PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Další areálový jazyk II. Srbský jazyk - AJS5000098
Anglický název: Second Language from the Area of Studies II (Serbian)
Zajišťuje: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: srbština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: AJVES00191
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Sandra Vlainić
Ve slož. záměnnosti pro: AVS500062, AVS500063, AVS500066, AVS500067, AVS500094, AVS500095, AVS500098, AVS500099
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (05.03.2010)
Vstupní jazyková kompetence studenta odpovídá stupni A1 Evropského referenčního rámce pro jazyky. Cílem předmětu je
prohloubení znalostí gramatické struktury srbského jazyka a kontinuální rozvíjení komunikační schopnosti rozšířováním
slovní zásoby o specifické tematické okruhy. Od posluchačů se očekává schopnost číst, odpovídat na otázky, analyzovat
psaný i slyšený text. Základní učebnice bude doplňována dalšími vybranými texty a cvičeními a doprovozena audio
ukázkami. Výstupní jazyková kompetence studenta odpovídá stupni A2 Evropského referenčního rámce pro jazyky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (16.12.2012)

Zahraniční výměnní studenti mohou být v tomto předmětu klasifikováni dle stupnice ECTS.

International Exchange students may gain an ECTS grade in this course.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (14.02.2017)

Základní studijní literatura

BJELAKOVIĆ, I., VOJNOVIĆ, J.: Naučimo srpski 1. Novi Sad 2006.

MILIĆEVIĆ-DOBROMIROV, N., NOVKOVIĆ-ADŽAIP, B.: Učimo srpski 1. Novi Sad 2013.

СТАНОЈЧИЋ, Ж.: Граматика српског књижевног језика. Београд 2010.

KLAJN, I.: Gramatika srpskog jezika. Beograd 2005.

KOPRIVICA, V.: Srpsko-češki, češko-srpski rečnik. Beograd 2009.

JENIKOVÁ, A.: Srbsko-český, česko-srbský slovník. Praha 2007.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Sandra Vlainić (14.02.2017)

1. TV program. Čas, dny v týdnu, měsíce. Modální slovesa a kombinace s „da + přítomný čas“.

2. Rodina. Nákupy. Přivlastňovací přídavná jména. Lokál plurálu podstatných jmen – lokál kvalifikativní. Vlastnosti.

3. Tělo. Přídavná jména – lokál singuláru a plurálu. Nepravidelné množné číslo.

4. Obuv a oděv. Přídavná jména – stupňování. Zvratná slovesa.

5. Nákupy, obchody. Přídavná jména – popisné stupňování.

6. Kadeřnictví. Slovesný vid. Dokonavý tvar pomocného slovesa „biti“ a užívaní v „da + přítomný čas“.

7. Bydlení a nábytek. Předložky s genitivem (iza, ispred, između, ispod, iznad, pored, oko). Orientační význam genitivu. V prodejně nábytku. Genitiv osobních zájmen (krátké a dlouhé tvary). Pořadové číslovky. Hromadná podstatná jména.

8. Zařizovaní bytu. Sousedé a sousedství. Podstatná jména ženského rodu končící na souhlásku.

9. Cestování. Instrumentál singuláru a plurálu podstatných jmen. Instrumentál společnosti. Slovesa pohybu.

10. Cestovní ruch. Minulý čas – tvorba. Minulý čas – zápor. Slovesa pohybu – akuzativ versus lokál.

11. Dopravní prostředky. Na letišti, na nádraží, v cestovní kanceláři. Instrumentál prostředku, nástroje a času.

12. Taxislužby. V taxíku. Podmiňovací způsob. Dativ singuláru a plurálu podstatných jmen. Logický podmět.

13. Turistická nabídka. Budoucí čas I.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK