PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Programování pro bakaláře fyziky I - NPRF040
Anglický název: Programming for Physics Bachelors I
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: NPRF033
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování
Neslučitelnost : NPRF033, NPRG004, NPRM001
Záměnnost : NPRF033, NPRG004, NPRM001
Je korekvizitou pro: NPRF041
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KSVI (12.04.2001)
První semestr základního kursu programování pro studenty 1. ročníku bakalářského studia fyziky. Obsahem kursu je programovací jazyk Pascal a Turbo Pascal, otázky návrhu algoritmů a tvorby programů. Jednou z podmínek udělení zápočtu za ZS je úspěšné vykonání praktického testu u počítačů (odladění programu). Test zadává a hodnotí přednášející, každý student se testu může zúčastnit nejvýše třikrát. Získání zápočtu není podmínkou konání zkoušky. Studenti mohou absolvovat druhý semestr tohoto základního kursu programování pod kódem PRF041.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)
  • [1] J.Drózd, R.Kryl: Začínáme s programováním, Grada Praha 1992
  • [2] P.Töpfer: Základy programování v úlohách, Scientia Praha 1997
  • [3] P.Töpfer, D.Töpferová: Programování - Sbírka úloh, Fortuna Praha 1998
  • [4] P.Töpfer: Programování - Rekurze, Fortuna Praha 1998
  • [5] P.Töpfer: Algoritmy a programovací techniky, Prometheus Praha 1995
  • [6] N.Wirth: Algoritmy a datové struktury, Alfa, Bratislava 1988
  • [7] I.Libicher, P.Töpfer: Od problému k algoritmu a programu, Grada Praha 1992
  • [8] různé učebnice a příručky na Turbo Pascal a Borland Pascal

Sylabus
Poslední úprava: G_I (28.05.2001)
1. Práce na PC v Turbo Pascalu
práce na PC, základy operačního systému MS-DOS - role algoritmizace a programování při využívání počítačů - integrované prostředí Turbo Pascalu, ladící prostředky.

2. Jazyk Pascal a Turbo Pascal
algoritmus, správnost, vstupní a výstupní data, efektivita - program, programovací jazyk, chyby v programu, ladění - proměnná, konstanta - číselné typy, char, boolean, výčtový typ, interval - stavba výrazu a jeho vyhodnocení - základní příkazy v Pascalu (:=, if, while, repeat, složený) - hierarchická stavba příkazů, struktura programu - pole, for-cyklus, záznam, with, množina - typ řetězec v Turbo Pascalu - procedury a funkce, parametry, lokalita, rekurze - práce se soubory - unity, návrh programu shora dolů - unit Crt v Turbo Pascalu - grafika na PC, unit Graph v Turbo Pascalu - typ ukazatel, dynamicky alokované proměnné.

3. Algoritmy a programování
Eukleidův algoritmus - Eratosthenovo síto - Hornerovo schéma - reprezentace dlouhých čísel v poli - vyhledávání v poli (sekvenční, binární, zarážka) - operace s maticemi - chyby při výpočtech s reálnými čísly - rekurze a možnosti jejího využití - metoda \"rozděl a panuj\" - prohledávání do hloubky (backtracking) - prohledávání do šířky (algoritmus \"vlny\") - časová a paměťová složitost algoritmů, programů a problémů - odvození složitosti konkrétních algoritmů a programů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK