PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Četba starých českých textů - O02303062
Anglický název: Reading of Old Czech Texts
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: ČSČT
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Bohemistika
Korekvizity : O02303063
Prerekvizity : O02303009, O02303061
Anotace -
Poslední úprava: SMEJKALO (30.11.2005)
Četba a interpretace starých českých textů. Analýza rukopisných textů 14. - 18. století, jejich transliterace; typy písma užívaného v česky psaných textech
Literatura
Poslední úprava: SMEJKALO (30.11.2005)
  • Vintr, J.: Zásady transkripce českých textů z barokní doby. In: Listy filologické CXXI, 1998, 3-4, s. 341-346
  • Havránek, B.: Vývoj českého spisovného jazyka. Praha 1979.
  • Hledíková, Z. - Kašpar, J.: Paleografická čítanka. Praha 1982.
  • Kašpar, J.: Úvod do novověké latinské paleografie se zvláštním zřetelem k českým zemím. Praha 1975.
  • Kopecký, M.: Úvod od studia staročeských rukopisů a tisků. Praha 1978.
  • Kolektiv autorů: Vademecum pomocných věd historických. Praha 1997.

Sylabus
Poslední úprava: SMEJKALO (30.11.2005)

Studijní obor: Učitelství pro 2. st. ZŠ a SŠ

Kurz K 62 : Četba starých českých textů
Ukončení: zápočet

Vyučující: PhDr. Blanka Michalová, Ph.D.

Požadavky k zápočtu:

1. Seminární práce ( transliterace a transkripce části zadaného raně novověkého textu se stanovením transkripčních zásad, "překlad" do současné češtiny, charakteristika pravopisu).

2. Přečíst samostatně část neznámého textu

Forma zkoušky: -----

Požadavky ke zkoušce: -----

Cíl kurzu: Prohloubení dovedností práce s textem jako pramenem pro poznání stavu a vývoje jazyka a společnosti. Prohloubení poznatků získaných v historické mluvnici, získání dovednosti číst staročeské rukopisy a nejstarší tisky i v jejich původní grafické podobě. Dospět k všestrannému pochopení jazyka staršího období.

Obsah kurzu: Dešifrace a analýza tištěných rukopisných textů 14. - 18. století, jejich transliterace a transkripce; typy písma užívaného v česky psaných textech (např. gotická písma, bastarda, česká novogotická kurzíva a polokurzíva). Seznámení s rukopisnými a tištěnými památkami jako reprezentanty jednotlivých pravopisných systémů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK