SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
The Basics of Academic Writing - JTB001
Title: Základy akademické práce
Guaranteed by: Department of North American Studies (23-KAS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, Ex [HT]
Capacity: unknown / 155 (170)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Jiří Pondělíček, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. David Emler, Ph.D.
PhDr. Lucie Filipová, Ph.D.
Kateřina Fuksová, M.A.
Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D.
Zuzana Krulichová, M.A.
Mgr. Viktorie Mertová
Mgr. Jiří Pondělíček, Ph.D.
PhDr. Petr Šafařík
Mgr. Jakub Šindelář
PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
Incompatibility : JTB104
Is incompatible with: JTB104, JTB034, JTB333
Is pre-requisite for: JTB017, JTB018, JTB020, JTB026, JTB027, JTB028, JTB029, JTB016, JTB030, JTB073, JTB019
Annotation -
Last update: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (05.01.2023)
This course will introduce students to general problems with respect to study of social sciences. They will also have the chance to train relevant practical skills in this respect.
Aim of the course -
Last update: Helper (22.08.2019)

The objective of this course is to introduce students to general problems with respect to social sciences and to train relevant practical skills.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. (21.09.2022)

Hodnocení studentů je závazně založeno na škále písmen A-F, která vychází z Opatření děkanky číslo 17/2018 (https://www.fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-172018) a je následně upřesněno Opatřením děkanky číslo 20/2019 (https://fsv.cuni.cz/opatreni-dekanky-c-20/2019).

Povolena je jedna neomluvená absence. 

Hodnocení studenta/ky se skládá z aktivní účasti v hodině a plnění zadaných úkolů (50 % známky) a ze závěrečné písemné zkoušky (50 % známky), jejímž cílem je ověřit schopnost práce s textovým editorem, bibliografickými údaji, citacemi a parafrázemi, využíváním databází a vytvářením abstraktů.

Literature -
Last update: Helper (22.08.2019)

Mandatory readings:

Čmejrková, S. - Daneš, F, - Světlá, J., Jak napsat odborný text. Leda: Praha 1999.

Ferguson, N. (ed.): Virtuální dějiny. Dokořán: Praha 2001. Úvod (s. 9-78).

Rampolla, M. L., A pocket guide to writing history. Bedford/St. Martin's: Boston 2001.

Šanderová, J., Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Sociologické nakladatelství: Praha 2005.

Šesták, Z., Jak psát a přednášet o vědě. Academia: Praha 2000.

Recommended readings:

Hagen, L., Informační kvalita a její měření. In: Schulz, W. et al. (eds.) : Analýza obsahu mediálních sdělení. Karolinum: Praha 2004, s. 51-69.

Hlaváček, I. a kol.: Vademecum pomocných věd historických. H&H: Jinočany 1997.

Král, M., Věda a ?krize objektivity". In: Nosek, J., Stachová, J. (eds.), Realismus ve vědě a filosofii : sborník příspěvků. Filosofia: Praha 1995, s. 221-237.

Teaching methods -
Last update: Mgr. Barbora Chrzová (09.10.2020)

seminar

Seminář V. Mertová

 https://cesnet.zoom.us/j/95506498733

Seminar D. Emler

https://cesnet.zoom.us/j/93354065263?pwd=MGRlZ2c3ejVRclB6UFZSWDZHMDdVZz09

Seminář B. Chrzová

https://cesnet.zoom.us/j/93782055986 

Syllabus -
Last update: PhDr. Barbora Menclová (30.09.2021)

Viz sylabus u seminářů jednotlivých vyučujících

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html