SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Bachelor seminar for Czech-German studies I - JTB073
Title: Bakalářský seminář pro česko-německá studia I
Guaranteed by: Department of German and Austrian Studies (23-KNRS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, Ex [HT]
Capacity: unknown / 24 (24)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Belongs to the student work of type: bakalářská práce
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Pre-requisite : JTB001, JTB016, JTB026
Is pre-requisite for: JTB074
Annotation - Czech
Předmět studenta připravuje na nalezení tématu, přípravu a sepsání bakalářské práce.
Last update: Nigrin Tomáš, doc. PhDr., Ph.D. (20.09.2023)
Aim of the course - Czech
Cílem předmětu je v zimním semestru seznámit studenty se základy badatelské práce a se základními přístupy k psaní bakalářské práce. Budou zopakovány základní pojmy, termíny a formy psaní bakalářské práce. Zároveň bude procvičeno používání databází a knihovních systémů. V případě zájmu studentů je možné uskutečnit exkurzi do vybrané knihovny či archivu. 
Last update: Nigrin Tomáš, doc. PhDr., Ph.D. (20.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Pro splnění předmětu je nutné podevzdat v termínu projekt bakalářské práce (včetně předchozí konzultace s vedoucím), odprezentovat téma bakalářské práce, podílet se na práci v hodině (včetně aktivní docházky) a odevzdat recenzi (v rozsahu 3-5 stran) stěžejní knihy (250-400 tiskových stran) k tématu bakalářské práce.

Více viz. SMĚRNICE S_SO_002: Organizace zkouškových termínů, kontrol studia a užívání klasifikace A–F na FSV UK.

Last update: Nigrin Tomáš, doc. PhDr., Ph.D. (16.02.2024)
Literature - Czech

POZNÁMKA:Všechna dostupná literatura v sylabu slouží pouze ke studijním účelům v tomto kurzu. Je chráněna autorským právem a nesmí být tak dále šířena.

Šanderová, Jadwiga: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách.

Last update: Nigrin Tomáš, doc. PhDr., Ph.D. (20.09.2023)
Teaching methods - Czech

Výuka probíhá standardní prezenční formou (pokud nebude s ohledem na epidemiologickou situaci stanoveno jinak). 

 

Last update: Nigrin Tomáš, doc. PhDr., Ph.D. (12.09.2022)
Requirements to the exam - Czech

Kreditní ohodnocení jednotlivých typů studijních činností (1 ETCS = 25 hod.):

účast na semináři:                   18

přípravná četba k tématu práce 45

prezentace tématu práce          12

konzultace projektu                   5

příprava projektu práce            15

recenze knihy                         30

Last update: Nigrin Tomáš, doc. PhDr., Ph.D. (20.09.2023)
Syllabus - Czech

V průběhu listopadu předloží studenti první verzi projektů bakalářské práce a proběhne jejich skupinová obhajoba (prezentace tezí bakalářské práce) - termín bude upřesněn v průběhu výuky.

1. Úvodní hodina, seznámení se strukturou předmětu
2. Knihovnické databáze
3. Elektronické a jiné zdroje
4. Volná diskuze nad možnými tématy bakalářských prací
5. Struktura bakalářské práce. Kritika pramenů a práce s nimi.
6. Citace pod čarou.
7. Odevzdání prvního návrhu bakalářských projektů
8. Představení a kolektivní oponentura bakalářských projektů I.
9. Představení a kolektivní oponentura bakalářských projektů II.
10. Představení a kolektivní oponentura bakalářských projektů III.

Prezentace záměrů projektů:

 

Od konce listopadu budou probíhat prezentace jednotlivých projektů bakalářských prací. Rozsah 10 až 15 minut, PP prezentace, handout. Doporučená struktura a body ke zohlednění:

Exposé

 

části:

1) název tématu, jeho základní charakteristika

(součástí charakteristiky je stručné vylíčení kontextu tématu a relevance tématu, případně pro současnost, pro naši společnost apod.)

2) vymezení tématu

(zahrnuje obsahové, pojmové, časové, teritoriální apod. vymezení tématu, případně odůvodnění zvolených obsahových akcentů apod.)

3) zdůvodnění a cíl práce

(zdůvodnění odpovídá na otázku, proč jste se pro toto téma rozhodli, charakteristika cíle práce zahrnuje zformulované problémové otázky či pracovní hypotézy.

4) struktura práce a její odůvodnění

(struktura práce nemusí totožná s členěním do kapitol, důraz na komplexnost, vnitřní provázanost a logickou výstavbu zpracování tématu)

5) zpracování práce

(základní metoda práce, heuristická základna, charakteristika a dostupnost pramenů a literatury, případně jiné praktické problémy)

 

 

Last update: Nigrin Tomáš, doc. PhDr., Ph.D. (20.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html