PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Další areálový jazyk I.: Litevský jazyk - AVS500062
Anglický název: Second Language I: Lithuanian Language
Zajišťuje: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Geda Montvilaite
Vyučující: Mgr. Geda Montvilaite
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Jazykové kurzy
Záměnnost : {Další areálový jazyk: Bulharský jazyk}, {Další areálový jazyk: Chorvatský jazyk}, {Další areálový jazyk: Rumunský jazyk}, {Další areálový jazyk: Slovinský jazyk}, {Další areálový jazyk: Srbský jazyk}, {Další areálový jazyk: Maďarský jazyk}, {Další areálový jazyk: Polský jazyk}, {Další areálový jazyk: Slovenský jazyk}
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Katerina Kedron, Ph.D. (22.10.2010)
Vstupní jazyková kompetence studenta odpovídá stupni A0 Evropského referenčního rámce pro jazyky. Cílem kurzu je
seznámit posluchače se základy litevského jazyka. V první části kurzu bude stručně představen fonetický a ortografický
inventář litevštiny, pozornost bude věnována nejzákladnějším zásadám výslovnosti a pravopisu. Dále budou studenti
vedeni k nacvičování minimální slovní zásoby, probírány budou vzory časování nejpoužívanějších sloves a jmen. Základem
pro seznámení s gramatickou látkou budou modely slovních spojení a vět, na jejichž základě lze vytvořit velký počet
podobných syntaktických struktur, ovšem s jinou lexikální náplní. Výstupní jazyková kompetence studenta odpovídá stupni
A1 Evropského referenčního rámce pro jazyky. Způsob ukončení - započet.


Literatura - běloruština
Poslední úprava: Mgr. Katerina Kedron, Ph.D. (30.10.2010)
Základní studijní literatura:
AMBRAZAS, V.: Lithuanian Grammar. Vilnius 1997.

YOUNG, S. R.: Prosodic structure of Lithuanian. Larham 1991.

Učebnice Ne dienos be lietuviu kalbos (včetně interaktivní verze na CD). Vilnius 1996.

Učebnice Po truputi (včetně interaktivní verze na CD). Vilnius 1998.

RAMONIENE, M., PRIBUŠAUSKAITE, J.: Praktine lietuviu kalbos gramatika. Vilnius 2003.

PAULAUSKIENE, A.: Modern Lithuanian. Vilnius 1994.

VITKAUSKAS, V.: Lietuviu kalbos tarties žodynas. Vilnius 2001.

RAMONIENE, M.: Colloquial Lithuanian. London 1996.

PAKERYS, A., PUPKIS, A.: Lietuviu kalbos bendrine tartis. Vilnius 2004.

STUNDŽIA, B.: Lietuviu kalbos kirčiavimas. Vilnius 1996.

Slovníkové publikace:
PIROČKINAS, A.: Čeku-lietuviu lietuviu-čeku kalbu žodynas. Vilnius 2004.

BABICKIENE, Z., BAREIKYTE, A.: Lithuanian pictorial dictionary. Vilnius 1999.

Lietuviu kalbos žodynas I-XX. Vilnius 1956-2002. (také na www.lkz.lz)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Katerina Kedron, Ph.D. (22.10.2010)

1. Abeceda, specifická písmena, vztah k výslovnosti. Přízvuk a intonace v litevštině. Rod podstatných jmen.

Osobní a přivlastňovací zájmena.

2. Fonetický a fonologický inventář litevštiny (základní třídění vokálů a konsonantů; specifika litevské slabiky),

cvičení výslovnosti jednotlivých litevských zvuků.

3. Základní lexikální prvky konverzace: jak (se) představit; jak se pozdravit; jak se rozloučit. Seznámení. Pasivní

recepce litevštiny: poslouchání adaptovaných jednoduchých nahrávek.

4. Procesy palatalizace v litevštině (poziční měkkost konsonantů, nepoziční měkkost konsonantů), procesy

asimilace v litevštině, procesy disimilace v litevštině.

5. Intonace. Vokalizace předložek. Kladné a záporné otázky a odpovědi.

6. Základní lexikální prvky konverzace: osobní zájmena; ukazovací zájmena; názvy států a jejich obyvatel; slovesa

být; mluvit; pracovat.

7. Bydlení. Základní číslovky 1-100. Časování sloves (infinitiv, přítomný čas).

8. Cvičení elementárních konverzačních situací (tématické okruhy seznámení; orientace v prostoru; vyjadřování

žádosti atd.). Indikativ prézentu sloves II, konjugace.

9. Město, orientace ve městě. Předložky.

10. Význam rodu substantiv. Litevské deklinace. Nominativ singuláru substantiv, adjektiv.

11. Ulice. Pády jednotného o množného čísla, pádové otázky.

12. Obchody, služby. Indikativ prézentu sloves III. konjugace.

13. Opakovací lekce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK