PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Další areálový jazyk IV. Srbský jazyk - AJS5000100
Anglický název: Second Language from the Area of Studies IV (Serbian)
Zajišťuje: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: srbština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: AJVES00193
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Sandra Vlainić
Ve slož. záměnnosti pro: AVS500062, AVS500063, AVS500066, AVS500067, AVS500094, AVS500095, AVS500098, AVS500099
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (05.03.2010)
Vstupní jazyková kompetence studenta odpovídá stupni B1 (střední úroveň) Evropského referenčního rámce pro jazyky.
Předmět je zaměřen na spolehlivé zvládnutí morfologických tvarů jednotlivých slovních druhů, transformace vět a souvětí,
schopnost jednoduchých překladů a koncipování nenáročních textů. Po absolvování předmětu student dokáže bezpečně
komunikovat s rodilým mluvčím, koncipovat text na různá témata v rozsahu 300-400 slov (esej, žádost, motivační list,
formální / neformální list, e-mail, apod.). Výstupní jazyková kompetence studenta odpovídá stupni B1 (vyšší úroveň)
Evropského referenčního rámce pro jazyky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (16.12.2012)

Zahraniční výměnní studenti mohou být v tomto předmětu klasifikováni dle stupnice ECTS.

International Exchange students may gain an ECTS grade in this course.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (14.02.2017)

Základní studijní literatura

АЛАНОВИЋ, М., БЈЕЛАКОВИЋ, И., БУГАРСКИ, Н., ВОЈНОВИЋ, Ј., ДРАЖИЋ, Ј., КУРЕШЕВИЋ, М.: Научимо српски 2. Нови Сад 2007.

ЖИВАНИЋ, Љ., ЗДРАВКОВИЋ, С., ПУТНИК, Б.: Више од речи. Институт за стране језике – Београд 2012.

СТАНОЈЧИЋ, Ж.: Граматика српског књижевног језика. Београд 2010.

KLAJN, I.: Gramatika srpskog jezika. Beograd 2005.

KOPRIVICA, V.: Srpsko-češki, češko-srpski rečnik. Beograd 2009.

JENIKOVÁ, A.: Srbsko-český, česko-srbský slovník. Praha 2007.

AV: Srbocharvátsko-český slovník. Praha 1982.

САНУ: Чешко-српски речник. Београд 2000.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (14.02.2017)

1. Moje rodina. Příbuzní – názvy v srbštině. Posesivní genitiv a dativ. Nepravidelné množné číslo u podstatných jmen – dete, brat.
2. Rodina kdysi a dneska. Číselná podstatná jména. Číslovky druhové.
3. Profese a povolání. Podstatná jména – plurál výjimky.
4. Stará řemesla. Zájmena: ko/šta, niko/ništa, neko/nešto, svako/svašta. Hromadná podstatná jména – shoda.
5. Tělo a gesta. Části těla. Verbální a neverbální komunikace. Pomnožná podstatná jména. Vztažná zájmena.
6. Móda. Vzhled. Přivlastňovací zájmeno svoj, svoja, svoje. Formální a neformální dopis.
7. Vlastnosti lidí. Přídavná jména – stupňování. Kvalifikativní význam – genitiv, instrumentál a lokál.
8. Povinnosti a závazky. Volný čas. Měřící jednotky. Věta. Místní význam – genitiv, akuzativ, lokál.
9. Telefonování. Formální a neformální rozhovor. Zvratná slovesa. Příslovce a příslovečná určení.
10. Tvář a obličej. Rysy. Genetika. Stupňování příslovcí.
11. Kam? Kde? Věty vedlejší příčinné.
12. Pravopis – státy, města, vesnice. Větné příslovce – zato, stoga.
13. Bělehrad, Novi Sad, Niš. Reflexivní pasiv. Slovotvorba – sufixální.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK