PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do studia - ON2314501
Anglický název: Introduction to Study
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.
Neslučitelnost : ONPP13065, ONPP13157, ONPP13201, ONPP1410, ONPP1413, ONPP1414, ONPP1415, ONPP1416, ONPP1418, ONPP1419, ONPP1420, ONPP1421, ONPP1422, ONPP146, ONPP147, ONPP148, ONPP149
Je prerekvizitou pro: ON2314510, ON2314512, ON2314518, ON2314520, ON2314528, ON2314524, ON2314525, ON2314526, ON2314527, ON2314522
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (28.08.2014)
Cílem předmětu je představit studujícím koncepci oboru a seznámit je s organizací studia, především s principem individualizace kurikula, která se děje mj. prostřednictvím výběru tématu diplomové práce. Zejména studentům, kteří absolvovali bakalářské studium na jiné fakultě jsou poskytnuta metodická vodítka k opakování a prohloubení učiva, jež tvoří jádro bakalářského studia pedagogiky na PedF UK. Studující jsou v neposlední řadě motivováni pro poučenou volbu vlastního odborného zaměření, které se projeví ve výběru studijní literatury, tématech dílčích výzkumných úkolů i úkolu diplomového.
Literatura
Poslední úprava: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (28.08.2014)

DVOŘÁKOVÁ, E. Několik poznámek o distančním vzdělávání. Liberec : Technická univerzita, 1999. ISBN 80-7083-332-7.

KRÁMSKÝ, D. O povaze humanitních věd. Liberec : Nakladatelství Bor, 2008. ISBN 978-80-86807-75-1.

PRŮCHA, J. Distanční studium v otázkách : průvodce studujících a zájemců o studium. Praha : CSCŠ, 2000. ISBN 80-86302-16-4.

ZLÁMALOVÁ, H. Distanční vzdělávání a e-learning: učební text pro distanční studium. Praha : UJAK, 2008. ISBN 978-80-86723-56-3.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (28.08.2014)

Zápočet bude udělen na základě aktivní účasti na výuce (požaduje se nejméně 70% účast) a dále na základě účasti na závěrečném kolokviu. V rámci kolokvia každý student představí předběžný projekt své diplomové práce.

Sylabus
Poslední úprava: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (28.08.2014)

1. Seznámení s koncepcí a organizací studijního oboru.
2. Možnosti individualizace kurikula, volba vlastního studijního zaměření, povinně volitelné předměty.
3. Využívání distančních studijních opor v rámci kombinované i prezenční formy studia.
4. Zásady pro komunikaci a konzultace studentů s vyučujícími.
5. Elektronická studijní agenda PedF UK.
6. On-line prostředí Moodle Univerzity Karlovy v Praze.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK