PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Cizí jazyk – angličtina V: Úvod do jazyka a morfologie - OPMN0A198B
Anglický název: Foreign language - English V: Introduction to language and morphology
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc.
Vyučující: PhDr. Klára Lancová, Ph.D.
Korekvizity : OPMN0H206B, OPMN0T205B, OPMN0V207B
Neslučitelnost : OPMN0A197B
Prerekvizity : OPMN0A193B
Je neslučitelnost pro: OPMN0N208B, OPMN0A197B
Je prerekvizitou pro: OPMN0A212B, OPMN0A211B, OPMN0A209B, OPMN0A210B
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Klára Lancová, Ph.D. (12.09.2021)
Úvod do studia jazyka seznamuje studující s obecnými lingvistickými pojmy, jako jsou rysy, funkce a struktura jazyka, vývoj jazyka a jazyková typologie. Cílem kurzu je přiblížit studentům komplexnost systému jazyka i rozdílných způsobů jeho analýzy, seznámit studenty s historickým vývojem jazyka i s existujícími jazykovými rodinami a nastínit problém rozdílnosti osvojování a výuky jazyka. I druhá část kurzu je založena na strukturálně funkčním pojetí gramatiky; jejím obsahem je morfologická charakteristika slovních druhů v angličtině včetně fenoménu ´konverze´. Kurz se dále zabývá gramatickými kategoriemi jmennými, adjektivními, adverbiálními a slovesnými, jejich morfologicko-syntaktickým vyjádřením a sémantikou. Součástí popisu gramatického systému jsou syntaktické funkce slovních druhů, tj. jejich strukturální začlenění do nominální, adjektivní, adverbiální, verbální fráze, které studentům pomohou přejít postupně k syntaxi anglického jazyka.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Klára Lancová, Ph.D. (24.09.2022)

příma výuka (24 hodin), plnění průběžných úkolů (20 hodin), příprava prezentace (4 hodiny), samostudium (12 hodin)

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Klára Lancová, Ph.D. (12.09.2021)

Povinná literatura (vybrané kapitoly):

Crystal D.: How Language Works. Penguin Books, 2007. ISBN-13: 978-1583332917.

Dušková, Libuše: Mluvnice angličtiny na pozadí češtiny. Academia Praha, 2006 (3. vydání). ISBN-80-200-1413-6.

Carter, R. & McCarthy, M.: Cambridge Grammar of English. CUP, 2006. ISBN- 9780521674393, 0521674395.

 

Doporučená literatura:

Čermák, F.: Jazyk a jazykověda. Karolinum, Praha, 2011 (2. vydání). ISBN - 978-80-246-1946-0.

Erhart, A.: Základy jazykovědy. Praha, SPN, 1990 (2. vydání). ISBN-8004246125.

Černý, J.: Úvod do studia jazyka. Rubico, Olomouc, 1998. ISBN-80-85839-24-5. 

O´Grady, W., Dobrovolsky, M.: Contemporary Linguistic Analysis. Copp Clark Pitman Ltd., Toronto, 1992 (2nd edition). ISBN-9780773051973.

Yule, G.: The study of language. CUP, 2014 (5th edition). ISBN-9781107658172.

Biber, Douglas et al.: Grammar of Spoken and Written English. Longman, 1999. ISBN-9780582237254.

Collins, P. &  Hollo, C.: English Grammar – An Introduction. New York, 2010 (2nd edition). ISBN-9780230216952.

Greenbaum, S., Quirk R.: A Student´s Grammar of the English Language. Longman, 1991. ISBN- 9780582059719.

Leech, G., Svartvik, J.: A Communicative Grammar of English. CUP, 2003 (3rd edition). ISBN-9780582506336.

Quirk, R. et al.: A Comprehensive Grammar of the English Language. Longman, 1989. ISBN-9780582517349.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Klára Lancová, Ph.D. (12.09.2021)

TÉMA 1: features and functions of language

TÉMA 2: classification of languages

TÉMA 3: overview of the history of English

TÉMA 4: grammatical and lexical morphology, elements of morphology, word classes, conversion

TÉMA 5: nouns and pronouns and their grammatical categories, adjectives and adverbs

TÉMA 6: English verb, verb phrase and its structure

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Červinková Poesová, Ph.D. (13.09.2021)

Úspěšné absolvování vstupního jazykového testu z anglického jazyka na konci 2. ročníku, který organizuje a zadává Katedra anglického jazyka a literatury.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Klára Lancová, Ph.D. (12.09.2021)

Studenti prezentují jedno vybrané téma v praktických souvislostech. Soubor témat závisí na probíraném obsahu a s jejich seznamem budou studenti seznámeni jak ústně, tak písemně v prvním týdnu výuky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK