PředmětyPředměty(verze: 942)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvodní jazykový seminář - ABO100930
Anglický název: Introductory Language Seminar
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ABO100932
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
Mgr. Pavlína Synková, Ph.D.
Mgr. Hana Dufková, Ph.D.
Záměnnost : ABO100931, ABO100932
Je prerekvizitou pro: ABO300034, ABO500802, ABO500804, ABO500805, ABO500803
Je záměnnost pro: ABO100932
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (24.07.2023)
Základní seminář jazykovědné bohemistiky. Studenti si osvojí základní poznatky o systémovém uspořádání prostředků českého jazyka. Jsou uvedeni do morfematické skladby slova a slovního tvaru. Prohloubí a usouvztažní si středoškolské poznatky o slovotvorbě, morfologii a syntaxi. Prohloubí si středoškolské znalosti normativní mluvnice češtiny a českého pravopisu. Osvojí si a v semináři prakticky užívají běžnou lingvistickou terminologii a zorientují se v základní jsazykovědněbohemistické literatuře.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (24.07.2023)

Úkolem úvodního jazykového semináře je:

1. poskytnout základní orientaci v jazykovědné bohemistice;

2. dovést k praktickému zvládnutí českého pravopisu a normativní mluvnice;

3. vést k využívání slovníků, kodifikačních příruček, příp. další základní literatury oboru;

4. uvést do základů jazykových rozborů (morfologie, morfematika, slovotvorba, syntax);

5. kultivovat práci s odborným textem a vlastní jazykovědné uvažování (referáty, četba zadaných lingvistických statí a rozprava o nich, sledování současné jazykové situace).

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (24.07.2023)

 

ADAM, Robert, a kol.: Gramatické rozbory češtiny. Výklad a cvičení s řešeními. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2019.

Internetová jazyková příručka (2008–) [online].

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (25.09.2023)

Zápočet: aktivní práce v semináři, plnění průběžně zadávaných úkolů, zápočtový test (morfologický a syntaktický rozbor – max. tři termíny).

Zkouška (písemná): morfematický a slovotvorný rozbor, korekturní a substituční cvičení, normativní mluvnice, jazykovědná terminologie.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (24.07.2023)

Systémový přístup k jazyku
Pravopis
Morfematický rozbor
Morfologie, morfologický rozbor, kodifikovaná morfologická norma
Základy slovotvorby, slovotvorný rozbor
Syntax, syntaktická struktura věty a souvětí
Lingvistická terminologie

Orientace v základní literatuře z oboru jazykovědné bohemistiky

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (24.07.2023)

Předmět je určen oborovým studentům v 1. semestru studia.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK