PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Syntax - ABO500804
Anglický název: Syntax of Czech
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / 80 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.
PhDr. Jiří Pergler
Mgr. et Mgr. Jakub Sláma
Vyučující: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.
PhDr. Jiří Pergler
Mgr. et Mgr. Jakub Sláma
Prerekvizity : ABO100932
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. (01.02.2019)
Přednáška podává přehled o základních tématech syntaxe češtiny z hlediska tradičních závislostních přístupů s důrazem na funkční generativní popis a jeho implementaci v Pražském závislostním korpusu. Předmět vychází ze znalostí a dovedností získaných v úvodním jazykovém semináři, které dále prohlubuje. V centru pozornosti stojí témata valenční teorie, gramatických a lexikálních alternací syntaktických konstrukcí, struktury souvětí včetně nepravidelných syntaktických struktur. Přednáška zároveň podává základní informativní přehled o alternativních teoretických přístupech k syntaxi přirozeného jazyka. U jednotlivých témat rovněž předkládá modelová řešení analýzy konkrétních jevů jak v izolovaných konstrukcích, tak v přirozených textech.

Seminář se zaměřuje na využití osvojených poznatků v praktické analýze reálných komunikátů z různých stylových vrstev.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. (01.02.2019)

Studenti se zorientují v základních jevech české syntaxe, v dominantních přístupech k popisu syntaxe v české bohemistice a budou schopni praktické analýzy reálných komunikátů z různých stylových vrstev.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jiří Pergler (13.02.2019)

Přednáška: ústní zkouška založená na přednesené látce, prostudované povinné literatuře a schopnosti ji využít při analýze konkrétních komunikátů (Zkouška má dvě části - teoretickou, vycházející z povinné literatury, a praktickou, spočívající v analýze syntaktických jevů v úryvku z vybraného textu)

seminář (zápočet): pravidelná příprava a aktivita na semináři; průběžný a závěrečný test

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Jiří Pergler (13.02.2019)

Přednáška: ústní zkouška založená na přednesené látce, prostudované povinné literatuře a schopnosti ji využít při analýze konkrétních komunikátů (Zkouška má dvě části - teoretickou, vycházející z povinné literatury, a praktickou, spočívající v analýze syntaktických jevů v úryvku z vybraného textu)

seminář (zápočet): pravidelná příprava a aktivita na semináři; průběžný a závěrečný test (průběžný je nutno splnit z 60 %, závěrečný ze 70 %)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK