PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Četba staroslověnských rukopisů - O02303061
Anglický název: Reading of Old Church Slavic texts
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Staré označení: ČSTR
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Olga Palkosková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Bohemistika
Prerekvizity : O02303009
Anotace -
Poslední úprava: SMEJKALO (30.11.2005)
Interpretace konkrétních staroslověnských textů z hlediska jejich hláskového, morfologického a syntaktického stavu. Projevy jednotlivých redakcí staroslověnštiny. Slovní zásoba a posuny v jejím rámci hláskový stav slova, významové posuny. Problematika souvětí a přímé řeči, písařských chyb a přejatých slov. Výpovědní hodnota textů z hlediska historického / historický pramen # legenda, byzantská literatura a její specifika /.Základy textové kritiky a vědeckého popisu textu.
Literatura
Poslední úprava: SMEJKALO (11.04.2005)
  • Cejtlin, R. M. - Večerka, R. a kol.: Staroslavjanskij slovar´ (po rukopisjam X-XI vekov). 2. vyd. Moskva 1999

Dostálová, R.: Byzantská vzdělanost. Praha 1990.

  • Dvorník, F.: Byzantská misie u Slovanů. Praha 1970.
  • Havlík, L.: Kronika o Velké Moravě. Brno 1992.
  • Kurz, J.: Učebnice jazyka staroslověnského. Praha 1969.
  • Mareš, F. V.: Cyrilometodějská tradice a slavistika. Praha

2000.

  • Tkadlčík, V.: Systém cyrilské abecedy, Slavia 41, 1972, s. 380-392
  • Večerka, R.: Staroslověnština. Praha 1984.
  • Vondrák, V. - Bartoň, J.: Vokabulář klasické staroslověnštiny.

Praha 2003.

Sylabus
Poslední úprava: SMEJKALO (12.04.2005)

Studijní obor: Učitelství ČJL pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Kurz K 61 Četba staroslověnských rukopisů

Ukončení: zápočet

Vyučující: PhDr. O. Palkosková, Ph.D.

Požadavky k zápočtu: aktivní účast v semináři, seminární písemná práce

Forma zkoušky: - - -

Požadavky ke zkoušce: - - -

Cíl kurzu: Prohloubení a rozšíření poznatků získaných v rámci kurzu K 11, upevnění dovedností v oblasti čtení a interpretace staroslověnských textů.

Obsah kurzu: Četba vybraných staroslověnských textů (Život Konstantinův, Život Metodějův, Proglas, památky právního charakteru, atd.). Jejich interpretace z hlediska jazykového, historického, právního, kulturního.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK