PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Historický seminář - Úvod do studia dějepisu - YBHB029
Anglický název: Introductory Seminar in History - Introduction to Historical Studies
Zajišťuje: Program SHV - Historický modul (24-HM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 40 / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Dr. phil. Pavel Himl
Mgr. Jan Tuček, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jan Tuček, Ph.D.
Prerekvizity : {Zápis do kurzu je podmíněn splněním Úvodu do historie II.}
Neslučitelnost : YBHB029K
Je neslučitelnost pro: YBHB029K
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Tuček, Ph.D. (16.09.2021)
Kurz studující seznámí se základy historického výzkumu v jeho teorii i praxi, představí jeho metody, techniky, práci s informačními zdroji a zásady jejich interpretace. Dané problémy budou představeny jak z hlediska základních principů historické vědy (např. místo historiografie mezi společenskými vědami, možnosti a meze historického poznání, vztah mezi tzv. „historickou realitou“, historickým pramenem a subjektem historika), tak i z perspektivy vybraných disciplín.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. (09.02.2020)

Povinná:

  • Himl, P., Tuček, J. a kol. . Texty k historickému prosemináři FHS UK . Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, 2015, s. ISBN 978-80-87398-89-0.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jan Tuček, Ph.D. (03.01.2023)

Atestace probíhá formou testu v prostředí moodle (adresa kurzu: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11420). Test je sestaven ze 6 otevřených otázek zaměřených na základní pojmy a problémy historických věd, se kterými jste se mohli setkat během přednášek a v povinné literatuře. Před termínem testu, ke kterému se zapíšete v SIS se musíte zapsat do kurzu v moodle.

Hodnocení:

24 - 21 b. - 1

20 - 16 b. - 2

15 - 12 b. - 3

11 - 0 b. - 4

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Tuček, Ph.D. (20.10.2022)

Témata:

6. 10. Jan Tuček: úvodní hodina; "Historické vědy"?

13. 10. Jan Tuček: historik a historické poznání - principy, možnosti a meze

20. 10. Jan Tuček: paměť – dějiny – politiky paměti I.

27. 10. Jan Tuček: paměť – dějiny – politiky paměti II.

3. 11. Jan Tuček: informační zdroje, historická kritika

10. 11. Roman Zaoral: dějiny každodennosti

17. 11. Státní svátek

24. 11. Roman Zaoral: hospodářské a sociální dějiny

1. 12. Markéta Pražáková Seligová: historická demografie

8. 12. Blanka Altová: dějiny umění (prameny a praxe historika umění)

15. 12. Jan Horský: historická antropologie

22. 12. Václav Matoušek: Hmotné nebo archeologické prameny? Heuristika, zpracování, interpretace (se zřetelem k ranému novověku)

5. 1. zakončení semestru

 

 


Doporučená literatura:


Horský, J. Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním: úvahy o povaze, postupech a mezích historické vědy. Praha: Argo, 2009. ISBN 978-80-257-0124-9.
Hroch, M. a kolektiv. Úvod do studia dějepisu. Praha: SPN, 1985. ISBN 14-383-85.
Iggers, G. G. Dějepisectví ve 20. století: od vědecké objektivity k postmoderní výzvě. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. ISBN 80-7106-504-8.
Storchová, L. a kolektiv. Koncepty a dějiny: proměny pojmů v současné historické vědě. Praha: Scriptorium, 2014. ISBN 978-80-87271-87-2.
Storchová, L., Horský, J. Paralely, průsečíky, mimoběžky: teorie, koncepty a pojmy v české a světové historiografii 20. století. Ústí nad Labem: Albis international, 2009. ISBN 978-80-86971-92-6.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK