PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Programování - NPRM001
Anglický název: Programming
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2004
Semestr: zimní
E-Kredity: 12
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z [HT]
letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Třída: První ročník bak. studia M
První ročník M
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování
Neslučitelnost : NPRF033, NPRG004, NPRG030, NPRG031
Záměnnost : NPRF033, NPRG004, NPRG031
Je neslučitelnost pro: NHIF030, NHIF029, NPRF023, NPRF041, NPRF040, NPRM018, NPRG004, NPRF033, NPRM026
Je záměnnost pro: NPRF041, NPRF023, NPRF033, NPRG004, NPRF040
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: G_I (11.04.2003)
Přednáška pro 1. ročník bakalářského studia matematiky. Obsahem kursu je seznámení s prací na osobním počítači typu PC, základy programování v jazyce Pascal a Turbo Pascal a klíčové otázky z oblasti návrhu algoritmů a tvorby programů. Jednou z podmínek udělení zápočtu za ZS je úspěšné vykonání praktického testu u počítačů (odladění programu). Test zadává a hodnotí přednášející, každý student se testu může zúčastnit nejvýše třikrát. V letním semestru není získání zápočtu podmínkou konání zkoušky.
Literatura
Poslední úprava: G_I (16.03.2004)
 • J.Drózd, R.Kryl: Začínáme s programováním, Grada Praha 1992
 • P.Töpfer: Základy programování v úlohách, Scientia Praha 1997
 • P.Töpfer, D.Töpferová: Programování - Sbírka úloh, Fortuna Praha 1998
 • P.Töpfer: Programování - Rekurze, Fortuna Praha 1998
 • P.Töpfer: Algoritmy a programovací techniky, Prometheus Praha 1995
 • N.Wirth: Algoritmy a datové struktury, Alfa, Bratislava 1988
 • I.Libicher, P.Töpfer: Od problému k algoritmu a programu, Grada Praha 1992
 • různé učebnice a příručky na Turbo Pascal a Borland Pascal

Sylabus
Poslední úprava: G_I (14.04.2003)
1. Práce na PC v Turbo Pascalu
práce na PC, integrované prostředí Turbo Pascalu, ladící prostředky.

2. Jazyk Pascal a Turbo Pascal
 • algoritmus, správnost, vstupní a výstupní data, efektivita
 • program, programovací jazyk, chyby v programu, ladění
 • proměnná, konstanta
 • číselné typy, char, boolean, výčtový typ, interval
 • stavba výrazu a jeho vyhodnocení
 • základní příkazy v Pascalu (:=, if, while, repeat, složený)
 • hierarchická stavba příkazů, struktura programu
 • pole, for-cyklus, záznam, with, množina
 • znakový řetězec v Turbo Pascalu
 • procedury a funkce, parametry, lokalita, rekurze
 • práce se soubory v Turbo Pascalu
 • unity, návrh programu shora dolů
 • unit Crt v Turbo Pascalu
 • grafika na PC, unit Graph v Turbo Pascalu
 • typ ukazatel, dynamicky alokované proměnné
 • objekty v Turbo Pascalu.

3. Algoritmy a programování

 • Eukleidův algoritmus
 • Eratosthenovo síto
 • Hornerovo schéma
 • reprezentace dlouhých čísel v poli
 • vyhledávání v poli (sekvenční, binární, zarážka)
 • operace s maticemi
 • rekurze a možnosti jejího využití
 • metoda "rozděl a panuj"
 • prohledávání do hloubky (backtracking)
 • prohledávání do šířky (algoritmus "vlny")
 • časová a paměťová složitost a algoritmů, programů a problémů
 • odvození složitosti konkrétních algoritmů a programů
 • základní metody vnitřního třídění (přímé metody, quicksort, heapsort, mergesort, přihrádkové třídění)
 • vnější třídění (přímé a přirozené slučování)
 • lineární spojové seznamy a operace s nimi
 • realizace zásobníku a fronty v poli a spojovým seznamem
 • stromy, grafy, průchody stromem a grafem
 • binární vyhledávací stromy bez vyvažování, operace
 • aritmetické notace a metody vyhodnocení aritmetického výrazu
 • programová realizace základních grafových algoritmů (souvislost grafu, Dijkstrův algoritmus, minimální kostra, bipartitnost, topologické třídění)
 • základy objektového programování.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK