PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Zrození byrokrata: Vzdělání, moc a sociabilita osvícenských úředníků - YBHB012
Anglický název: The Birth of Bureaucrat: Education, Power and Sociability of Enlightment Officials
Zajišťuje: Program SHV - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021 do 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 40 / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D.
Prerekvizity : {Zápis do kurzu je podmíněn splněním Úvodu do historie II.}
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D. (17.09.2023)
Kurz je zaměřen na problematiku zrodu moderního úřednictva v osvícenství, zejména v době Josefa II. Věnuje se především střednímu úřednictvu habsburské monarchie, přičemž sleduje i evropský kontext, srovnává normy s praxí. Představuje koncepty byrokratizace a centralizace společnosti, pokouší se zodpovědět otázku formování nové osvícensko-úřednické elity, její identity, vzdělanostních, kulturních a rodinných strategií a vzorců chování. Studenti jsou seznamováni s pramenným materiálem a sami se pokoušejí zkoumat mikrohistorické případy úřednických kariér a každodenního života nižšího a středního úřednictva. Kurz se věnuje rovněž komunikaci mezi úřady a „občany“, pracovním podmínkám úředníků, šikaně i korupci a jejímu řešení. Podmínky atestu: písemná práce na poslední "atestační" hodině formou zodpovězení 2 - 3 otázek z probírané látky, nebo referát na hodině.
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D. (17.09.2023)

Vážené kolegyně, vážení kolegové, velice si cením Vašeho zájmu o můj předmět, ale nebudu tentokrát povolovat zápisy nad limit. Omlouvám se a prosím, abyste mě v této věci nezahrnovali e-maily. Děkuji.

Témata:

1) Pojem byrokrat. Byrokratizace, centralizace, unifikace.

2) Osvícenský úředník jako Filozof a Nový člověk. Představy, ideály.

3) „Ctností a příkladem“. Josef II. jako první úředník státu.

4) Řeč norem: nové požadavky na vzdělání a na praxi úředníků.

5) Cesta k rovnosti. Motivační dopisy uchazečů o úřední místa, konkurzní řízení, úřední postup.

6) Zrození experta a technokrata: krajští fyzikové, krajští školní komisaři, krajští inženýři.

7) Práce a kariéra: první ekonomické a sociální jistoty, plat, penze, vdovský důchod.

8) Kontrola práce, udání a šikana, tlak na výkon a „vyhoření“ v úřadě. Zpronevěra, korupce, dluhy.

9) Vrchnostenční úředníci

10) Městští úředníci

11) Osvícenská policie

12) Společenské a kulturní strategie úředníků: salony, zednářské lóže, učené společnosti.

13) Rodinné strategie, úřednické dynastie, formování identity novodobého úředníka.

Studijní literatura:
* Povinná:
SVITÁK, Z. Z počátků moderní byrokracie. Nejvyšší zeměpanský úřad na Moravě v letech 1748-1782. Brno: Matice moravská, 2011. ISBN 978-80-86488-91-2.
VYSKOČIL, A. C.k. úředník ve zlatém věku jistoty. Praha: Historický ústav AV ČR, 2009. ISBN 978-80-7286-149-1.
BOURDIEU, P., Duch státu. Zrod a struktura byrokratického pole, In BOURDIEU, P. Teorie jednání, Praha: Karolinum, 1998, s. 69-94. ISBN 80-7184-518-3.

* Doporučená:
HEINDL, W. Gehorsame Rebellen. Bürokratie und Beamte in Österreich 1780 bis 1848. Wien, Köln, Gratz: Böhlau, 1991. ISBN 3205053702.
CASSAN, M. Les officiers „moyens“ à l’époque moderne : France, Angleterre, Espagne. Limoges: PUL, 1998. ISBN 2842872924.
PETRÁŇ, J. Počátky českého národního obrození. Společnost a kultura v 70. až 90. letech 18. Století. Praha: Academia, 1990. ISBN 80-200-0061-5.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK