa10:45 - 12:15seminářSouhrnný test - anorganika, výpočty kroužkový asistent
10:45 - 13:45praktická cvičeníSpektrofotometrie. Fluorescence. Metody vizualizace v biochemii, barevné sloučeniny v chemii a biochemii. Pipetování.kroužkový asistent
Čtvrtek10:45 - 12:15seminářSouhrnný test - anorganika, výpočty kroužkový asistent
10:45 - 13:45praktická cvičeníSpektrofotometrie. Fluorescence. Metody vizualizace v biochemii, barevné sloučeniny v chemii a biochemii. Pipetování.kroužkový asistent
Pátek10:45 - 13:45praktická cvičeníSpektrofotometrie. Fluorescence. Metody vizualizace v biochemii, barevné sloučeniny v chemii a biochemii. Pipetování.kroužkový asistent
12:30 - 14:00seminářSouhrnný test - anorganika, výpočty kroužkový asistent
7Pondělí10:45 - 12:15seminářStruktura bílkovin MUDr. Lucie Muchová, Ph.D. 
10:45 - 13:45praktická cvičeníSeparační techniky - tenkovrstevná chromatografie, gelová filtrace, dialýzakroužkový asistent
Úterý10:45 - 13:45praktická cvičeníSeparační techniky - tenkovrstevná chromatografie, gelová filtrace, dialýzakroužkový asistent
12:30 - 14:00seminářStruktura bílkovin MUDr. Lucie Muchová, Ph.D. 
Středa10:45 - 12:15seminářStruktura bílkovin MUDr. Lucie Muchová, Ph.D. 
10:45 - 13:45praktická cvičeníSeparační techniky - tenkovrstevná chromatografie, gelová filtrace, dialýzakroužkový asistent
Čtvrtek10:45 - 12:15seminářStruktura bílkovin MUDr. Lucie Muchová, Ph.D. 
10:45 - 13:45praktická cvičeníSeparační techniky - tenkovrstevná chromatografie, gelová filtrace, dialýzakroužkový asistent
Pátek10:45 - 13:45praktická cvičeníSeparační techniky - tenkovrstevná chromatografie, gelová filtrace, dialýzakroužkový asistent
12:30 - 14:00seminářStruktura bílkovinMUDr. Lucie Muchová, Ph.D. 
8Pondělí10:45 - 12:15seminářEnzymová kinetika MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. 
10:45 - 13:45praktická cvičeníBílkoviny. Precipitace/denaturace proteinů, elfo.kroužkový asistent
Úterý10:45 - 13:45praktická cvičeníBílkoviny. Precipitace/denaturace proteinů, elfo.kroužkový asistent
12:30 - 14:00seminářEnzymová kinetika MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. 
Středa10:45 - 12:15seminářEnzymová kinetika MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. 
10:45 - 13:45praktická cvičeníBílkoviny. Precipitace/denaturace proteinů, elfo.kroužkový asistent
Čtvrtek10:45 - 12:15seminářEnzymová kinetika MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. 
10:45 - 13:45praktická cvičeníBílkoviny. Precipitace/denaturace proteinů, elfo.kroužkový asistent
10:45 - 13:45praktická cvičeníBílkoviny. Precipitace/denaturace proteinů, elfo.kroužkový asistent
Pátek10:45 - 13:45praktická cvičeníBílkoviny. Precipitace/denaturace proteinů, elfo.kroužkový asistent
10:45 - 13:45praktická cvičeníBílkoviny. Precipitace/denaturace proteinů, elfo.kroužkový asistent
12:30 - 14:00seminářEnzymová kinetikaMUDr. Martin Vejražka, Ph.D. 
9Pondělí10:45 - 12:15seminářImunochemie MUDr. Lenka Fialová, CSc. 
10:45 - 13:45praktická cvičeníSpecifita enzymů, závislost na teplotě a pH. Enzymová kinetika. Michaelisova konstanta.kroužkový asistent
Úterý10:45 - 13:45praktická cvičeníSpecifita enzymů, závislost na teplotě a pH. Enzymová kinetika. Michaelisova konstanta.kroužkový asistent
12:30 - 14:00seminářImunochemie MUDr. Lenka Fialová, CSc. 
Středa10:45 - 12:15seminářImunochemie MUDr. Lenka Fialová, CSc. 
10:45 - 13:45praktická cvičeníSpecifita enzymů, závislost na teplotě a pH. Enzymová kinetika. Michaelisova konstanta.kroužkový asistent
Čtvrtek10:45 - 12:15seminářImunochemie MUDr. Lenka Fialová, CSc. 
10:45 - 13:45praktická cvičeníSpecifita enzymů, závislost na teplotě a pH. Enzymová kinetika. Michaelisova konstanta.kroužkový asistent
Pátek12:30 - 14:00seminářImunochemieMUDr. Lenka Fialová, CSc. 
10Pondělí10:45 - 12:15seminářStruktura nukleových kyselin MUDr. Martin Leníček, Ph.D. 
10:45 - 13:45praktická cvičeníIzolace DNAkroužkový asistent
Úterý10:45 - 13:45praktická cvičeníIzolace DNAkroužkový asistent
12:30 - 14:00seminářStruktura nukleových kyselin MUDr. Martin Leníček, Ph.D. 
Středa10:45 - 12:15seminářStruktura nukleových kyselin MUDr. Martin Leníček, Ph.D. 
10:45 - 13:45praktická cvičeníIzolace DNAkroužkový asistent
Čtvrtek10:45 - 12:15seminářStruktura nukleových kyselin MUDr. Martin Leníček, Ph.D. 
10:45 - 13:45praktická cvičeníIzolace DNAkroužkový asistent
Pátek10:45 - 13:45praktická cvičeníIzolace DNAkroužkový asistent
12:30 - 14:00seminářStruktura nukleových kyselinMUDr. Martin Leníček, Ph.D. 
11Pondělí10:45 - 12:15seminářSouhrnný test - organika a bioorganika, enzymologie, molekulární biologiekroužkový asistent
10:45 - 13:45praktická cvičeníElektroforéza nukleových kyselin, RFLPkroužkový asistent
Úterý10:45 - 13:45praktická cvičeníElektroforéza nukleových kyselin, RFLPkroužkový asistent
12:30 - 14:00seminářSouhrnný test - organika a bioorganika, enzymologie, molekulární biologie kroužkový asistent
Středa10:45 - 12:15seminářSouhrnný test - organika a bioorganika, enzymologie, molekulární biologie kroužkový asistent
10:45 - 13:45praktická cvičeníElektroforéza nukleových kyselin, RFLPkroužkový asistent
Čtvrtek10:45 - 12:15seminářSouhrnný test - organika a bioorganika, enzymologie, molekulární biologie kroužkový asistent
10:45 - 13:45praktická cvičeníElektroforéza nukleových kyselin, RFLPkroužkový asistent
Pátek10:45 - 13:45praktická cvičeníElektroforéza nukleových kyselin, RFLPkroužkový asistent
12:30 - 14:00seminářSouhrnný test - organika a bioorganika, enzymologie, molekulární biologiekroužkový asistent
12Pondělí10:45 - 13:45praktická cvičeníImunochemiekroužkový asistent
Úterý10:45 - 13:45praktická cvičeníImunochemiekroužkový asistent
Středa10:45 - 13:45praktická cvičeníImunochemiekroužkový asistent
Čtvrtek10:45 - 13:45praktická cvičeníImunochemiekroužkový asistent
Pátek10:45 - 13:45praktická cvičeníImunochemiekroužkový asistent
14Pondělí10:45 - 13:45praktická cvičeníRedoxní enzymykroužkový asistent
Úterý10:45 - 13:45praktická cvičeníRedoxní enzymykroužkový asistent
Středa10:45 - 13:45praktická cvičeníRedoxní enzymykroužkový asistent
Čtvrtek10:45 - 13:45praktická cvičeníRedoxní enzymykroužkový asistent
Pátek10:45 - 13:45praktická cvičeníRedoxní enzymykroužkový asistent
15Pondělí10:45 - 13:45praktická cvičeníZápočetkroužkový asistent
Úterý10:45 - 13:45praktická cvičeníZápočetkroužkový asistent
Středa10:45 - 13:45praktická cvičeníZápočetkroužkový asistent
Čtvrtek10:45 - 13:45praktická cvičeníZápočetkroužkový asistent
Pátek10:45 - 13:45praktická cvičeníZápočetkroužkový asistent
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK