PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Úvodní jazykový seminář - ABO100932
Anglický název: Introductory Language Seminar
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 84 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Robert Adam, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.
Mgr. František Martínek, Ph.D.
Vyučující: doc. Robert Adam, Ph.D.
Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D.
Mgr. František Martínek, Ph.D.
PhDr. Jiří Pergler, Ph.D.
Mgr. Hana Prokšová, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: ABO500804, ABO500803, ABO500802, ABO500805
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Robert Adam, Ph.D. (18.08.2019)
Základní seminář jazykovědné bohemistiky. Studenti si osvojí základní poznatky o systémovém uspořádání prostředků českého jazyka. Jsou uvedeni do morfematické skladby slova a slovního tvaru. Prohloubí a usouvztažní si středoškolské poznatky o slovotvorbě, morfologii a syntaxi. Prohloubí si středoškolské znalosti normativní mluvnice češtiny a českého pravopisu. Osvojí si a v semináři prakticky užívají běžnou lingvistickou terminologii.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Robert Adam, Ph.D. (18.08.2019)

Úkolem prosemináře je:

1. poskytnout základní orientaci v jazykovědné bohemistice;

2. dovést k praktickému zvládnutí českého pravopisu a normativní mluvnice;

3. vést k využívání slovníků, kodifikačních příruček, příp. další základní literatury oboru;

4. uvést do základů jazykových rozborů (morfologie, morfematika, slovotvorba, syntax);

5. kultivovat práci s odborným textem a vlastní jazykovědné uvažování (referáty, četba zadaných lingvistických statí a rozprava o nich, sledování současné jazykové situace).

Literatura
Poslední úprava: doc. Robert Adam, Ph.D. (21.08.2019)

ADAM, Robert, a kol.: Gramatické rozbory češtiny (výklad a cvičení s řešeními). 2. vyd. Praha: Karolinum, 2019.

Internetová jazyková příručka (2008–2017) [online]. <http://prirucka.ujc.cas.cz/>

Pravidla českého pravopisu. Školní vydání včetně Dodatku. Praha: Fortuna, 2005.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Robert Adam, Ph.D. (18.08.2019)

Zápočet: aktivní práce v semináři, plnění průběžně zadávaných úkolů.

Zkouška (písemná): jazykové rozbory, korekturní a substituční cvičení, normativní mluvnice.

Získaný zápočet je podmínkou pro skládání zkoušky.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Robert Adam, Ph.D. (18.08.2019)

Uvedení do jazykovědné bohemistiky (jazykové roviny, základní jazykovědné disciplíny, přístupy ke zkoumání jazyka)

Systémový přístup k jazyku

Pravopis

Morfematický rozbor

Morfologie, kodifikovaná morfologická norma

Základy slovotvorby

Syntax, syntaktická struktura věty a souvětí

Výstavba textů různých funkčních stylů a žánrů

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. Robert Adam, Ph.D. (18.08.2019)

Předmět je určen oborovým studentům v 1. semestru studia.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK