PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Doktorandský seminář II - JMD022
Anglický název: PhD. Seminar II
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / 16 (20)
letní:neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
Patří mezi: Studijní obor P6702: Mezinárodní teritor
Studijní obor P7105: Moderní dějiny
Neslučitelnost : JTD006
Prerekvizity : JMD017, JMD018, JMD019, JMD020
Záměnnost : JTD006
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (06.02.2020)
V rámci semináře studenti prezentují badatelský kontext tématu své disertační práce. To znamená, že připraví analýzu současného stavu poznání v oblasti mezinárodního výzkumu, do níž má jejich konkrétní doktorský výzkum přispět. Nejprve stručně představí předchozí vývoj výzkumu dané oblasti a následně se zaměří na současný stav poznání, tzn., že identifikují hlavní postavy, instituce či texty, rozeberou hlavní trendy, jejich shodné i rozdílné momenty a zaměří se na hlavní argumenty v probíhající odborné diskusi ve zkoumané oblasti mezinárodního výzkumu. Následně jasně definují vlastní odbornou pozici a její příspěvek k poznání dané problematiky, a tak na základě pečlivé analýzy současného stavu poznání zdůvodní volbu tématu svého výzkumu a jeho metodologické zaměření.
(V případě jakýchkoli nejasností, týkajících se podoby vystoupení, kontaktujte prosím s předstihem vedoucího semináře, O. Konráda, na emailu: ota.konrad@fsv.cuni.cz, popř. se dostavte do jeho konzultačních hodin.)

Obecné informace viz Pravidla pro organizaci doktorského studia na IMS FS UK, dostupné na https://ims.fsv.cuni.cz/studium/doktorske-programy.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (06.02.2020)

Cílem je prezentace a diskuze dizertační práce

 
 
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (08.02.2020)

Povinnosti studentů

S nejméně týdenním předstihem před svým vystoupením rozešlou vystupující všem účastníkům semináře:

(1) handout své prezentace (2 strany A4 s citací nejvýznamnějších textů příslušné oblasti mezinárodního výzkumu (maximálně 10 titulů)

(2) odborný text o rozsahu přibližně 20-30 stran, který dle jejich uvážení nejlépe vystihuje současný stav výzkumu, je aktuálně předmětem ústřední diskuse v rámci této oblasti či nejlépe do ní uvádí. Pokud již má student zpracovanou část dizertace, zabývající se vyrovnáním s literaturou či pokud připravil studii zabývající se stavem výzkumu v oblasti tématu své práce, může namísto výše uvedeného odborného textu poslat text svůj.

Ústní vystoupení o maximální délce 20 minut může být doplněna PP prezentací. Po vystoupení následuje diskuse všech účastníků semináře (přibližně 40 minut).

Předpoklady pro absolvování kurzu

Předpokladem úspěšného absolvování semináře jsou:

1. Vystoupení na semináři (viz výše)

2. Pravidelná, aktivní účast a četba zaslaných materiálů. Omluvena bude pouze absence ze zdravotních důvodů či v případě, že student plní jinou povinnou součást doktorského studia, zvláště zahraniční stáž či účast na mezinárodní konferenci. V takovém případě je nutné svoji absenci s předstihem předjednat s vedoucím semináře. V každém případě musí studenti plánovat své ostatní povinnosti tak, aby nebyly v časové kolizi se seminářem.

3. Předložení tezí disertační práce a jejich obhajoba na doktorské konferenci IMS FSV UK. Teze práce obsahují podrobný rozbor základních teoretických a metodologických problémů disertační práce a analýzu pramenů a literatury, a to v rozsahu přibližně 15 normovaných stran. Doktorská konference IMS se koná jednou ročně a je povinná pro všechny studenty doktorského studia. V akademickém roce 2019/2020 proběhne doktorská konference ve dnech 27.-28.4.2020 v místnosti H212 v hlavní budově FSV UK na Smetanově nábřeží. Vystupující zašlou teze své práce nejpozději do 17.4.2020 současně na adresy: ota.konrad@fsv.cuni.cz a michal.kubat@fsv.cuni.cz. V předmětu emailu i v názvu přiložených tezí uvedou „Teze k doktorské konferenci_Příjmení“.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (06.02.2020)

Z podstaty kurzu není

 
Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (06.02.2020)

seminář

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (06.02.2020)

Povinnosti studentů

S nejméně týdenním předstihem před svým vystoupením rozešlou vystupující všem účastníkům semináře:

(1) handout své prezentace (2 strany A4 s citací nejvýznamnějších textů příslušné oblasti mezinárodního výzkumu (maximálně 10 titulů)

(2) odborný text o rozsahu přibližně 20-30 stran, který dle jejich uvážení nejlépe vystihuje současný stav výzkumu, je aktuálně předmětem ústřední diskuse v rámci této oblasti či nejlépe do ní uvádí.

Ústní vystoupení o maximální délce 20 minut může být doplněna PP prezentací. Po vystoupení následuje diskuse všech účastníků semináře (přibližně 40 minut).

Předpoklady pro absolvování kurzu

Předpokladem úspěšného absolvování semináře jsou:

1. Vystoupení na semináři (viz výše)

2. Pravidelná, aktivní účast a četba zaslaných materiálů. Omluvena bude pouze absence ze zdravotních důvodů či v případě, že student plní jinou povinnou součást doktorského studia, zvláště zahraniční stáž či účast na mezinárodní konferenci. V takovém případě je nutné svoji absenci s předstihem předjednat s vedoucím semináře. V každém případě musí studenti plánovat své ostatní povinnosti tak, aby nebyly v časové kolizi se seminářem.

3. Předložení tezí disertační práce a jejich obhajoba na doktorské konferenci IMS FSV UK. Teze práce obsahují podrobný rozbor základních teoretických a metodologických problémů disertační práce a analýzu pramenů a literatury, a to v rozsahu přibližně 15 normovaných stran. Doktorská konference IMS se koná jednou ročně a je povinná pro všechny studenty doktorského studia. V akademickém roce 2019/2020 proběhne doktorská konference ve dnech 27.-28.4.2020 v místnosti H212 v hlavní budově FSV UK na Smetanově nábřeží. Vystupující zašlou teze své práce nejpozději do 17.4.2020 současně na adresy: ota.konrad@fsv.cuni.cz a michal.kubat@fsv.cuni.cz. V předmětu emailu i v názvu přiložených tezí uvedou „Teze k doktorské konferenci_Příjmení“.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (21.02.2020)

 

Doktorský seminář II v LS 2020

(obecné informace viz Pravidla pro organizaci doktorského studia na IMS FS UK, dostupné na https://ims.fsv.cuni.cz/studium/doktorske-programy)

Anotace

V rámci semináře studenti prezentují badatelský kontext tématu své disertační práce. To znamená, že připraví analýzu současného stavu poznání v oblasti mezinárodního výzkumu, do níž má jejich konkrétní doktorský výzkum přispět. Nejprve stručně představí předchozí vývoj výzkumu dané oblasti a následně se zaměří na současný stav poznání, tzn., že identifikují hlavní postavy, instituce či texty, rozeberou hlavní trendy, jejich shodné i rozdílné momenty a zaměří se na hlavní argumenty v probíhající odborné diskusi ve zkoumané oblasti mezinárodního výzkumu. Následně jasně definují vlastní odbornou pozici a její příspěvek k poznání dané problematiky, a tak na základě pečlivé analýzy současného stavu poznání zdůvodní volbu tématu svého výzkumu a jeho metodologické zaměření.

(V případě jakýchkoli nejasností, týkajících se podoby vystoupení, kontaktujte prosím s předstihem vedoucího semináře, O. Konráda, na emailu: ota.konrad@fsv.cuni.cz, popř. se dostavte do jeho konzultačních hodin.)

Povinnosti studentů

S nejméně týdenním předstihem před svým vystoupením rozešlou vystupující všem účastníkům semináře:

(1) handout své prezentace (2 strany A4 s citací nejvýznamnějších textů příslušné oblasti mezinárodního výzkumu (maximálně 10 titulů)

(2) odborný text o rozsahu přibližně 20-30 stran, který dle jejich uvážení nejlépe vystihuje současný stav výzkumu, je aktuálně předmětem ústřední diskuse v rámci této oblasti či nejlépe do ní uvádí. Pokud již má student zpracovanou část dizertace, zabývající se vyrovnáním s literaturou či pokud připravil studii zabývající se stavem výzkumu v oblasti tématu své práce, může namísto výše uvedeného odborného textu poslat text svůj.

Ústní vystoupení o maximální délce 20 minut může být doplněna PP prezentací. Po vystoupení následuje diskuse všech účastníků semináře (přibližně 40 minut).

Předpoklady pro absolvování kurzu

Předpokladem úspěšného absolvování semináře jsou:

1. Vystoupení na semináři (viz výše)

2. Pravidelná, aktivní účast a četba zaslaných materiálů. Omluvena bude pouze absence ze zdravotních důvodů či v případě, že student plní jinou povinnou součást doktorského studia, zvláště zahraniční stáž či účast na mezinárodní konferenci. V takovém případě je nutné svoji absenci s předstihem předjednat s vedoucím semináře. V každém případě musí studenti plánovat své ostatní povinnosti tak, aby nebyly v časové kolizi se seminářem.

3. Předložení tezí disertační práce a jejich obhajoba na doktorské konferenci IMS FSV UK. Teze práce obsahují podrobný rozbor základních teoretických a metodologických problémů disertační práce a analýzu pramenů a literatury, a to v rozsahu přibližně 15 normovaných stran. Doktorská konference IMS se koná jednou ročně a je povinná pro všechny studenty doktorského studia. V akademickém roce 2019/2020 proběhne doktorská konference ve dnech 27.-28.4.2020 v místnosti H212 v hlavní budově FSV UK na Smetanově nábřeží. Vystupující zašlou teze své práce nejpozději do 17.4.2020 současně na adresy: ota.konrad@fsv.cuni.cz a michal.kubat@fsv.cuni.cz. V předmětu emailu i v názvu přiložených tezí uvedou „Teze k doktorské konferenci_Příjmení“.

Harmonogram:

Seminář probíhá v pátek v níže uvedených termínech vždy od 14.00 do 17.00 v budově FSV UK v Jinonicích v m. č. J3093

Program semináře:

 

Datum

Vystupující 1

Vystupující 2

Vystupující 3

6.3.

Mehmeti

Střelec

 Kleňha

13.3.

Modelska

Brožová

Gurgenidze

20.3.

Černovská

Kochetova 

Šindelář

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK