PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvodní jazykový seminář - ABO100931
Anglický název: Introductory Language Seminar
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.
PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.
Mgr. František Martínek, Ph.D.
Je záměnnost pro: ABO100930
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Základní seminář jazykovědné bohemistiky. Studenti si osvojí základní poznatky o systémovém uspořádání prostředků českého jazyka. Jsou uvedeni do morfematické skladby slova a slovního tvaru. Prohloubí a usouvztažní si středoškolské poznatky o morfologii a syntaxi. Prohloubí si středoškolské znalosti normativní mluvnice češtiny. Osvojí si a v semináři prakticky užívají běžnou lingvistickou terminologii.
Poslední úprava: UCJLEHEC (21.06.2010)
Cíl předmětu

Úkolem prosemináře je:

1. poskytnout základní orientaci v jazykovědné bohemistice;

2. dovést k praktickému zvládnutí českého pravopisu a normativní mluvnice;

3. vést k využívání slovníků, kodifikačních příruček, příp. další základní literatury oboru;

4. uvést do základů jazykových rozborů (morfologie, morfematika, slovotvorba, syntax);

5. kultivovat práci s odborným textem a vlastní jazykovědné uvažování (referáty, četba zadaných lingvistických statí a rozprava o nich, sledování současné jazykové situace).

Poslední úprava: UCJLEHEC (21.06.2010)
Literatura

Čechová, M. a kol.: Čeština - řeč a jazyk. Praha, ISV 1996 (vybrané pasáže).

Čmejrková, S. - Daneš, F. a kol.: Čeština, jak ji znáte i neznáte. Praha, Academia 1999.

Daneš, F, a kol.: Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha, Academia 1997.

Grepl, M. - Karlík, P.: Učte se s námi skladbě češtiny. Praha, SPN 1992 (vybrané pasáže) nebo Grepl, M. - Karlík, P.: Skladba češtiny. Cvičení a výklad. Praha, ISV 1999.

Hrbáček, J. a kol.: Mluvnické rozbory a cvičení v češtině. Praha 1998 (skripta).

Hrbáček, J.: Úvod do studia českého jazyka. Praha 1995 (skripta).

Mathesius, V.: Řeč a sloh. Praha, Čs. spisovatel 1966.

Pravidla českého pravopisu. Praha, Pansofia 1993.

Příruční mluvnice češtiny. Praha 1995 (vybrané pasáže).

Slovník spisovné češtiny (pro školu a veřejnost). Praha, Academia 1994.

Svozilová, N.: Jak dnes píšeme / mluvíme a jak hřešíme proti dobré češtině. Praha, H & H 1999.

Poslední úprava: UCJLEHEC (21.06.2010)
Požadavky ke zkoušce

Zápočet: aktivní práce v semináři, plnění průběžně zadávaných úkolů.

Zkouška (písemná): jazykové rozbory, korekturní a substituční cvičení, normativní mluvnice.

Získaný zápočet je podmínkou pro skládání zkoušky.

Poslední úprava: UCJLEHEC (21.06.2010)
Sylabus

Uvedení do jazykovědné bohemistiky (jazykové roviny, základní jazykovědné disciplíny, přístupy ke zkoumání jazyka)

Systémový přístup k jazyku

Pravopis

Morfematický rozbor

Morfologie, kodifikovaná morfologická norma

Základy slovotvorby

Syntax, syntaktická struktura věty a souvětí

Výstavba textů různých funkčních stylů a žánrů

Poslední úprava: UCJLEHEC (21.06.2010)
Vstupní požadavky

1. semestr studia

Poslední úprava: UCJLEHEC (21.06.2010)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK