PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Morfologie - ABO500803
Anglický název: Morphology of Czech
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / 48 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.
Prerekvizity : ABO100930, ABO100932
Anotace
Předmětem přednášky je tvarosloví současné češtiny, zejména spisovné. Pozornost je věnována morfologii funkční (slovním druhům a morfologickým kategoriím) a v obecném pohledu i formální (variantnosti flexe a jejím aktuálním vývojovým tendencím). Náplní semináře je diskuse nad přečtenou odbornou literaturou z oblasti morfologie češtiny a praktické procvičování morfologicky zaměřených úkolů různého typu. Cílem předmětu je prohloubení a systematizace dovedností tvaroslovné analýzy českého jazykového materiálu, bezpečná orientace v morfologickém systému češtiny a získání vhledu do podstaty morfologické formy a funkce, zejm. v oblasti morfologických kategorií a slovních druhů.
Poslední úprava: Adam Robert, doc. Mgr., Ph.D. (24.07.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Zápočet: aktivní práce v semináři. Seminář L. Saicové Římalové: aktivní práce v semináři + písemný rozbor textu.

Zkouška: písemný test.

Poslední úprava: Adam Robert, doc. Mgr., Ph.D. (24.07.2023)
Literatura

ADAM, R. Příručka k morfologii češtiny (výklad a cvičení s řešeními). 4., upr. vyd. Praha: Karolinum, 2023.

ČECHOVÁ, M., a kol. Čeština – řeč a jazyk. 3., upr. vyd. Praha: SPN, 2011.

KARLÍK, P. – NEKULA, M. – PLESKALOVÁ, J. (ed.). Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, 2016.

KOMÁREK, M. – KOŘENSKÝ, J. – PETR, J. – VESELKOVÁ, J. (ed.). Mluvnice češtiny 2. Tvarosloví. Praha: Academia, 1986.

SOJKA, P. Učebnice české morfologie s cvičebnicí pro studující bohemistiky a příbuzných oborů. Praha: Karolinum, 2022.

ŠTÍCHA, F., a kol. Velká akademická gramatika spisovné češtiny II. Morfologie: Morfologické kategorie / Flexe. Praha: Academia, 2021.

 

Další literatura bude zadávána v semináři.

Poslední úprava: Adam Robert, doc. Mgr., Ph.D. (24.07.2023)
Metody výuky

V případě nutnosti konat výuku distančně bude předmět transformován do online formy. Výuka bude probíhat zčásti formou videokonference, nejspíše přes Zoom, zčásti bude práce zadávána a kontrolována (včetně zpětné vazby) prostřednictvím Moodlu.

Poslední úprava: Adam Robert, doc. Mgr., Ph.D. (10.07.2022)
Sylabus

Slovnědruhová klasifikace

Slovesa a slovesné morfologické kategorie

Jména a jmenné morfologické kategorie

Neohebné slovní druhy

Třídění flexe, její variantnost a vývoj

Poslední úprava: Adam Robert, doc. Mgr., Ph.D. (24.07.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK