PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Vybrané výchovné problémy ve školách - ONPP1420
Anglický název: Selected educational problems in schools
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
Neslučitelnost : ON23142007
Prerekvizity : ONPP1423
Je neslučitelnost pro: ON2314501
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Papajoanu, Ph.D. (29.01.2018)
Kurz studenty seznamuje s problematikou vybraných výchovných problémů ve školách a rizikového chování mládeže v širším kontextu společenského vývoje (historický pohled na školní nekázeň, současná společnost a rizikové chování mládeže, vybrané výchovné problémy a jejich bližší specifikace), příčinami agresivity u dětí a mládeže, faktory ovlivňujícími školní nekázeň žáků a teoretickými východisky problémového chování u dětí a mládeže. Kurz studentům též představuje širokou paletu kázeňských prostředků a současné systémové přístupy a strategie řešení školní nekázně.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Papajoanu, Ph.D. (29.01.2018)

Cílem kurzu je seznámit studenty s širšími historickými, společenskými a teoretickými východisky školní nekázně a rizikového chování dětí a mládeže. Dále je cílem kurzu seznámit studenty s paletou prostředků a strategií, které mohou být aplikovány při předcházení a řešení výchovných problémů ve školách.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Papajoanu, Ph.D. (29.01.2018)

Bendl, S. (2004). Jak předcházet nekázni, aneb, Kázeňské prostředky. (Vyd. 1., 208 s.) Praha: Institut sociálních vztahů.

Bendl, S. (2011). Kázeňské problémy ve škole. (Aktualiz. a dopl. vyd., 260 s.) Praha: Triton.

Bendl, S. (2011). Školní kázeň v teorii a praxi: učebnice pro studenty učitelství. (1. vyd., 202 s.) Praha: Triton.

Čapek, R. (2014). Odměny a tresty ve školní praxi: kázeňské strategie, zásady odměňování a trestání, hodnocení a klasifikace, podpora a motivace žáků (2. přepracované vydání). Praha: Grada.

Kolář, M. (2005). Bolest šikanování: [cesta k zastavení epidemie šikanování ve školách] (Vyd. 2.). Praha: Portál.

Kolář, M. (2011). Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál.

Martínek, Z. (2015). Agresivita a kriminalita školní mládeže (2., aktualizované a rozšířené vydání). Praha: Grada Publishing.

Sprick, R. (2006). Discipline in the secondary classroom: A positive approach to behavior management. (2nd ed., 286 p.) San Francisco: Jossey-Bass.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Papajoanu, Ph.D. (29.01.2018)

Test (rozprava) v rozsahu tematických okruhů pokrytých v seminářích a odborné literatuře.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Papajoanu, Ph.D. (30.01.2018)

1) Definice nekázně a rizikového chování žáků, vybrané teorie.

2) Historie a současný stav nekázně ve školách.

3) Agresivita u dětí a obecné příčiny nekázně.

4) Analýza jednotlivých projevů školní nekázně.

5) Kázeňské prostředky a strategie.

6) Problematika řízení třídy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK