PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Lékařská chemie a biochemie 1 - B01603 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Medical Chemistry and Biochemistry 1
Zajišťuje: Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze (11-00410)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 9
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/5 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Dr. Fialová, lfial@lf1.cuni.cz (ÚLBLD), Dr.Šromová, lsrom@lf1.cuni.cz (ÚBEO)Kruhy 2011-2020 získají veškeré organizační informace na webových stránkách ÚBEO
Další informace: http://ulbld.lf1.cuni.cz/
http://ubeo.lf1.cuni.cz/cesky.htm
Staré označení: 605
Garant: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
Patří mezi: Povinné LEK 2.r._18/19
Atributy: Lékařství
Předmět pro elearning
Teoretický předmět
Prerekvizity : {splněna jedna z anatomií}, {splnit jeden z kódů}
Je korekvizitou pro: B01604
Anotace -
Poslední úprava: STI01279 (08.10.2008)
Fyzikální chemie pro biochemii. Anorganická a organická chemie v medicině. Struktura a vlastnosti přírodních látek. Struktura, biosyntéza, biodegradace a funkce proteinů, nukleových kyselin, sacharidů, lipidů a jiných biomolekul. Molekulární mechanizmy bioenergetiky a bioregulací.
Literatura
Poslední úprava: MUDr. Lenka Fialová, CSc. (24.01.2014)

Základní literatura

Matouš B. et al. Základy lékařské chemie a biochemie. Galen, Praha 2010.
MURRAY, Robert K., David A. BENDER, Kathleen M. BOTHAM, Peter J. KENNELLY a kol.: Harperova ilustrovaná biochemie. 5. čes. vyd. Praha: Galén, c2013, 730 s. ISBN 978-807-2629-077. 
Alberts B. a spol. Základy buněčné biologie. Úvod do molekulární biologie buňky (český překlad angl. vydání z r. 1998, editor českého překladu A.Kotyk). Espero Publishing, Ústí nad Labem 2001
Elektronické výukové materiály uvedené na adrese http://ulbld.lf1.cuni.cz a http://ubeo.lf1.cuni.cz/ 
Koolman J. a Rohm K.H. Barevný atlas biochemie. Grada Publishing, Praha 2012 (překlad 4.vydání)

Doporučená literatura

Hiršová D. Chemické názvosloví. Karolinum, Praha 2004 (2. vydání)
Koolman J. a Rohm K.H. Color Atlas of Biochemistry. Thieme, Stuttgart
(poslední vydání)
Murray R.K. a spol. Harper's Biochemistry McGraw-Hill, Inc., USA
(poslední vydání).
Alberts B. a spol. Molecular Biology of the Cell. Garland Science, New
York (poslední vydání)
Devlin T.M., Textbook of Biochemistry With Clinical Correlations. 6th Edition. Willey-Liss 2006
Elliott W.H. a Elliott D. Biochemistry and Molecular Biology. Oxford
University Press (poslední vydání)
Gerg J.M., Tymoczko J.L. a Stryer L. Biochemistry. W.H.Freeman and Co.,
New York (poslední vydání)
Vodrážka Z. Biochemie Academia, Praha 2002

Voet D., Voetová J.G. Biochemie Victoria Publishing, Praha 1992

E-knihy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

John W Baynes,Marek H Dominiczak. (2009). Medical Biochemistry, 3E, Cover. http://elsevierelibrary.co.uk/pdfreader/medical-biochemistry/1

Rozpis výuky -
Rozpis semestrální
Výukový týden Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
101.10.201810:45 - 12:15přednáškaÚvod do lékařské chemie a biochemie.Vzájemný vztah mezi lékařskou chemií a biochemií a molekulární biologií a medicínou. Význam předmětu pro studium medicíny a lékařskou praxi. Systém studia předmětu, jeho členění do tématických oblastí, doporučená studijní literatura.prof. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D.Posluchárna Cori, U Nemocnice 5
03.10.201809:00 - 10:30přednáškaÚvod do studia lékařské biochemie. Typy chemických reakcí. Stereochemie. doc. Dr. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D. 
03.10.201810:45 - 12:15přednáškaVoda a vodné disperzní soustavy, chemické reakce. Voda jako rozpouštědlo, roztoky pravé a koloidní a jejich vlastnosti, elektrolytická disociace, iontová síla, difůze, osmóza, osmotický a onkotický tlak. Typy chemických reakcí: redoxní, acidobazické, adiční a eliminační, nukleofilní substituce, isomerizace, přesmyky. Reakce nevratné, vratné, následné, rovnováha chemických reakcí, Guldbergův-Waageův zákon.MUDr. Petr Bušek, Ph.D.Posluchárna Cori, U Nemocnice 5
04.10.201809:00 - 10:30přednáškaChemická vazba. Elektrolyty. Voda. Roztoky, rozpouštění.doc. Dr. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D. 
208.10.201810:45 - 12:15přednáškaAcidobazické děje. pH a pufry.reakce. Definice kyselin a zásad, teorie Arrheniova, teorie Brönsted-Lowryho. Protolyty a protolytické děje. Iontový součin vody a definice pH. Amfolyty. Hydrolýza solí.Polyelektrolyty. Výpočty pH silných a slabých kyselin a zásad. Henderson-Hasselbalchova rovnice. Pufry a výpočty jejich pH. Význam pufrů pro lidský organizmus.Mgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D.Posluchárna Cori, U Nemocnice 5
10.10.201809:00 - 10:30přednáškaAktivita. Disociace. Iontová síla. Koloidy, Difuze, osmomolarita.doc. Dr. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D. 
10.10.201810:45 - 12:15přednáškaBiogenní prvky a medicínsky významné anorganické sloučeniny. Biogenní prvky: makroelementy (C, N, O, H, Ca, P, K, Na, S, Cl, Mg) a mikroelementy (B, F, Fe, Se, Mo, Mn, Cr, I, Co, Cu, Zn, V, Si, Sn) a jejich medicínský význam.doc. MUDr. Evžen Křepela, CSc.Posluchárna Cori, U Nemocnice 5
11.10.201809:00 - 10:30přednáškaProtolytické reakce. Teorie kyselin a zásad. pH. Acidobazické rovnováhy. Pufry. Titrace. doc. Dr. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D. 
315.10.201810:45 - 12:15přednáškaMedicínsky významné organické sloučeniny. Uhlovodíky. Medicínsky významné halogen- a nitro- a sirné deriváty uhlovodíků, aminy, alkoholy, fenoly, aldehydy a ketony, karboxylové kyseliny a jejich funkční a substituční deriváty. Komplexní sloučeniny. Látky používané jako dezinfekční prostředky a mechanizmus jejich účinku.doc. MUDr. Evžen Křepela, CSc.Posluchárna Cori, U Nemocnice 5
17.10.201809:00 - 10:30přednáškaTermodynamika, termochemie, kinetika. Chemické rovnováhy. Katalýza. Oxidoredukční rovnováhy. Elektrochemie. Redoxní potenciál. Přehled analyticko-fyzikálních metod.doc. Dr. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D. 
17.10.201810:45 - 12:15přednáškaSacharidy- přehled. Definice, vlastnosti, funkce a význam, struktury a klasifikace, charakterizace základních molekul. Zákonitosti struktur monosacharidů, isomerie, její význam. Způsoby zápisu vzorců a struktur. Haworthova a Fischerova projekce. Vlastnosti funkčních skupin cukrů – chemický a biochemický význam. Vlastnosti, biologický a medicínský význam vybraných monosacharidů a jejich derivátů. Další biologicky a medicínsky významné deriváty monosacharidů. Glykosidová vazba, struktura, vlastnosti. Druhy glykosidů, struktury disacharidů a oligosacharidů - názvosloví. Vlastnosti, biologický a medicínský význam vybraných di- a oligosacharidů a jejich derivátů. Homopolysacharidy a heteropolysacharidy – biochemické zákonitosti, biologické a fyziologické funkce.doc. MUDr. Jaromír Křemen, CSc.Posluchárna Cori, U Nemocnice 5
18.10.201809:00 - 10:30přednáškaVztah mezi strukturou a vlastnostmi organických sloučenin. Organické reakce, reakce funkčních skupin.MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. 
422.10.201810:45 - 12:15přednáškaMedicínsky významné heterocyklické sloučeniny. Heterocykly. Názvosloví tetrapyrrolů, fyzikálně-chemické vlastnosti. Báze, nukleosidy, nukleotidy. Význam nukleotidů.Mgr. Jan Ševčík, Ph.D.Posluchárna Cori, U Nemocnice 5
24.10.201809:00 - 10:30přednáškaBiologicky významné organické sloučeniny.doc. MUDr. Ivan Matouš-Malbohan, CSc. 
24.10.201810:45 - 12:15přednáškaLipidy - přehled. Definice, vlastnosti, funkce a význam, struktury a klasifikace, charakterizace základních molekul (mastné kyseliny, acylglyceroly, fosfolipidy, sfingolipidy, steroidy a isoprenoidy).Mgr. Jan Ševčík, Ph.D.Posluchárna Cori, U Nemocnice 5
25.10.201809:00 - 10:30přednáškaToxikologicky významné anorganické látky.doc. Dr. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D. 
529.10.201810:45 - 12:15přednáškaAminokyseliny a peptidy. Definice, vlastnosti, funkce a význam. Struktura geneticky kódovaných AMK: typ uhlovodíkového řetězce, funkční skupiny,stereochemická konfigurace, amfoterní charakter, tvorba vodíkových můstků, polarita molekuly. Ovlivnění disociace bazických a kyselých funkčních skupin AMK změnou pH. Isoelektrický bod. Specifické funkce AMK. Peptidy: tvorba a hydrolýza peptidové vazby, omezená rotace kolem pept. vazby, cis/trans izomerie, preference trans isomerů. Di-, tri- až oligopeptidy a polypeptidy, jejich aminoterminální (N-) a karboxyterminální (C-) konec.MUDr. Petr Bušek, Ph.D.Posluchárna Cori, U Nemocnice 5
31.10.201809:00 - 10:30přednáškaStruktura a vlastnosti aminokyselin. Peptidy. Struktura a vlastnosti bílkovin.MUDr. Jan Pláteník, Ph.D. 
31.10.201810:45 - 12:15přednáškaStruktura bílkovin a jejich funkce v organismu. Bílkoviny: struktura - určující pořadí AMK v řetězci (genetický kód), soubor kovalentních a nekoval. vazeb v jednom nebo více řetězcích molekuly bílkoviny. Struktura primární, sekundární (alfa helix, beta skládaný list), suprasekundární struktura, terciální a kvarterní struktura. Obecné funkce proteinů.prof. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D.Posluchárna Cori, U Nemocnice 5
01.11.201809:00 - 10:30přednáškaAnatomie enzymové molekuly. Koenzymy a kofaktory. Mechanismy působení enzymů.MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. 
605.11.201810:45 - 12:15přednáškaEnzymy 1 Definice enzymu. Význam enzymů v medicíně. Substrátová a funkční specifičnost enzymů. Enzymologická terminologie a klasifikace enzymů. Mechanismy a energetika enzymové katalýzy. Isoenzymy a mnohočetné isofomy enzymů. Apoenzymy a holoenzymy. Enzymové kofaktory: koenzymy, prosthetické skupiny, koaktivátory. Faktory ovlivňující průběh enzymových reakcí. Regulace rychlosti enzymové reakce změnou koncentrace substrátu. Monomerní a oligomerní enzymy a jejich kinetika, kooperativní efekty.doc. MUDr. Evžen Křepela, CSc.Posluchárna Cori, U Nemocnice 5
07.11.201809:00 - 10:30přednáškaStruktura, vlastnosti a význam nukleových kyselin. Úrovně struktury DNA a RNA. Uložení DNA v jádru, histony. Principy interakce DNA-protein.doc. MUDr. Jiří Vachtenheim, CSc. 
07.11.201810:45 - 12:15přednáškaEnzymy 2 Biologické regulace koncentrace a aktivity enzymů na transkripční, posttranskripční, translační a posttranslační úrovni. Reversibilní a ireversibilní posttranslační kovalentní modifikace proenzymů (zymogenů) a enzymů. Regulace enzymové aktivity inhibitory. Kinetika inhibice enzymů, její druhy a mechanismy. Medicínský a biologický význam enzymových inhibitorů. Allosterické enzymy a regulace jejich aktivity. Lineární a větvené enzymové dráhy a zpětné vazby regulující jejich rychlost. Kompartmentace enzymů v buňkách a její důsledky pro metabolismus.doc. MUDr. Evžen Křepela, CSc.Posluchárna Cori, U Nemocnice 5
08.11.201809:00 - 10:30přednáškaMechanismy a enzymologie syntézy, reparace a rekombinace DNA v prokaryontních a eukaryontních buňkách.prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. 
712.11.201810:45 - 12:15přednáškaVitamíny. Definice; obecná klasifikace podle fyzikálních vlastností; generické popisné názvy; chemické názvy, pokud se běžně používají; chemické struktury; funkce a význam; potravinové zdroje; choroby z karence vitaminů a jejich předávkování; doporučené denní dávky nejdůležitějších vitaminů.doc. MUDr. Jaromír Křemen, CSc.Posluchárna Cori, U Nemocnice 5
14.11.201809:00 - 10:30přednáškaRegulace enzymové aktivity (organismus jako nerovnovážná soustava, důsledky změn aktivity enzymů, změna koncentrace enzymu, indukce a represe, konverze proenzymu, degradace enzymů, nabídka substrátů, inhibitory, alosterická regulace, saturace alosterických enzymů, kovalentní modifikace, sestavování podjednotek). MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. 
14.11.201810:45 - 12:15přednáškaÚvod do metabolizmu (biochemie energie) Energetika chemických reakcí (entropie, entalpie). Přehled cest energetického metabolizmu, potřeba energie u člověka: udržování gradientů, pohon endergonních reakcí, mechanická práce. Základní charakteristiky, význam a vzájemné metabolické vztahy živin. Význam a funkce AcCoA, NAD a FAD. Kompartmentizace metabolických procesů. Intracelulární a interorgánový metabolizmus. Principy řízení metabolizmu.prof. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D.Posluchárna Cori, U Nemocnice 5
15.11.201809:00 - 10:30přednáškaHumorální imunita (struktura protilátek, interakce s antigenem, vznik heterogenity protilátek). doc. MUDr. Ivan Matouš-Malbohan, CSc. 
819.11.201810:45 - 12:15přednáškaMakroergní sloučeniny. Dýchací řetězec a oxidativní fosforylace. Přehled makroergních sloučenin. Dýchací řetězec, oxidativní fosforylace, Mitchellova chemiosmotická teorie. Reaktivní formy kyslíku, antioxidanty.prof. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D.Posluchárna Cori, U Nemocnice 5
21.11.201809:00 - 10:30přednáškaBiosyntéza RNA (transkripce DNA) v prokaryontních a eukaryontních buňkách, posttranskripční úpravy RNA, sestřih a export RNA z buněčného jádra. Účast modifikace histonů při regulaci transkripce.doc. MUDr. Jiří Vachtenheim, CSc. 
21.11.201810:45 - 12:15přednáškaCitrátový cyklus. Citrátový cyklus jako univerzální metabolický mlýn, nejdůležitější zdroj redukovaných koenzymů. Funkce acetyl koenzymu A. Meziprodukty a enzymy citrátového cyklu. Místa produkce redukovaných koenzymů. Energetická bilance - zisk energie substrátovou fosforylací a oxidativní fosforylací. Regulace citrátového cyklu. Anaplerotické děje. Citrátový cyklus - katabolické a anabolické rysy.prof. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D.Posluchárna Cori, U Nemocnice 5
22.11.201809:00 - 10:30přednáškaProteosyntéza. Genetický kód a jeho vlastnosti. Translace. Ribosom jako ribozym.prof. MUDr. Jiří Jonák, DrSc. 
926.11.201810:45 - 12:15přednáškaTrávení sacharidů, glykolýza, glukoneogeneze. Metabolizmus Fruktózy. Cukry v dietě, trávení a resorbce. Glukózové transportéry a jejich distribuce a regulace – význam pro metabolismus. Glykolýza a glukoneogeneze- kroky glykolýzy, jejich regulace, orgánové/tkáňové specifity. Osud pyruvátu. Glukoneogeneze a glykolýza: podobnosti a rozdíly. Zdroje pro glukoneogenezi. Koordinace glykolýzy a glukoneogeneze na lokální a systémové úrovni. Metabolizmus fruktózy.doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.Posluchárna Cori, U Nemocnice 5
28.11.201809:00 - 10:30přednáškaPosttranslační obměny proteinů. Sbalování proteinů a podíl chaperonů. Cílené směrování proteinů do různých oddílů buňky. Signální a adresové sekvence.prof. MUDr. Jiří Jonák, DrSc. 
28.11.201810:45 - 12:15přednáškaMetabolismus glykogenu, uronových kyselin, pentózový cyklus. Metabolizmus Galaktózy. Glykogen – energetické depo s rychlou obměnou a pohotovou mobilizací. Metabolismus glykogenu: syntéza, degradace (glykogenolýza), mechanizmy regulace a souvislost s metabolizmem dalších živin. Hormonální a allosterické řízení metabolismu glykogenu, jeho tkáňové specifity. Pentózový cyklus. Syntéza a význam kyseliny glukuronové. Metabolizmus galaktózy.doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.Posluchárna Cori, U Nemocnice 5
29.11.201809:00 - 10:30přednáškaRegulace translace.prof. MUDr. Jiří Jonák, DrSc. 
1003.12.201810:45 - 12:15přednáškaTrávení lipidů, metabolizmus triacylglycerolů. Trávení a transport lipidů (lipázy; lipoproteiny – jejich anatomie, význam apoproteinů, vznik, přeměny v organizmu a funkce). Syntéza a degradace TAG, mobilizace a transport mastných kyselin.Mgr. Jan Ševčík, Ph.D.Posluchárna Cori, U Nemocnice 5
05.12.201809:00 - 10:30přednáškaDegradace bílkovin v buňce: proteazomy a lyzozomy. prof. MUDr. Jiří Jonák, DrSc. 
05.12.201810:45 - 12:15přednáškaBeta oxidace, ketolátky, syntéza mastných kyselin. Oxidace mastných kyselin, syntéza karnitinu, karnitinový systém, mitochondriální beta oxidace – její význam, postup a řízení; ostatní cesty degradace mastných kyselin. Tvorba, degradace, utilizace a význam ketolátek. Syntéza mastných kyselin de novo. Následné úpravy mastných kyselin (desaturace a elongace).Mgr. Jan Ševčík, Ph.D.Posluchárna Cori, U Nemocnice 5
06.12.201809:00 - 10:30přednáškaSekvenování genomů I: Historie, techniky sekvenování DNA, přínos sekvenování pro výzkum, medicínu a společnost.MUDr. Jan Pláteník, Ph.D. 
1110.12.201810:45 - 12:15přednáškaMetabolizmus cholesterolu a žlučových kyselin. Biosyntéza a degradace cholesterolu, transport cholesterolu a jeho regulace. Regulace metabolizmu cholesterolu na buněčné úrovni prostřednictvím SREBP. Metabolizmus žlučových kyselin a regulace.Mgr. Jan Ševčík, Ph.D.Posluchárna Cori, U Nemocnice 5
12.12.201809:00 - 10:30přednáškaSekvenování genomů II: Struktura lidského genomu, transpozony, variabilita lidského genomu, personalizovaná medicína. MUDr. Jan Pláteník, Ph.D. 
12.12.201810:45 - 12:15přednáškaSteroidní hormony. Biosyntéza, transport a katabolismus gestagenů, glukokortikoidů, mineralokortikoidů, androgenů, estrogenů a kalcitriolu.doc. MUDr. Evžen Křepela, CSc.Posluchárna Cori, U Nemocnice 5
13.12.201809:00 - 10:30přednáškaInterakce virů s hostitelskou buňkou, strategie virové exprese. Retroviry. dr. Hejnar
1217.12.201810:45 - 12:15přednáškaMetabolizmus glycerofosfolipidů a sfingolipidů. Eikosanoidy. Metabolismus membránových lipidů - glycerofosfolipidy, sfingolipidy - sfingomyelin (vznik sfingosinu a ceramidu) a glykosfingolipidy. Strukturní a signální funkce, význam fosfolipáz, lipidkináz a lipidfosfatáz. Eikosanoidy - biosyntéza, funkce a degradace prostanoidů a leukotrienů.doc. MUDr. Evžen Křepela, CSc.Posluchárna Cori, U Nemocnice 5
19.12.201809:00 - 10:30přednáškaVezikulární transport, Golgiho aparát. Základní charakteristika vesikulárního transportu. Mechanismus vzniku váčku.Typy opláštěných váčků. Mechanismus fúze váčku s cílovým kompartmentem. Exocytóza. Endocytóza. Struktura a funkce Golgiho aparátu. MUDr. Lenka Fialová, CSc. 
19.12.201810:45 - 12:15přednáškaTrávení bílkovin, transaminace, ureosyntetický cyklus. Úloha proteaáz a pH při trávení bílkovin v GIT, resorpce a transport aminokyselin. Katabolizmus bílkovin a aminokyselin v buňkách, zapojení aminokyselin do metabolických procesů (reakce katabolické a anabolické). Nutričně esenciální a postradatelné aminokyseliny. Obecné mechanizmy a kofaktory přeměny aminokyselin - transaminace, deaminace a dekarboxylace. Transport a detoxikace amoniaku, syntéza a deaminace glutaminu, ureosyntetický cyklus a jeho regulace.doc. MUDr. Evžen Křepela, CSc.Posluchárna Cori, U Nemocnice 5
1331.12.201810:45 - 12:15přednáškaMetabolizmus uhlíkového skeletu aminokyselin. Metabolizmus uhlíkového skeletu aminokyselin - aminokyseliny glukogenní a ketogenní. Metabolizmus alifatických aminokyselin: aminokyseliny skupiny pyruvátu, oxalacetátu, 2-oxoglutarátu, sukcinyl-CoA a fumarátu, aminokyseliny přeměňující se přes acetyl-CoA a acetoacetát, metabolizmus aminokyselin s větveným postranním řetězcem.doc. MUDr. Evžen Křepela, CSc.Posluchárna Cori, U Nemocnice 5
02.01.201910:45 - 12:15přednáškaMetabolizmus aromatických aminokyselin a vznik specializovanýc produktů. Biosyntéza a odbourávání biologicky aktivních aminů: katecholaminy, histamin, serotonin, ethanolamin. Biosyntéza melaninu. Biosyntéza kreatinu.doc. MUDr. Evžen Křepela, CSc.Posluchárna Cori, U Nemocnice 5
03.01.201909:00 - 10:30přednáškaStopové prvky a vitaminy ve výživědoc. MUDr. Ivan Matouš-Malbohan, CSc. 
1407.01.201910:45 - 12:15přednáškaMetabolizmus tetrapyrolů. Biosyntéza hemu; regulace biosyntézy hemu v hepatocytech, erytroidních buňkách ostatních tkání. Metabolizmus tetrapyrrolů – degradace hemu; místa rozpadu erytrocytů a degradace hemu, extravazální rozpad - osud hemoglobinu a hemu, katabolická dráha rozpadu hemu - vznik bilirubinu - hemoxygenázy (HO-1, HO-2, HO-3) - jejich funkce; fyzikálně chemické vlastnosti bilirubinu, transport, konjugace bilirubinu a exkrece bilirubinu, osud bilirubinu v GIT - bilinoidy. Metabolizmus železa.doc. MUDr. Jaromír Křemen, CSc.Posluchárna Cori, U Nemocnice 5
09.01.201909:00 - 10:30přednáškaÚvod do buněčného metabolismu. Obecné rysy metabolismu a bioenergetika, význam redoxního potenciálu. Význam ATP.MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. 
09.01.201910:45 - 12:15přednáškaMetabolizmus purinů a pyrimidinů. Metabolizmus purinů – biosyntéza purinových nukleotidů de novo. Úsporná syntéza a defekty. Katabolizmus purinů. Biosyntéza pyrimidinových nukleotidů de novo, regulace. Úsporná syntéza pyrimidinových nukleotidů a vzájemné přeměny (interkonverze). Katabolizmus pyrimidinů. Biosyntéza deoxyribonukleotidů a její regulace.doc. MUDr. Jaromír Křemen, CSc.Posluchárna Cori, U Nemocnice 5
10.01.201909:00 - 10:30přednáškaOxidativní fosforylace, dýchací řetězecMUDr. Jan Pláteník, Ph.D. 
Rozpis blokový
Týden bloku Den Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
1Pondělí07:30 - 10:30praktická cvičeníLaboratorní řád a zásady bezpečnosti práce. / Opakování českého názvosloví- anorganika. Výpočty koncentrací roztoků. Koncentrace, ředění roztoků.RNDr. Markéta Janatová, Ph.D.Praktikárna, U Nemocnice 5
10:45 - 12:15seminářRoztoky. Výpočty: stechiometrie, koncentrace roztoků. Iontové rovnice.Mgr. Richard Buchal 
10:45 - 13:45praktická cvičeníÚvod do práce v laboratoři, bezpečnost práce, filtrace, centrifugy. Nácvik pipetování ("velké" objemy). Rozpustnost. Rozdělení směsi. Základní metody extrakce látek.kroužkový asistent
Úterý07:30 - 10:30praktická cvičeníLaboratorní řád a zásady bezpečnosti práce. / Opakování českého názvosloví- anorganika. Výpočty koncentrací roztoků. Koncentrace, ředění roztoků.RNDr. Markéta Janatová, Ph.D.Praktikárna, U Nemocnice 5
10:45 - 13:45praktická cvičeníÚvod do práce v laboratoři, bezpečnost práce, filtrace, centrifugy. Nácvik pipetování ("velké" objemy). Rozpustnost. Rozdělení směsi. Základní metody extrakce látek.kroužkový asistent
12:30 - 14:00seminářRoztoky. Výpočty: stechiometrie, koncentrace roztoků. Iontové rovnice.Mgr. Richard Buchal 
Středa07:30 - 10:30praktická cvičeníLaboratorní řád a zásady bezpečnosti práce. / Opakování českého názvosloví- anorganika. Výpočty koncentrací roztoků. Koncentrace, ředění roztoků.RNDr. Markéta Janatová, Ph.D.Praktikárna, U Nemocnice 5
10:45 - 12:15seminářRoztoky. Výpočty: stechiometrie, koncentrace roztoků. Iontové rovnice.Mgr. Richard Buchal 
10:45 - 13:45praktická cvičeníÚvod do práce v laboratoři, bezpečnost práce, filtrace, centrifugy. Nácvik pipetování ("velké" objemy). Rozpustnost. Rozdělení směsi. Základní metody extrakce látek.kroužkový asistent
Čtvrtek07:30 - 10:30praktická cvičeníLaboratorní řád a zásady bezpečnosti práce. / Opakování českého názvosloví- anorganika. Výpočty koncentrací roztoků. Koncentrace, ředění roztoků.RNDr. Markéta Janatová, Ph.D.Praktikárna, U Nemocnice 5
10:45 - 12:15seminářRoztoky. Výpočty: stechiometrie, koncentrace roztoků. Iontové rovnice.Mgr. Richard Buchal 
10:45 - 13:45praktická cvičeníÚvod do práce v laboratoři, bezpečnost práce, filtrace, centrifugy. Nácvik pipetování ("velké" objemy). Rozpustnost. Rozdělení směsi. Základní metody extrakce látek.kroužkový asistent
Pátek07:30 - 10:30nicLaboratorní řád a zásady bezpečnosti práce. / Opakování českého názvosloví- anorganika. Výpočty koncentrací roztoků. Koncentrace, ředění roztoků.RNDr. Markéta Janatová, Ph.D.Praktikárna, U Nemocnice 5
10:45 - 13:45praktická cvičeníÚvod do práce v laboratoři, bezpečnost práce, filtrace, centrifugy. Nácvik pipetování ("velké" objemy). Rozpustnost. Rozdělení směsi. Základní metody extrakce látek.kroužkový asistent
12:30 - 14:00seminářRoztoky. Výpočty: stechiometrie, koncentrace roztoků. Iontové rovnice.Mgr. Richard Buchal 
2Pondělí07:30 - 10:30praktická cvičeníAutomatické pipety a spektrofotometrie./ Koncentrace, ředění roztoků. Osmolarita, osmotický tlak- výpočty.Mgr. Marianna BoreckáPraktikárna, U Nemocnice 5
10:45 - 12:15seminářVýpočty: pH roztoků kyselin a zásad.Mgr. Libuše Nosková 
10:45 - 13:45praktická cvičeníReakce aniontů a kationtů. Reakce významné z lékařského hlediska.kroužkový asistent
Úterý07:30 - 10:30praktická cvičeníAutomatické pipety a spektrofotometrie./ Koncentrace, ředění roztoků. Osmolarita, osmotický tlak- výpočty.Mgr. Marianna BoreckáPraktikárna, U Nemocnice 5
10:45 - 13:45praktická cvičeníReakce aniontů a kationtů. Reakce významné z lékařského hlediska.kroužkový asistent
12:30 - 14:00seminářVýpočty: pH roztoků kyselin a zásad.Mgr. Libuše Nosková 
Středa07:30 - 10:30praktická cvičeníAutomatické pipety a spektrofotometrie./ Koncentrace, ředění roztoků. Osmolarita, osmotický tlak- výpočtyMgr. Marianna BoreckáPraktikárna, U Nemocnice 5
10:45 - 12:15seminářVýpočty: pH roztoků kyselin a zásad.Mgr. Libuše Nosková 
10:45 - 13:45praktická cvičeníReakce aniontů a kationtů. Reakce významné z lékařského hlediska.kroužkový asistent
Čtvrtek07:30 - 10:30praktická cvičeníAutomatické pipety a spektrofotometrie./ Koncentrace, ředění roztoků. Osmolarita, osmotický tlak- výpočtyMgr. Marianna BoreckáPraktikárna, U Nemocnice 5
10:45 - 12:15seminářVýpočty: pH roztoků kyselin a zásad.Mgr. Libuše Nosková 
10:45 - 13:45praktická cvičeníReakce aniontů a kationtů. Reakce významné z lékařského hlediska.kroužkový asistent
Pátek07:30 - 10:30praktická cvičeníAutomatické pipety a spektrofotometrie./ Koncentrace, ředění roztoků. Osmolarita, osmotický tlak- výpočtyMgr. Marianna BoreckáPraktikárna, U Nemocnice 5
10:45 - 13:45praktická cvičeníReakce aniontů a kationtů. Reakce významné z lékařského hlediska.kroužkový asistent
12:30 - 14:00seminářVýpočty: pH roztoků kyselin a zásad.Mgr. Libuše Nosková 
3Pondělí07:30 - 10:30praktická cvičeníKyseliny, zásady, soli. Pufry - ředění, výpočty pH / Výpočty pH, pufry.Praktikárna, U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminářChemické výpočty- pH (silné a slabé kyseliny, zásady, pufry). Význam pH a pufrů v organizmu, pufrační systémy v organizmu. Výpočty pH, pufry.Mgr. Jan HojnýCori posluchárna, U Nemocnice 5
10:45 - 12:15seminářVýpočty: pH pufrů Mgr. Libuše Nosková 
10:45 - 13:45praktická cvičeníKvantitativní reakce: srážecí titrace. Měření pH, titrační křivka.kroužkový asistent
Úterý07:30 - 10:30praktická cvičeníKyseliny, zásady, soli. Pufry - ředění, výpočty pH / Výpočty pH, pufry.Praktikárna, U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminářChemické výpočty- pH (silné a slabé kyseliny, zásady, pufry). Význam pH a pufrů v organizmu, pufrační systémy v organizmu. Výpočty pH, pufry.Mgr. Jan HojnýCori posluchárna, U Nemocnice 5
10:45 - 13:45praktická cvičeníKvantitativní reakce: srážecí titrace. Měření pH, titrační křivka.kroužkový asistent
12:30 - 14:00seminářVýpočty: pH pufrů Mgr. Libuše Nosková 
Středa07:30 - 10:30praktická cvičeníKyseliny, zásady, soli. Pufry - ředění, výpočty pH / Výpočty pH, pufry.Praktikárna, U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminářChemické výpočty- pH (silné a slabé kyseliny, zásady, pufry). Význam pH a pufrů v organizmu, pufrační systémy v organizmu. Výpočty pH, pufry.Mgr. Jan HojnýCori posluchárna, U Nemocnice 5
10:45 - 12:15seminářVýpočty: pH pufrů Mgr. Libuše Nosková 
10:45 - 13:45praktická cvičeníKvantitativní reakce: srážecí titrace. Měření pH, titrační křivka.kroužkový asistent
Čtvrtek07:30 - 10:30praktická cvičeníKyseliny, zásady, soli. Pufry - ředění, výpočty pH / Výpočty pH, pufry.Praktikárna, U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminářChemické výpočty- pH (silné a slabé kyseliny, zásady, pufry). Význam pH a pufrů v organizmu, pufrační systémy v organizmu. Výpočty pH, pufry.Mgr. Jan HojnýCori posluchárna, U Nemocnice 5
10:45 - 12:15seminářVýpočty: pH pufrů Mgr. Libuše Nosková 
10:45 - 13:45praktická cvičeníKvantitativní reakce: srážecí titrace. Měření pH, titrační křivka.kroužkový asistent
Pátek07:30 - 10:30praktická cvičeníKyseliny, zásady, soli. Pufry - ředění, výpočty pH / Výpočty pH, pufry.Praktikárna, U Nemocnice 5
09:00 - 10:30seminářChemické výpočty- pH (silné a slabé kyseliny, zásady, pufry). Význam pH a pufrů v organizmu, pufrační systémy v organizmu. Výpočty pH, pufry.Mgr. Jan HojnýCori posluchárna, U Nemocnice 5
10:45 - 13:45praktická cvičeníKvantitativní reakce: srážecí titrace. Měření pH, titrační křivka.kroužkový asistent
12:30 - 14:00seminářVýpočty: pH pufrů Mgr. Libuše Nosková 
4Pondělí07:30 - 10:30praktická cvičeníVlastnosti a reakce biologicky a toxikologicky významných prvků a jejich sloučenin/ Rozpustnost, komplexní sloučeniny, opakování- biogenní a toxické prvky, Pb, Hg, As.Cori posluchárna, U Nemocnice 5
10:45 - 12:15seminářVýpočty: Osmolarita, osmotický tlak. Ing. Libuše Kadlecová 
10:45 - 13:45praktická cvičeníPufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce. Elektrodové děje.kroužkový asistent
Úterý07:30 - 10:30praktická cvičeníVlastnosti a reakce biologicky a toxikologicky významných prvků a jejich sloučenin/ Rozpustnost, komplexní sloučeniny, opakování- biogenní a toxické prvky, Pb, Hg, As.Cori posluchárna, U Nemocnice 5
10:45 - 13:45praktická cvičeníPufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce. Elektrodové děje.kroužkový asistent
12:30 - 14:00seminářVýpočty: Osmolarita, osmotický tlak. Ing. Libuše Kadlecová 
Středa07:30 - 10:30praktická cvičeníVlastnosti a reakce biologicky a toxikologicky významných prvků a jejich sloučenin/ Rozpustnost, komplexní sloučeniny, opakování- biogenní a toxické prvky, Pb, Hg, As.Praktikárna, U Nemocnice 5
10:45 - 12:15seminářVýpočty: Osmolarita, osmotický tlak. Ing. Libuše Kadlecová 
10:45 - 13:45praktická cvičeníPufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce. Elektrodové děje.kroužkový asistent
Čtvrtek07:30 - 10:30praktická cvičeníVlastnosti a reakce biologicky a toxikologicky významných prvků a jejich sloučenin/ Rozpustnost, komplexní sloučeniny, opakování- biogenní a toxické prvky, Pb, Hg, As.Praktikárna, U Nemocnice 5
10:45 - 12:15seminářVýpočty: Osmolarita, osmotický tlak. Ing. Libuše Kadlecová 
10:45 - 13:45praktická cvičeníPufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce. Elektrodové děje.kroužkový asistent
Pátek07:30 - 10:30praktická cvičeníVlastnosti a reakce biologicky a toxikologicky významných prvků a jejich sloučenin/ Rozpustnost, komplexní sloučeniny, opakování- biogenní a toxické prvky, Pb, Hg, As.Praktikárna, U Nemocnice 5
10:45 - 13:45praktická cvičeníPufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce. Elektrodové děje.kroužkový asistent
12:30 - 14:00seminářVýpočty: Osmolarita, osmotický tlak. Ing. Libuše Kadlecová 
5Pondělí10:45 - 12:15seminářModely (bio)organických sloučenin. Chiralita aminokyselin. Ing. Iva Subhanová, Ph.D. 
10:45 - 13:45praktická cvičeníReakce funkčních skupin organických sloučenin. Základní organické reakce.kroužkový asistent
Úterý10:45 - 13:45praktická cvičeníReakce funkčních skupin organických sloučenin. Základní organické reakce.kroužkový asistent
12:30 - 14:00seminářModely (bio)organických sloučenin. Chiralita aminokyselin. Ing. Iva Subhanová, Ph.D. 
Středa10:45 - 12:15seminářModely (bio)organických sloučenin. Chiralita aminokyselin. Ing. Iva Subhanová, Ph.D. 
10:45 - 13:45praktická cvičeníReakce funkčních skupin organických sloučenin. Základní organické reakce.kroužkový asistent
Čtvrtek10:45 - 12:15seminářModely (bio)organických sloučenin. Chiralita aminokyselin. Ing. Iva Subhanová, Ph.D. 
10:45 - 13:45praktická cvičeníReakce funkčních skupin organických sloučenin. Základní organické reakce.kroužkový asistent
Pátek10:45 - 13:45praktická cvičeníReakce funkčních skupin organických sloučenin. Základní organické reakce.kroužkový asistent
12:30 - 14:00seminářModely (bio)organických sloučenin. Chiralita aminokyselin. Ing. Iva Subhanová, Ph.D. 
6Pondělí10:45 - 12:15seminářSouhrnný test - anorganika, výpočty kroužkový asistent
10:45 - 13:45praktická cvičeníSpektrofotometrie. Fluorescence. Metody vizualizace v biochemii, barevné sloučeniny v chemii a biochemii. Pipetování.kroužkový asistent
Úterý10:45 - 13:45praktická cvičeníSpektrofotometrie. Fluorescence. Metody vizualizace v biochemii, barevné sloučeniny v chemii a biochemii. Pipetování.kroužkový asistent
12:30 - 14:00seminářSouhrnný test - anorganika, výpočty kroužkový asistent
Středa10:45 - 12:15seminářSouhrnný test - anorganika, výpočty kroužkový asistent
10:45 - 13:45praktická cvičeníSpektrofotometrie. Fluorescence. Metody vizualizace v biochemii, barevné sloučeniny v chemii a biochemii. Pipetování.kroužkový asistent
Čtvrtek10:45 - 12:15seminářSouhrnný test - anorganika, výpočty kroužkový asistent
10:45 - 13:45praktická cvičeníSpektrofotometrie. Fluorescence. Metody vizualizace v biochemii, barevné sloučeniny v chemii a biochemii. Pipetování.kroužkový asistent
Pátek10:45 - 13:45praktická cvičeníSpektrofotometrie. Fluorescence. Metody vizualizace v biochemii, barevné sloučeniny v chemii a biochemii. Pipetování.kroužkový asistent
12:30 - 14:00seminářSouhrnný test - anorganika, výpočty kroužkový asistent
7Pondělí10:45 - 12:15seminářStruktura bílkovin MUDr. Lucie Muchová, Ph.D. 
10:45 - 13:45praktická cvičeníSeparační techniky - tenkovrstevná chromatografie, gelová filtrace, dialýzakroužkový asistent
Úterý10:45 - 13:45praktická cvičeníSeparační techniky - tenkovrstevná chromatografie, gelová filtrace, dialýzakroužkový asistent
12:30 - 14:00seminářStruktura bílkovin MUDr. Lucie Muchová, Ph.D. 
Středa10:45 - 12:15seminářStruktura bílkovin MUDr. Lucie Muchová, Ph.D. 
10:45 - 13:45praktická cvičeníSeparační techniky - tenkovrstevná chromatografie, gelová filtrace, dialýzakroužkový asistent
Čtvrtek10:45 - 12:15seminářStruktura bílkovin MUDr. Lucie Muchová, Ph.D. 
10:45 - 13:45praktická cvičeníSeparační techniky - tenkovrstevná chromatografie, gelová filtrace, dialýzakroužkový asistent
Pátek10:45 - 13:45praktická cvičeníSeparační techniky - tenkovrstevná chromatografie, gelová filtrace, dialýzakroužkový asistent
12:30 - 14:00seminářStruktura bílkovinMUDr. Lucie Muchová, Ph.D. 
8Pondělí10:45 - 12:15seminářEnzymová kinetika MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. 
10:45 - 13:45praktická cvičeníBílkoviny. Precipitace/denaturace proteinů, elfo.kroužkový asistent
Úterý10:45 - 13:45praktická cvičeníBílkoviny. Precipitace/denaturace proteinů, elfo.kroužkový asistent
12:30 - 14:00seminářEnzymová kinetika MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. 
Středa10:45 - 12:15seminářEnzymová kinetika MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. 
10:45 - 13:45praktická cvičeníBílkoviny. Precipitace/denaturace proteinů, elfo.kroužkový asistent
Čtvrtek10:45 - 12:15seminářEnzymová kinetika MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. 
10:45 - 13:45praktická cvičeníBílkoviny. Precipitace/denaturace proteinů, elfo.kroužkový asistent
Pátek10:45 - 13:45praktická cvičeníBílkoviny. Precipitace/denaturace proteinů, elfo.kroužkový asistent
12:30 - 14:00seminářEnzymová kinetikaMUDr. Martin Vejražka, Ph.D. 
9Pondělí10:45 - 12:15seminářImunochemie MUDr. Lenka Fialová, CSc. 
10:45 - 13:45praktická cvičeníSpecifita enzymů, závislost na teplotě a pH. Enzymová kinetika. Michaelisova konstanta.kroužkový asistent
Úterý10:45 - 13:45praktická cvičeníSpecifita enzymů, závislost na teplotě a pH. Enzymová kinetika. Michaelisova konstanta.kroužkový asistent
12:30 - 14:00seminářImunochemie MUDr. Lenka Fialová, CSc. 
Středa10:45 - 12:15seminářImunochemie MUDr. Lenka Fialová, CSc. 
10:45 - 13:45praktická cvičeníSpecifita enzymů, závislost na teplotě a pH. Enzymová kinetika. Michaelisova konstanta.kroužkový asistent
Čtvrtek10:45 - 12:15seminářImunochemie MUDr. Lenka Fialová, CSc. 
10:45 - 13:45praktická cvičeníSpecifita enzymů, závislost na teplotě a pH. Enzymová kinetika. Michaelisova konstanta.kroužkový asistent
Pátek10:45 - 13:45praktická cvičeníSpecifita enzymů, závislost na teplotě a pH. Enzymová kinetika. Michaelisova konstanta.kroužkový asistent
12:30 - 14:00seminářImunochemieMUDr. Lenka Fialová, CSc. 
10Pondělí10:45 - 12:15seminářStruktura nukleových kyselin MUDr. Martin Leníček, Ph.D. 
10:45 - 13:45praktická cvičeníIzolace DNAkroužkový asistent
Úterý10:45 - 13:45praktická cvičeníIzolace DNAkroužkový asistent
12:30 - 14:00seminářStruktura nukleových kyselin MUDr. Martin Leníček, Ph.D. 
Středa10:45 - 12:15seminářStruktura nukleových kyselin MUDr. Martin Leníček, Ph.D. 
10:45 - 13:45praktická cvičeníIzolace DNAkroužkový asistent
Čtvrtek10:45 - 12:15seminářStruktura nukleových kyselin MUDr. Martin Leníček, Ph.D. 
10:45 - 13:45praktická cvičeníIzolace DNAkroužkový asistent
Pátek10:45 - 13:45praktická cvičeníIzolace DNAkroužkový asistent
12:30 - 14:00seminářStruktura nukleových kyselinMUDr. Martin Leníček, Ph.D. 
11Pondělí10:45 - 12:15seminářSouhrnný test - organika a bioorganika, enzymologie, molekulární biologiekroužkový asistent
10:45 - 13:45praktická cvičeníElektroforéza nukleových kyselin, RFLPkroužkový asistent
Úterý10:45 - 13:45praktická cvičeníElektroforéza nukleových kyselin, RFLPkroužkový asistent
12:30 - 14:00seminářSouhrnný test - organika a bioorganika, enzymologie, molekulární biologie kroužkový asistent
Středa10:45 - 12:15seminářSouhrnný test - organika a bioorganika, enzymologie, molekulární biologie kroužkový asistent
10:45 - 13:45praktická cvičeníElektroforéza nukleových kyselin, RFLPkroužkový asistent
Čtvrtek10:45 - 12:15seminářSouhrnný test - organika a bioorganika, enzymologie, molekulární biologie kroužkový asistent
10:45 - 13:45praktická cvičeníElektroforéza nukleových kyselin, RFLPkroužkový asistent
Pátek10:45 - 13:45praktická cvičeníElektroforéza nukleových kyselin, RFLPkroužkový asistent
12:30 - 14:00seminářSouhrnný test - organika a bioorganika, enzymologie, molekulární biologiekroužkový asistent
12Pondělí10:45 - 13:45praktická cvičeníImunochemiekroužkový asistent
Úterý10:45 - 13:45praktická cvičeníImunochemiekroužkový asistent
Středa10:45 - 13:45praktická cvičeníImunochemiekroužkový asistent
Čtvrtek10:45 - 13:45praktická cvičeníImunochemiekroužkový asistent
Pátek10:45 - 13:45praktická cvičeníImunochemiekroužkový asistent
14Pondělí10:45 - 13:45praktická cvičeníRedoxní enzymykroužkový asistent
Úterý10:45 - 13:45praktická cvičeníRedoxní enzymykroužkový asistent
Středa10:45 - 13:45praktická cvičeníRedoxní enzymykroužkový asistent
Čtvrtek10:45 - 13:45praktická cvičeníRedoxní enzymykroužkový asistent
Pátek10:45 - 13:45praktická cvičeníRedoxní enzymykroužkový asistent
15Pondělí10:45 - 13:45praktická cvičeníZápočetkroužkový asistent
Úterý10:45 - 13:45praktická cvičeníZápočetkroužkový asistent
Středa10:45 - 13:45praktická cvičeníZápočetkroužkový asistent
Čtvrtek10:45 - 13:45praktická cvičeníZápočetkroužkový asistent
Pátek10:45 - 13:45praktická cvičeníZápočetkroužkový asistent
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK