PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Další areálový jazyk I.: Lotyšský jazyk - AVS500063
Anglický název: Second Language I: Latvian Language
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dr. Kristine Ante
Vyučující: Dr. Kristine Ante
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Jazykové kurzy
Záměnnost : {Další areálový jazyk: Bulharský jazyk}, {Další areálový jazyk: Chorvatský jazyk}, {Další areálový jazyk: Rumunský jazyk}, {Další areálový jazyk: Slovinský jazyk}, {Další areálový jazyk: Srbský jazyk}, {Další areálový jazyk: Maďarský jazyk}, {Další areálový jazyk: Polský jazyk}, {Další areálový jazyk: Slovenský jazyk}
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Katerina Kedron, Ph.D. (22.10.2010)
Vstupní jazyková kompetence studenta odpovídá stupni A0 Evropského referenčního rámce pro jazyky. Kurz je zaměřen
na osvojení si základů lotyšské gramatiky, se zaměřením na rozvíjení primárních komunikačních schopností, dále na
osvojování základní slovní zásoby a realizaci různorodých konverzačních cvičení. V kurzu si studenti postupně osvojí
zásady lotyšské výslovnosti, pravidelných morfologických paradigmat a seznámí se s tématy, které se bezprostředně
dotýkají každodenního života. Po absolvování kurzu je student schopný porozumět základním pojmům a jednoduchým
větám používaným v každodenním styku za účelem vyjádření konkrétních požadavků. Výstupní jazyková kompetence
studenta odpovídá stupni A1 Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Pavel Štoll, Ph.D. (21.11.2012)

*Základní studijní literatura:

KLÉVERE-VELHI, I., NAUA N. Latviešu valoda studentiem. Riga 2012.

ŠTOLL, P., GRINBERGA, I.: Lotyština pro Čechy (zatím v elektronické podobě).
ŠALME, A., UDRIS, P.: Do it in Latvian. Riga 2005.
SILIS, J.: Latviešu-anglu sarunvardnica. Riga 1996.
LIEGENIECE, L.: Latyšskij jazyk dlja vsech. Riga 2005.
GAVERS, A.: Russko-latyšskij razgovornik. Riga 2002.
Latviešu valodas prasmes limenis. Council of Europe 1997.
ERHART, A.: Baltské jazyky. Praha 1984.
GRUŽANE, V., EČA, A., SPROGIS, V.: Grammatika latyšskogo jazyka. Riga 1995.
CEPLITE, B., CEPLITIS, L.: Latviešu valodas praktiska gramatika. Riga 1997.
ECKERT, BUKEVIČIUTE: Die baltischen Sprachen. Leipzig 1994.
FRAENKEL, E.: Baltu kalbos. Vilnius 1969.
STANG, CH. S.: Vergleichende Grammatik der Baltischen Sprachen. Oslo 1966.

*Slovníkové publikace:
NIKULCEVA, S.: Česko-lotyšský slovník (s přehledem gramatiky). Praha 2006.
KUZINA, V.: 3000 latviešu sarunvalodas biežak lietotie vardi. Riga 1998.
Latviešu valodas vardnica. Riga 2006.
Latviešu literaras valodas vardnica I.-VIII., Riga 1972-1996.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Pavel Štoll, Ph.D. (06.09.2012)

Požadavkem ke zkoušce je písemný test a ústní pohovor.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Katerina Kedron, Ph.D. (22.10.2010)

1. Lotyšská výslovnost.

2. Lotyšské deklinace, nominativ a vokativ, genitiv, lokál, deklinace zájmen. Indikativ prézentu sloves II. konjugace,

nepravidelné sloveso but, přepis cizích slov.

3. Seznámení, zdvořilostní fráze, národnostní příslušnost, státy a kontinenty, studium jazyků.

4. Akuzativ, dativ, vyjadřování slovesa mít, indikativ prézentu sloves III. konjugace, základní číslovky.

5. Bližší seznámení - práce a zaměstnání, osobní údaje.

6. Instrumentál, nepravidelné sloveso iet, indikativ prézentu sloves I. konjugace, sloveso nakt. Zvratná slovesa,

pozitiv a komparativ adjektiv. Tvoření nejčastějších deminutiv.

7. Návštěva v rodině, rodinné vztahy, blahopřání, životopis.

8. Opakování probrané látky.

9. Předložky a příslovce označující prostorové vztahy, slovesa sedet a gulet.

10. Dům a byt, slovesa označující polohu.

11. Předložky a slova označující časové vztahy, vyjadřování hodin, nepravidelné sloveso dot, zájmeno pats.

12. Denní režim, činnosti v jednotlivých fázích dne.

13. Opakování probrané látky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK