PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Jazyk období baroka. Jazyková situace od národního obrození až po současnost - O02303066
Anglický název: Language of the Period of Baroque. Czech Language Situation.
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: JOBA
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Bohemistika
Prerekvizity : O02303009, O02303064, O02303065
Anotace -
Poslední úprava: SMEJKALO (30.01.2006)
Četba a výklad barokních textů u žánrů příznačných pro toto období (duchovní písně, modlitby, kázání). Vývoj jazykové situace na území Čech, Moravy a Slezska, příp. Slovenska.
Literatura
Poslední úprava: SMEJKALO/PEDF.CUNI.CZ (25.02.2010)

Povinná:

K jazykovým rozborům (nebude předmětem interpretací na seminářích):

ESČ, Praha : NLN, 2002, heslo barokní čeština

CUŘÍN, F. Vývoj spisovné češtiny. Praha : SPN, 1985, s. 57-68.

DVOŘÁK, J. et al Spisovný jazyk v dějinách české společnosti. Brno : Host, 2009.

HAVRÁNEK, B. Vývoj českého spisovného jazyka. Praha : Univerzita Karlova, 1980.

JUNKOVÁ, B. Jazyk a styl Michnovy České mariánské muziky. In K jazyku a stylu českých barokních textů II : sborník katedry bohemistiky PedF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. České Budějovice : Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 2000. s. 62-73

NÁBĚLKOVÁ, M. Slovenčina a čeština v kontakte. Pokračovanie príbehu. Praha - Bratislava : FF UK - Veda, 2008.

K prezentaci na seminářích:

12.3.2010 KOUPIL, J. Grammatykáři. Gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533-1672. Praha : Karolinum 2008.

PORÁK, J. Rosova mluvnice a vývoj češtiny a české lingvistiky v 17. století. In Studia Slavica Pragensia. Praha : Univerzita Karlova, 1973, s. 39-53.

26.3.2010 STICH, A. Česká spisovnost a nespisovnost - kořeny a přítomnost. In Spisovná čestina a jazyková kultura 1993. Praha : Univerzita Karlova, 1995, s. 49-57

2.4.2010 STICH, A. O počátcích moderní spisovné češtiny. Naše řeč, 1991, 74, s. 57-62.

9.4.2010 ŠTEYER, V. M. Žáček aneb Výborně dobrý způsob, jak se má dobře po česku psáti neb tisknouti (ed. D. Nečas). Praha : Akropolis 2001; zejm. předmluva A. Sticha.

16.4.2010 SGALL, P.; HRONEK, J. Čeština bez příkras, Praha : H&H, 1992, s. 27-101.

23.4.2010 KOŘENSKÝ, J. Jazyková situace na území ČSR, ČSSR, ČSFR, ČR. In J. Kořenský (ed.) Český jazyk. Opole: Uniwersytet Opolski, 1998, s. 15-60

30.4.2010 Zápočtová písemná práce

Další doporučená literatura:

K baroku:

BALBÍN, B. Verisimilia humaniorum disciplinarum. Praha : Univerzita Karlova, 1969.

BĚLIČ, J. Vznik hovorové češtiny a její poměr k češtině spisovné. In Čs. přednášky pro IV. mezinárodní sjezd slavistů v Moskvě. Praha : ČSAV, 1958, s. 59 - 71.

ČERNY,V. Až do předsíně nebes. Praha : Mladá fronta : Arkýř, 1996.

K jazyku a stylu českých barokních textů I : sborník katedry bohemistiky PedF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. České Budějovice : Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 1998.

K jazyku a stylu českých barokních textů II : sborník katedry bohemistiky PedF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. České Budějovice : Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 2000.

KRAUS, J. K zdrojům normativnosti českých gramatik 16. - 17. století (K žánrovému zařazení Konstancova Brusu jazyka českého z r. 1667). In Starší české, slovenské a slovanské mluvnice : příspěvky z konference katedry čes. a slov. jazyka FF UK v Praze 3. - 4. května 1953. Praha : Univerzita Karlova, 1985, s. 143-154.

KUČERA, K. Jazyk českých spisů J. A. Komenského. Praha : Univerzita Karlova, 1980.

KYAS, V. Česká bible v dějinách národního písemnictví. Praha : Vyšehrad, 1997.

VINTR, J. Zásady transkripce českých textů z barokní doby. Listy filologické, 1998, roč. CXXI, č. 3-4, s. 341-346.

K jazykové situaci:

BUZÁSSYOVÁ, K. Aspekty kontaktov slovenčiny a češtiny. In S. Ondrejovič (ed.),

Sociolingvistické aspekty výskumu súčasnej slovenčiny. Bratislava : Veda, 1995, s. 163-182.

DANEŠ, F. aj. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha : Academia, 1997.

KOŘENSKÝ, J. Jazykové právo - prostor nebo limita? In S. Ondrejovič (ed.), Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektívy. Bratislava : Veda, 1997, s. 93-100.

NEBESKÁ, I. Jazyk, norma, spisovnost. Praha : Karolinum, 2003.

NEKVAPIL, J. Etnické menšiny a jejich jazyky na území České republiky. In Přednášky z XXXVII. a XXXVIII. běhu LŠSS. Praha : Univerzita Karlova, 1995, s. 17-31.

RYCHLÍK, J. Teorie a praxe jednotného československého národa a československého jazyka v I. republice. In J. Opat, J. Tichý (eds.), Masarykova idea československé státnosti ve světle kritiky dějin. Praha : Ústav T. G. Masaryka, Praha, s. 69-77, 1993.

ŠATAVA, L. Jazyk a identita etnických menšin, možnosti zachování a revitalizace. Praha : Cargo, 2001.

ŠMEJKALOVÁ, M. Jazyk československý na českých a slovenských středních školách mezi učebními osnovami z let 1919 a 1927. In SaS 66, 2005, s. 32-47.

Sylabus
Poslední úprava: SMEJKALO/PEDF.CUNI.CZ (14.02.2010)

Studijní obor: učitelství ČJ pro 2. st. ZŠ a pro SŠ

K66: Jazyk období baroka. Jazyková situace od obrození až po současnost

Ukončení: Z

Vyučující: PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.

Forma zápočtu: písemná a ústní

Požadavky k zápočtu: Aktivní diskuse o prostudované studijní literatuře (průběžně). Jazyková interpretace vybraného barokního textu (písemná práce, 30.4.2010). Kritická reflexe studijní literatury (písemně formou výkladu či eseje, 30.4.2010).

Cíl kurzu: získat syntetizující pohled na vývoj jazyka jazyk obecně a na zákonitosti jeho vývoje; utvoření si kritického názoru na specifika jazykové situace na území Čech, Moravy a Slezska, příp. a Čech, Moravy, Slezska a Slovenska

Obsah kurzu: 1. Četba, příp. transkripce, a všestranný jazykový rozbor textů různých žánrů (literární povahy, ale i jazykovědných spisů). Jazyková situace období baroka, místo českého jazyka v různých oblastech komunikace. Nejvýznamnější osobnosti barokní bohemistiky, jazyk nejvýznamnějších literárních památek.

2. Jazyková situace na území Čech, Moravy a Slezska v posledních dvou stech letech: postavení češtiny v mnohonárodnostní monarchii, koexistence spisovného jazyka a jazyka obecného, diglosie; vývoj kodifikačních snah; teritoriálně podmíněná jazyková variantnost; jazyková situace na území Československé republiky, dvojjazyčnost, tzv. československý jazyk, česko-slovenské jazykové vztahy, jazykové zákony; současnost, problematika menšinových jazyků.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK