PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Logopedie II. - OPNO1S110A
Anglický název: Speach Therapy II
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 28 / 28 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Mgr. Ing. Jana Horynová
Vyučující: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Prerekvizity : OPNO1S104A
Je prerekvizitou pro: OPNO1S117A, OPNO1S119A, OPNO1S133B, OPNO1S127B, OPNO1S126B
Anotace -
Poslední úprava: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. (28.01.2023)
Studenti se v rámci předmětu seznámí se současnými teoretickými poznatky z oblasti narušené komunikační schopnosti ve školním věku a období dospívání na základě odborných zdrojů naší i zahraniční provenience. Pozornost je věnována foneticko-fonologickým obtížím, vývojové dysfázii ve školním věku, dále problematice koktavosti, breptavosti, myofunkčním poruchám, dětem s dysartrií, s poruchami hlasu. V rámci seminářů se studenti zaměří na získání praktických zkušeností v diagnostickém procesu a v přípravě terapeutických postupů. Budou reflektovány obtíže, které ve školním věku a v dospívání přináší v průběhu edukačního procesu jednotlivé druhy narušené komunikační schopnosti.
Deskriptory
Poslední úprava: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. (28.01.2023)

Předmět má 4 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 120 hodinám.

Přímá výuka:              

·         přednášky 12 hodin

·         cvičení 12 hodin

Příprava:

·         samostudium odborné literatury 36 hodin

·         zpracování seminárních úkolů a příprava na semináře 40 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška: 20 hodin celkem

 

Literatura
Poslední úprava: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. (28.01.2023)

Povinná literatura:

LECHTA, V. a kol.Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-801-5.

LECHTA, V. a kol. Terapie narušené komunikační schopnosti. Praha: Portál, 2005. ISBN80-7178-961-5.
LECHTA, V. Koktavost: integrativní přístup. Vyd. 2., rozš. a přeprac. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-
643-8.

Doporučená literatura:

DELL, C. W. Koktavost u dětí školního věku. Manuál pro logopedickou intervenci. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-
7315-075-1.

KLENKOVÁ, J. Logopedie: narušení komunikační schopnosti, logopedická prevence, logopedická intervence v ČR, příklady z praxe. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. ISBN 978-8024-71110-2.

LECHTA, V. Symptomatické poruchy řeči u dětí. Vyd. 2. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-433-5.
Kolektiv autorů. Koktavost v kazuistikách: úspěchy a nezdary terapie. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2478-2.

NEUBAUER, K. a kol.Kompendium klinické logopedie. Diagnostika a terapie poruch komunikace. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1390-1.
ŠKODOVÁ, E., JEDLIČKA, I. a kol. Klinická logopedie. Praha, Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-340-6.
VÍTKOVÁ, M. ed. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. 2. přeprac. a rozšíř. vydání. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-071-9

Další aktuální odborné zdroje budou doporučovány v rámci seminářů.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. (28.01.2023)

Obsah:

Dopad vývojové dysfázie na vzdělávání žáků.

Koktavost (balbuties).Etiologie, symptomatologie, klasifikace, diagnostické materiály.

Breptavost(tumultus sermonis). Etiologické faktory, symptomatologie, diagnostika. Diferenciální diagnostika koktavosti a braptavosti.

Terapie koktavosti v kontextu nových vědních poznatků.

Dysartrie a verbální dyspraxie; myofunkční poruchy. Diagnostika a možné terapeutické přístupy u žáků s dysartrií, s verbální dyspraxií.

Poruchy hlasu, etiologie, klasifikace, symptomy. Logopedická intervence v rámci komplexní péče.

Logopedická intervence poskytovaná ve školním věku a v dospívání jedincům s narušenou komunikační schopností v rezortu zdravotnictví. Poradenství. Legislativa.

Logopedická intervence poskytovaná ve školním věku a v období dospívání jedincům s narušenou komunikační schopností v rezortu školství. Poradenské služby pro žáky s narušenoukomunikační schopností a jejich rodiče. Legislativa.

Inkluzivní vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Podpůrná opatření v rámci vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. (28.01.2023)

Aktivní účast na seminářích. 

Vypracování zadaných úkolů a jejich prezentace.

Splnění prpůběžných testů.

Ústní zkouška.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK