PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do historie II. - YBHA008
Anglický název: Introduction to History II.
Zajišťuje: Program SHV - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBHA002
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Jan Tuček, Ph.D.
prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Blanka Altová, Ph.D.
doc. Veronika Čapská, Ph.D.
doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D.
prof. Dr. phil. Pavel Himl
Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.
prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D.
doc. Věra Sokolová, M.A., Ph.D.
doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.
doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.
Mgr. Jan Tuček, Ph.D.
PhDr. Roman Zaoral
Prerekvizity : {Prerekvizity kurzu YBHA008}
Je neslučitelnost pro: YBHA002
Je záměnnost pro: YBHA002
Ve slož. prerekvizitě: YBHB010, YBHB012, YBHB021, YBHB029, YBHB032, YBHB067
Anotace
Dvousemestrální kurz Úvod do historie studujícím představí spektrum a paradigmatické základy historických věd, se kterými se v dalším průběhu studia na FHS budou setkávat v rámci profilových předmětů vedených vyučujícími katedry. Kurz nelze ani v jednom ze semestrů pokládat za přehled uzavřeného poznání o dějinách, je zcela záměrně koncipován jako představení (nikoliv vyčerpávající) možných způsobů poznávání dějin, tedy principů a pracovních postupů, které historici v limitech vzájemně i značně odlišných historických věd uplatňují při ustavování badatelských problémů, otázek, analýze informačních zdrojů, interpretací, resp. při konstrukci poznání o dějinách. Nejedná se tak o úvod do faktografického přehledu vědění o dějinách ale o základní uvedení do principů „myšlení“ o poznávání dějin v jeho praktické i abstraktnější/paradigmatické rovině. Cyklus přednášek je v zimním semestru (Úvod do historie I.) rozčleněn do tří širších tematických bloků: „Jednotlivec a společnost“, „Strukturní proměny společnosti“ a „Společenské konflikty a traumata“. Kolektiv vyučujících v nich na konkrétních příkladech představí badatelskou praxi (její možnosti a hranice) v různých oborech historických věd a také některé z analytických kategorií (např. nacionalismus, sekularizace, modernizace), tedy pojmové „nástroje“, které (nejen) historici využívají při své práci. Cyklus přednášek v letním semestru (Úvod do historie II.) je zaměřen na obecnější představení specifik (tematické zaměření, způsoby kladení otázek, metody, práce s informačními zdroji) jednotlivých historických věd a příbuzných oborů (historická antropologie, historická demografie, kulturní dějiny, hospodářské a sociální dějiny, moderní dějiny, orální historie, archeologie, dějiny umění, gender history, historická sociologie a etnologie). Porozumění hlavním principům práce historika a paradigmatickým základům historických věd je důležité pro návazné studium v rámci profilových a výběrových předmětů a pro přípravu k dílčí státní závěrečné zkoušce Evropské dějiny v kontextech.
Poslední úprava: Tuček Jan, Mgr., Ph.D. (25.04.2024)
Deskriptory
S jakýmikoliv případnými dotazy týkajícími se organizace tohoto kurzu se prosím obracejte na garanta kurzu, Mgr. Jana Tučka, Ph.D. (jan.tucek@fhs.cuni.cz).
Poslední úprava: Tuček Jan, Mgr., Ph.D. (26.04.2022)
Metody výuky
NAHRÁVKY PŘEDNÁŠEK BUDOU POSTUPNĚ ZVEŘEJŇOVÁNY PROSTŘEDNICTVÍM NÁSLEDUJÍCÍHO PLAYLISTU: https://media.fhs.cuni.cz/media/f4eed17ae0f0443bb686dc894fc75032
Poslední úprava: Vrabec Martin, Mgr., Ph.D. (11.03.2024)
Požadavky ke zkoušce

Zkouška z Úvodu do historie II. probíhá formou testu v prostředí moodle (https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=473), který obsahuje uzavřené otázky typu „výběr“ (ve výběru je nutné označit jednu správnou odpověď). Všechny otázky vycházejí z povinné literatury a obsahu přednášek.

Seznam povinné literatury:

HIML, P., TUČEK, J. a kolektiv. Texty k historickému prosemináři FHS UK [online]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, 2015 [cit. 2017-12-14]. ISBN 978-80-87398-89-0.

Dostupné z: https://fhs.cuni.cz/FHS-1362.html

NEČASOVÁ, Denisa. Dějiny žen či gender history?. Dějiny, teorie, kritika [online]. Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2008, (1), 81-102. ISSN 1214-7249. Dostupné z: doi:10.14712/24645370.2481

Poslední úprava: Tuček Jan, Mgr., Ph.D. (14.05.2024)
Sylabus

1. 19. 2. Úvod ke kurzu, informační zdroje – historické prameny (Pavel Himl + Jan Tuček)

2. 26. 2. Fakt a událost, teorie a narace, dějinnost a dějinný proces (Jan Horský)

3. 4. 3. Historická antropologie, komparativní dějiny a kulturní transfer (Veronika Čapská)

4. 11. 3. Historická demografie (Markéta Pražáková Seligová)

5. 18. 3. Hospodářské a sociální dějiny (Roman Zaoral)

6. 25. 3. Moderní dějiny (Jiří Pešek)

7. 8. 4. Orální historie (Jiří Hlaváček)

8. 15. 4. Archeologie (Václav Matoušek)

9. 22. 4. Historická sociologie (Bohuslav Šalanda)

10. 29. 4. Techniky zkoumání a interpretační přístupy dějin umění (Blanka Altová)

11. 6. 5. Gender jako analytická kategorie (Věra Sokolová)

12. 13. 5. Etnologie jako historická věda (Blanka Soukupová)

Poslední úprava: Tuček Jan, Mgr., Ph.D. (19.04.2024)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou zakončení kurzu je úspěšné složení testu v prostředí moodle (časový limit: 60 min.).

Adresa kurzu v moodle: https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=473

PŘED ABSOLVOVÁNÍM 1. POKUSU JE NUTNÉ SE DO KURZU V MOODLE PŘIHLÁSIT

Struktura testu:

 24 uzavřených otázek (zpravidla 2 otázky ke každému z témat v sylabu, resp. povinnému textu)

Typy otázek:

Výběr z možných odpovědí (a, b, c): správná je pouze jedna možnost.

Způsob hodnocení:

Testy jsou automaticky vyhodnocovány v prostředí moodle.

Poslední úprava: Tuček Jan, Mgr., Ph.D. (03.05.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK