PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Obecná pedagogika - OKB2314101
Anglický název: General Theory of Education
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 14 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Je zajišťováno předmětem: OKBQ2P101A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
Neslučitelnost : OKBPP14101
Záměnnost : OB23142001
Je neslučitelnost pro: OKVP14017, OKVP17009, OKVP14016, OKVP17001, OKVP14014, OKVP14001, OKBPP14101, OKVP17004, OKVP17010, OKVP17006, OKVP14003, OKVP14002, OKVP14007, OKVP14005, OKVP14011, OKVP17003
Je prerekvizitou pro: OKB2314V20, OKB2314504, OKB2314V21, OKB2314V60, OKB2314V50, OKB2314203, OKB2314V52, OKB2314503, OKB2314501, OKB2314403, OKB2314401, OKB2314301, OKB2314204, OKB2314202, OKB2314V42, OKB2314V30
Je záměnnost pro: OKBPP14101
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (26.09.2010)
Kurz je vstupní branou do oborového studia pedagogiky. Seznamuje studenty s povahou pedagogické vědy a vede je k osvojení současné pedagogické terminologie. Pozornost je věnována nejen základním kategoriím obecné pedagogiky, ale též vybraným otázkám učitelského a vychovatelského povolání, českému vzdělávacímu systému a jeho perspektivám v evropském kontextu. Důraz je položen na hodnotovou orientaci pedagogiky a její význam pro humanizaci výchovy.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: ZVIROTSK/PEDF.CUNI.CZ (26.09.2010)

Cílem předmětu je uvést studenty do soudobé pedagogické teorie, seznámit je se základní terminologií a strukturou oboru. Studenti by měli pochopit obecnou pedagogiku jako nezastupitelnou moderní vědeckou disciplínu, jejíž poznatky tvoří základ pro další studium a praxi v oblasti výchovy a vzdělávání.

Literatura
Poslední úprava: BLAZKOV/PEDF.CUNI.CZ (27.07.2016)

KELLER, J.; TVRDÝ, L. Vzdělanostní společnost? Praha: SLON, 2008.

LIESSMANN, K. P. Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění. Praha: Academia, 2009.

PELIKÁN, J. Výchova jako teoretický problém. Ostrava: Amosium, 1995.

PRůCHA, J. Česká vzdělanost. Multidisciplinární pohled na fenomén národní kultury. Praha: Wolters Kluwer, 2015.

PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2005.

PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky: Úvod do studia oboru. Praha: Portál, 2006.

VALIŠOVÁ, A.; KASÍKOVÁ, H. a kol. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2007.

VAŠUTOVÁ, J. Být učitelem: Co by měl učitel vědět o své profesi. Praha: UK PedF, 2007.

VORLÍČEK, CH. Úvod do pedagogiky. Jinočany: H & H, 2000.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: BLAZKOV/PEDF.CUNI.CZ (19.09.2013)

Požadavky k zápočtu: aktivní účast na prezenční části výuky, vypracování konspektu jedné zvolené publikace tematicky náležející do oblasti obecné pedagogiky.

Požadavky ke zkoušce: zkouška má písemnou formu, předpokládá se porozumění základním pojmům a souvislostem a orientace v odborné literatuře.

Sylabus -
Poslední úprava: BLAZKOV/PEDF.CUNI.CZ (27.07.2016)

1. Úvod do studia pedagogiky, zdroje pedagogických informací.

2. Pedagogika jako věda, pojetí pedagogiky, její struktura a místo v systému věd.

3. Základní pedagogická terminologie a její proměny.

4. Pedagogické disciplíny a jejich aktuální otázky.

5. Výchova a vývoj člověka.

6. Výchova a společnost.

7. Pedagogičtí pracovníci.

8. Profese učitele.

9. Český vzdělávací systém v kontextu EU.

10. Aktuální otázky českého vzdělávání.
 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK