PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Programování I - NPRG004
Anglický název: Programming I
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2003
Semestr: zimní
E-Kredity: 14
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:3/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování
Neslučitelnost : NPRF033, NPRM001
Záměnnost : NPRF033, NPRM001
Je neslučitelnost pro: NPRF041, NPRF023, NHIF029, NPRM001, NPRF040, NPRF033
Je prerekvizitou pro: NPRG012
Je záměnnost pro: NPRM001, NPRF040, NPRM018, NPRF041, NPRF023, NPRF033, NHIF029
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: ()
Základní kurs programování pro studenty 1. ročníku magisterského a bakalářského studia informatiky a učitelství informatiky. Obsahem kursu je programovací jazyk Pascal a Turbo Pascal, otázky návrhu algoritmů a tvorby programů. Jednou z podmínek udělení zápočtu za ZS je úspěšné vykonání praktického testu u počítačů (odladění programu). Test zadává a hodnotí přednášející, každý student se testu může zúčastnit nejvýše třikrát. V letním semestru není získání zápočtu podmínkou konání zkoušky.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)
 • [1] J.Drózd, R.Kryl: Začínáme s programováním, Grada Praha 1992
 • [2] P.Töpfer: Základy programování v úlohách, Scientia Praha 1997
 • [3] P.Töpfer, D.Töpferová: Programování - Sbírka úloh, Fortuna Praha 1998
 • [4] P.Töpfer: Programování - Rekurze, Fortuna Praha 1998
 • [5] P.Töpfer: Algoritmy a programovací techniky, Prometheus Praha 1995
 • [6] N.Wirth: Algoritmy a datové struktury, Alfa, Bratislava 1988
 • [7] I.Libicher, P.Töpfer: Od problému k algoritmu a programu, Grada Praha 1992
 • [8] různé učebnice a příručky na Turbo Pascal a Borland Pascal

Sylabus
Poslední úprava: G_I (28.05.2001)
1. Jazyk Pascal a Turbo Pascal
 • algoritmus, správnost, vstupní a výstupní data, efektivita
 • proměnná, konstanta
 • číselné typy, char, boolean, výčtový, interval
 • hierarchická stavba příkazů, program
 • jednoduché a strukturované příkazy jazyka Pascal
 • datové struktury (pole, záznam, množina, řetězec)
 • procedury a funkce, parametry, lokalita, rekurze
 • vstup a výstup pro textové soubory
 • datové (typované) soubory, přímý přístup
 • zkrácené vyhodnocování boolských výrazů
 • modularita, unity
 • standardní unity v Turbo Pascalu (Crt, Graph, Dos)
 • procedurální parametry proměnné typu procedura
 • návěští, goto
 • inicializované proměnné (typované konstanty)
 • typ ukazatel, dynamicky alokované proměnné
 • objekty v Turbo Pascalu.

2. Práce na PC v Turbo Pascalu

 • integrované prostředí Turbo Pascalu, ladící prostředky.

3. Algoritmy a programování

 • Eukleidův algoritmus
 • Eratosthenovo síto
 • Hornerovo schema
 • dlouhá čísla
 • vyhledávání v poli (binární, zarážka)
 • operace s maticemi
 • rekurze, backtracking
 • prohledávání do šířky
 • počítání složitosti konkrétních algoritmů a programů
 • vnitřní třídění, dolní odhad složitosti v nejhorším případě
 • vnější třídění (přímé, přirozené, polyfázové)
 • zvyšování efektivity rekurzivních programů
 • halda
 • faktorová množina
 • metody ukládání proměnných (stack, heap), mark & release
 • lineární spojové seznamy
 • stromy, grafy, průchody stromem a grafem
 • binární vyhledávací stromy bez vyvažování
 • find,insert,delete
 • vyčíslení hodnoty aritmetického výrazu v různých notacích
 • svépomocné dispose (odpadkový koš)
 • programová realizace základních grafových algoritmů (souvislost grafu, Dijkstrův alg., min. kostra, bipartitnost, topologické uspořádání)
 • základní numerické algoritmy
 • použití generátoru pseudonáhodných čísel
 • hašování (s pevnou hašovací funkcí)
 • objektové programování
 • diskrétní simulace
 • programování řízené událostmi - základní myšlenky a postupy.

4. Delphi

 • princip práce ve vizuálních vývojových prostředcích
 • prostředí Delphi, tvorba aplikací
 • základní odlišnosti jazyka od Turbo Pascalu.

Examinace:
Podmínkou pro zápočet v je také vykonání praktického testu u počítače. Studenti řeší jednu úlohu, úkolem je ve stanoveném čase nalézt správný algoritmus, naprogramovat ho v Pascalu a program odladit. Tento program musí student předvést, umět vysvětlit jeho funkci a případně ho jednoduše modifikovat. Kromě toho se požadují znalosti podle sylabu.

Zkouška v LS má písemnou a ústní část. V písemné části studenti řeší dvě úlohy. V první úloze technického charakteru je úkolem napsat jednoduchou proceduru nebo program v Pascalu. Jde převážně o zvládnutí práce se spojovými strukturami. Druhou úlohu nemusí studenti programovat detailně celou. Požaduje se návrh algoritmu, volba hlavních datových struktur a vhodné rozdělení úlohy na menší části a naprogramování několika nejpodstatnějších. Při hodnocení zkoušky má větší váhu druhá úloha. V ústní části zkoušky zkoušející se studentem společně opraví úlohy z písemné části formou diskuse nad zvolenými řešeními. Kromě toho se požadují znalosti podle sylabu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK