PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Lexikologie a slovotvorba - ABO500802
Anglický název: Lexicology and Word-Formation
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / 56 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
Mgr. František Martínek, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
Mgr. Dominika Kováříková, M.A., Ph.D.
Prerekvizity : ABO100930, ABO100932
Anotace
Kurz zahrnuje hodinovou přednášku a dvouhodinový seminář týdně. Obě formy výuky na sebe navazují a doplňují se.
Přednáška se v časti lexikologické věnuje lexémům, jejich vymezení, obecnějším aspektům (lexikálního) významu, jeho analýzy (vztah jeho denotativních a konotativních složek) a paradigmatickým a syntagmatickým vztahům lexémů, v části slovotvorné popisu slovotvorného systému a základních prostředků a procesů tvoření slov v současné češtině. Zahrnut je i krátký lexikografický úvod, představující v přehledu vývoj a současný stav české lexikografie.
Seminář aplikuje základní lexikologické, lexikografické a slovotvorné pojmy uvedené a objasněné v přednášce na aktuální jazykový materiál. Procvičuje a demonstruje různé aspekty a vztahy lexikálního a slovotvorného systému češtiny. Seznamuje se základními slovníky, které slovní zásobu zpracovávají z různých hledisek.
Poslední úprava: UCJBOZDE (02.10.2017)
Cíl předmětu

Cílem přednášky je představit, objasnit a ilustrovat základy lexikologické a slovotvorné teorie.

Cílem semináře je 1) procvičit základní lexikologické, lexikografické a slovotvorné pojmy, vztahy a metody a uplatnit je při popisu a analýze současné slovní zásoby češtiny; 2) seznámit a pracovat s nejdůležitějšími slovníky češtiny.

Poslední úprava: UCJBOZDE (02.10.2017)
Literatura

Povinná:

Filipec,  J. - Čermák, F.: Česká lexikologie. Praha 1985. (vybrané pasáže)

Mališ, O. - Machová, S. - Suk, J.: Současný český jazyk. Lexikologie  (Nauka o tvoření slov, lexikografie, slang). Praha 1997.

Příruční mluvnice češtiny (Lexikologie, s. 66-108). Praha  1995.

Čechová, M. a kol.: Čeština - řeč a jazyk. 2., přepracované vyd. Praha, ISV nakladatelství 2000 (Tvoření slov, s. 92-147).

Doporučená:

Nový encyklopedický slovník češtiny, Praha 2016. https://www.czechency.org/

Slovník afixů užívaných v češtině. Karolinum, Praha 2017. http://www.slovnikafixu.cz/heslar/-0 

Adam, R. – Beneš, M. – Bozděchová, I. – Martínek, F. – Prokšová, H. – Synková, P.: Gramatické rozbory češtiny (výklad a cvičení s řešeními).Praha, Karolinum 2017, s. 43–66 (Slovotvorba). 

Čermák, F.: Lexikon a sémantika. Praha, NLN, 2010.

Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha 2007 (Lexikografie, s. 164-198; Slovotvorba, s. 249-280).

Machová,  S. - Švehlová, M.: Sémantika a pragmatika jako lingvistické disciplíny.  Praha 1996.

Šmilauer, V.: Novočeské tvoření slov. Praha 1971.

Tvoření slov v češtině, 1 (Teorie odvozování). Praha 1962.

Tvoření slov v češtině, 2 (Odvozování podstatných jmen). Praha 1967.

Furdík, J.: Slovenská slovotvorba (teória, opis, cvičenia). M. Ološtiak. (ed.). Prešov 2004.

Poslední úprava: Martínek František, Mgr., Ph.D. (01.10.2019)
Metody výuky

V případě nutnosti konat výuku distančně bude předmět transformován do online formy.

 

Poslední úprava: Bozděchová Ivana, doc. PhDr., CSc. (24.09.2021)
Sylabus

1. Obecný úvod - lexikologie a lingvistika, jazyk a myšlení, slovo a pojem

2. -  3. Lexikální sémantika - lexém a jeho funkce (slovo, pojmenování), lexikální význam, jeho konstituování a vztahy

4. - 5. Vztahy lexikálních jednotek - paradigmatika a syntagmatika slovníku (polysémie, homonymie, synonymie, antonymie, hyponymie; kompatibilita, kolokabilita)

6. Systém ve slovní zásobě - vrstvy slov, expresivita a původ slov

7. Slovní zásoba odborná a neodborná: terminologie, odborná komunikace, (de)terminologizace

8. Slovní zásoba, její vývojové tendence a zachycení ve slovnících

9. Lexikální onomaziologie - procesy přímé a nepřímé nominace (obraznost pojmenování, metafora, metonymie); frazeologie a idiomatika

10. - 12. Tvoření slov  -  pojetí slovotvorby, základní pojmy, slovotvorné způsoby, postupy a typy, onomaziologické kategorie slov

 

 

Poslední úprava: UCJBOZDE (02.10.2017)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK