PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Kvantová teorie I - NBCM110
Anglický název: Quantum Theory I
Zajišťuje: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 9
Rozsah, examinace: zimní s.:4/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Jaroslav Zamastil, Ph.D.
RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Biofyzika a chemická fyzika
Neslučitelnost : NFPL010, NJSF060, NJSF094, NOFY042, NOFY045, NTMF066
Je neslučitelnost pro: NJSF094
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc. (25.04.2018)
Přednáška navazuje na NOFY027 Úvod do kvantové mechaniky. Formální schema kvantové teorie. Moment hybnosti. Přibližné metody - variační a poruchová metoda. Struktura atomových spekter. Problém více částic. Základy kvantové elektrodynamiky (nerelativistická teorie). Základy teorie rozptylu.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Václav Profant, Ph.D. (09.10.2017)

Udělení zápočtu je nutným předpokladem pro přihlášení ke zkoušce.

Pro získání zápočtu je nutné získat dostatečný počet bodů (specifikovaný na prvním cvičení) z domácích úloh, které jsou zadávány v průběhu semestru, a za aktivní účast na cvičení.

Zkouška má písemnou a ústní část.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc. (25.04.2018)
0. Formální schema kvantové teorie
Diracova notace; teorie reprezentací; shrnutí základů kvantové mechaniky; čisté a smíšené stavy; matice hustoty

1. Moment hybnosti
Spin - Sternovy-Gerlachovy experimenty; Larmorova precese; Rabiho oscilace; obecné řešení momentu hybnosti; skládání momentů hybnosti; symetrie atomu vodíku

2. Přibližné metody - variační a poruchová metoda
Anharmonický oscilátor; spřažené oscilátory; atom vodíku ve statickém elektrickém a magnetickém poli

3. Struktura atomových spekter
Hrubá, jemná a hyperjemná struktura atomových hladin; započtení relativistických a magnetických efektů - Diracova a Pauliho rovnice

4. Problém více částic
Antisymetrie vlnové funkce a výměnná interakce; formalismus druhého kvantování; Hartreeho-Fockova aproximace; stavba atomů; Bornova-Oppenheimerova aproximace; molekula vodíku

5. Základy kvantové elektrodynamiky (nerelativistická teorie)
Hamiltonián soustavy nabitých částic a elektromagnetického (EM) pole; kvantování EM pole; časová poruchová metoda a Fermiho zlaté pravidlo; spontánní emise; výběrová pravidla

6. Základy teorie rozptylu
Formulace úlohy - Greenova funkce; Lippmannova-Schwingerova rovnice. Pružný rozptyl - metoda parciálních vln; analýza fází; nízko-energetická limita: srážková délka; efektivní dosah Nepružný rozptyl v Bornově proximaci - fotoefekt; excitace atomu elektronem; rozptyl fotonu na atomu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK