PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
My a oni: Evropa a "evropanství" v raném novověku - YBHB010
Anglický název: We and They: Europe and "Europeanism" in the Early Modern Period
Zajišťuje: Program SHV - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 80 / neurčen (80)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D.
Prerekvizity : {Zápis do kurzu je podmíněn splněním Úvodu do historie II.}
Neslučitelnost : YBHB010K
Je korekvizitou pro: YBHC179
Je neslučitelnost pro: YBHB010K
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D. (05.02.2024)
Přednáška je určena všem zájemcům o evropské kulturní dějiny převážně 18. století. Věnuje se rozdílům a shodám ve vývoji jednotlivých států a společností Evropy, zaměřuje se na otázku komunikace mezi lidmi a státy, studuje pohled na druhého a proces modernizace společnosti v raném novověku. Pozornost je věnována zvláště vzdělanosti a vzdělávání lidí této doby v jednotlivých zemích, vztahům mezi církví a společností, stejně jako mezi státem a společností. Představuje dobové snahy o určité "intelektuální sjednocení" Evropy formou nadstátní instituce "Republiky učených" i "Republiky vědců" a pojetí kosmopolitismu a individualismu v osvícenské době. Kurz se snaží posluchačům přinést nový pohled na tyto aspekty evropských dějin i formou analyzování nové zahraniční literatury k dané problematice a společným rozborem vybraného pramenného materiálu. Podmínky atestu: písemná práce na poslední "atestační" hodině formou zodpovězení 2 - 3 otázek z probírané látky, nebo referát na hodině. ZAČÁTEK KURZU: 28.2.2024
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. (15.02.2020)

Povinná:

  • Polišenský, Josef. Napoleon a srdce Evropy. Praha: Svoboda, 1971, 277 s. ISBN .
  • Mejdřická, Květa. Listy ze stromu svobody. Praha: Mladá fronta, 1989, 299 s. ISBN 80-204-0024-9.
  • Im Hof, Ulrich. Evropa a osvícenství. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001, 268 s. ISBN 80-7106-394-0.
  • Koldinská, Marie, Cerman, Ivo. Základní problémy studia raného novověku. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2013, 801 s. ISBN 978-80-7308-485-1.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D. (30.01.2023)

Témata:
1) Představení problematiky a bibliografie. Škola Annales a dějiny mentalit.

2) Evropa a "Evropané", vnímání pojmu a pohled na druhého ve "světě" raného novověku.

3) Geografické encyklopedie a slovníky. Cizinec, hranice, přítel, nepřítel.

4) Cestování I. Typologie cest a jejich organizace, doboví průvodci atd. 

5) Cestování II. Pohled na krajinu a na cizinu a jeho změny v průběhu raného novověku.

6) Vzdělání, gramotnost a výuka věnovaná světu "kolem nás", představy a realita.

7) Republika učených jako nadnárodní kosmopolitní organizace.

8) Akademie, salony, korespondenční sítě a šíření informací.

9) Muž a žena v Evropě, role pohlaví, raný "feminismus".

10) Stará a nová církev, Bůh trestající a Bůh chápající, víra a zbožnost.

11) Politická aritmetika a osvícenské utopie.

12) Zápočtová/atestační hodina

Doporučená literatura:

BLACK, J. Evropa 18. století. Praha: Vyšehrad, 2003. ISBN 9788070213766.
CONDORCET, A. Náčrt historického obrazu pokroků lidského ducha. Praha: Academia, 1968. ISBN nepřiděleno.
HAZARD, P. La pensée européenne au XVIIIe siècle. Paris: Pluriel, 2006. ISBN 2012793401.
GOODMAN, D. The Republic of Letters: A Cultural History of the French Enlightenment. Cornell University Press, 1996. ISBN 0801481740.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK