PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Humanistická čeština - O02303065
Anglický název: Language of the Period of Humanism
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: HUČE
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Bohemistika
Korekvizity : O02303064
Prerekvizity : O02303009, O02303062, O02303063
Anotace -
Poslední úprava: SMEJKALO (11.04.2005)
Čeština 16. stol. a její vztah k současné spisovné češtině. Rozšiřování a intelektualizace slovní zásoby, stylistická diferenciace. Pravopisná, fonologická, morfologická a syntaktická rovina humanistické češtiny.
Literatura
Poslední úprava: JANOVEC/PEDF.CUNI.CZ (15.09.2009)

Bayerová, N.: Gramatická terminologie předobrozenecká. Ostrava

1979.

Dvořák, E.: Vývoj přechodníkových konstrukcí ve staré češtině.

Praha 1970.

Havránek, B.: Vývoj spisovného jazyka.Skripta FF UK. Praha

1979.

Gramatika česká J. Blahoslava. Edd. M. Čejka - D. Šlosar - J.

Nechutová. Brno 1991.

Hájek z Libočan, Václav: Kronika česká. Ed. J. Kolár. Praha 1981.

Kopecký, M.: Český humanismus. Praha 1988.

Kralická bible.

Kyas, V.: Česká bible v dějinách národního písemnictví. Praha

1997.

Kyas, V.: Staročeská bible Drážďanská a Olomoucká. I.

Evangelia. Praha 1981; II Epištoly, Skutky apoštolů, Apokalypsa.

Praha 1985.

Matouš Benešovský zv. Philonomus: Grammatica Bohemica;

Gramatika česká. Knížka slov českých vyložených. Ed. O. Koupil.

Praha 2003.

Nudožerský, M. Vavřinec Benedikt (z Nudožer): Grammaticae

Bohemicae, ad leges naturalis methodi conformatae, et notis

numerisque illustratae ac distinctae, libri duo. Ed. N. S. Smith.

Ostrava 1999.

Porák, J.: Humanistická čeština. Praha 1979.

Sylabus
Poslední úprava: JANOVEC/PEDF.CUNI.CZ (15.09.2009)

Název kurzu: K 65 Humanistická čeština

Ročník: 5.

Semestr: zimní

Počet hodin kurzu / semestr: 24

Vyučující: PhDr. Ladislav Janovec, CSc.

Ukončení: Zápočet

Požadavky k zápočtu: Seminární práce dle specifikace vedoucího semináře

Obsah kurzu: Jazyk a společnost v 16. století. Pravopisná a fonologická charakteristika humanistické češtiny, rozvoj spisovného jazyka v syntaktické stavbě, rozvoj jeho slovní zásoby (vliv latiny). Ustálení a stylová diferenciace spis. jazyka koncem 16. století.

Cíl kurzu: Poznání podoby českého jazyka v období humanismu. Četba a rozbor textů různých žánrů (próza, poezie, homiletika, drama, texty neliterární povahy aj.), rukopisných, ale především tištěných. Jejich pravopisná, fonologická a morfologická charakteristika.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK