PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Další areálový jazyk IV: Slovenský jazyk - ASE500073
Anglický název: Second Regional Language IV: Slovak
Zajišťuje: Katedra středoevropských studií (21-KSES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: slovenština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ASE100212
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Marián Sloboda, Ph.D.
Ve slož. záměnnosti pro: AVS500062, AVS500063, AVS500066, AVS500067, AVS500094, AVS500095, AVS500098, AVS500099
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jana Pátková, Ph.D. (14.07.2011)
Vstupní jazyková kompetence studenta odpovídá stupni B1 (střední úroveň) Evropského referenčního rámce pro
jazyky. Kurz je zaměřen na spolehlivé zvládnutí morfologických tvarů jednotlivých slovních druhů, transformace vět
a souvětí, schopnost jednoduchých překladů a koncipování nenáročních textů. Po absolvování kurzu student
dokáže bezpečně komunikovat s rodilým mluvčím, koncipovat text na různá témata v rozsahu 300-400 slov (esej,
žádost, motivační list, formální / neformální list, e-mail, apod.). Výstupní jazyková kompetence studenta odpovídá
stupni B1 (vyšší úroveň) Evropského referenčního rámce pro jazyky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Jiří Januška, Ph.D. (08.02.2019)

Test.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jana Pátková, Ph.D. (14.07.2011)
Další areálový jazyk IV. - slovenský jazyk
Základní studijní literatura:
SOKOLOVÁ, M., MUSILOVÁ, K., SLANČOVÁ, D.: Slovenčina a čeština. (Synchrónne porovnanie s cvičeniami.) Bratislava, UK 2005.

DRATVA, T., BUZNOVÁ, V.: Slovenčina pre cudzincov. Bratislava, Slovenské pedagogické vydavateľstvo 2005.

DRATVA, T., BUZNOVÁ, V., BARKOVÁ, V.: Slovenčina pre cudzincov. Cvičebnica. Bratislava, Slovenské pedagogické vydavateľstvo 2005.

HOLÍKOVÁ, K., WEISSOVÁ, M.: Základy slovenčiny. Bratislava, Danubiapress 1995.

FURDÍK, J.: Slovenská slovotvorba (teória, opis, cvičenia). Prešov, Náuka 2004

ŽIGOVÁ, Ľ.: Slovenčina pre cudzincov. Gramatická a pravopisná cvičebnica. Bratislava, UK 2004.

STEINEROVÁ, H.: Konverzačná príručka slovenčiny. Bratislava, UK 2000, 2004.

ŽIGOVÁ, Ľ.: Komunikácia v slovenčine. Textová príručka a cvičebnica. Bratislava, UK 2004.

VAJÍČKOVÁ, M.: Slovenčina pre cudzincov. Gramatické cvičenia. Bratislava, FF UK - Metodické centrum. 2005.

MISTRÍK, J.: Gramatika slovenčiny. Vedomostný test. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo 2003.

PAULINY, E.: Kontrastívna analýza slovenskej a českej deklinácie. In: Studia Academica Slovaca, roč. 4. Bratislava, Stimul 1975.

PAULINY, E.: Kontrastívna analýza slovenskej a českej konjugácie a neohybných slovných druhov. In: Studia Academica Slovaca, roč. 5. Bratislava, Stimul 1976.

Slovníkové publikace:
Pravidlá slovenského pravopisu. Bratislava, Veda 2000.

Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava, Veda 2003 (http://kssj.juls.savba.sk).

Slovník slovenského jazyka. 6 zv. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1959-1968.

KRÁĽ, A.: Pravidlá slovenskej výslovnosti. Systematika a ortoepický slovník. Martin, Matica slovenská 2005.

Česko-slovenský slovník. Bratislava, Veda 1981.

GAŠPARÍKOVÁ, Ž., KAMIŠ, A.: Slovensko-český slovník. Praha, SPN 1967.

GAŠPARÍKOVÁ, Ž., KAMIŠ, A.: Slovensko-český slovník. Praha, Mladá fronta 1983.

.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jana Pátková, Ph.D. (14.07.2011)

1. Procvičení morfologické a syntaktické struktury jednoduché věty (opakování kompetencí získaných v předešlém kurzu).

2. Substantiva. Skloňování. Použití jednotlivých problémovějších pádů. Zvířecí podstatná jména (N, Ak sg., pl.). Téma: Životné prostredie. Zvieratá a rastliny okolo nás. Citoslovce.

3. Slovesa. Vidové dvojice. Reprodukce textu. Téma: Štúdium na univerzite.

4. Zájmena. Skloňování zájmen. Ukazovací zájmena ten, tento, tamten… Číslovky: oba-obaja/obe. Téma: Životný štýl.

5. Adjektiva a adverbia. Tvoření adverbií. Komparativ a superlativ. Téma: Moja najobľúbenejšia literárna / herecká / divadelná postava.

6. Opakování. Test (gramatika, čtení, psaní).

7. Slovotvorba. Desubstantíva. Téma: U lekára. Časti tela, nemoci, ich prejavy, liečba.

8. Kvantifikace. Použití výrazů mnoho / mnohí, koľko / koľkí, niekoľko / niekoľkí, veľa / veľmi, málo, dosť, trocha. Téma: Opis človeka.

9. Spojky. Jednoduché souvětí I. Téma: Podanie sťažnosti.

10. Intonace, přízvuk. Oznamovací, rozkazovací, tázací věty. Téma: Ako používať …?

11. Môj prvý preklad … Analýza písemného projevu.

12. Jednoduché souvětí II. Spojky a vedlejší věty. Částice ve větě.

13. Opakování. Příprava na závěreční atest.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK