PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Doktorský seminář II - JTD006
Anglický název: Doctoral seminar II
Český název: Doktorský seminář II
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 20 (25)
letní:neurčen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D.
Patří mezi: Area Studies
Mezinárodní teritoriální studia DK_MTS
Mezinárodní teritoriální studia DP_MTS
Modern history
Moderní dějiny DK_MD
Moderní dějiny DP_MD
Prerekvizity : JTD005
Je neslučitelnost pro: JMD022
Je prerekvizitou pro: JTD010
Je záměnnost pro: JMD022
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (14.02.2022)
V rámci semináře studenti prezentují badatelský kontext tématu své disertační práce. To znamená, že připraví analýzu současného stavu poznání v oblasti mezinárodního výzkumu, do níž má jejich konkrétní doktorský výzkum přispět, tzn., že identifikují hlavní postavy, instituce či texty, rozeberou hlavní trendy, jejich shodné i rozdílné momenty a zaměří se na hlavní argumenty v probíhající odborné diskusi ve zkoumané oblasti mezinárodního výzkumu. Následně jasně definují vlastní odbornou pozici a její příspěvek k poznání dané problematiky, a tak na základě pečlivé analýzy současného stavu poznání zdůvodní volbu tématu svého výzkumu a jeho metodologické zaměření.


Obecné informace viz Pravidla pro organizaci doktorského studia na IMS FS UK, dostupné na https://ims.fsv.cuni.cz/studium/doktorske-programy.

During the seminar, students present the research context of their dissertation topic. They prepare an analysis of the current state of the art in the field to which their particular doctoral research is intended to contribute. They will first briefly present the previous research developments in the field and then focus on the current state of knowledge, i.e. they will identify the main figures, institutions or texts, discuss the main trends, their common and divergent moments and focus on the main arguments in the ongoing scholarly debate in the field of research under investigation. They will then clearly define their own professional position and its contribution to the knowledge of the issue, and thus justify the choice of their research topic and its methodological focus on the basis of a careful analysis of the current state of the art.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (14.02.2022)
Cílem je prezentace a diskuze dizertační práce
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (14.02.2022)

Předpoklady pro absolvování kurzu

Předpokladem úspěšného absolvování semináře jsou:

1. Vystoupení na semináři

2. Pravidelná, aktivní účast a četba zaslaných materiálů. Omluvena bude pouze absence ze zdravotních důvodů či v případě, že student plní jinou povinnou součást doktorského studia, zvláště zahraniční stáž či účast na mezinárodní konferenci. V takovém případě je nutné svoji absenci s předstihem předjednat s vedoucím semináře. V každém případě musí studenti plánovat své ostatní povinnosti tak, aby nebyly v časové kolizi se seminářem.

3. Předložení tezí disertační práce a jejich obhajoba na doktorské konferenci IMS FSV UK. Teze práce obsahují podrobný rozbor základních teoretických a metodologických problémů disertační práce a analýzu pramenů a literatury, a to v rozsahu přibližně 15 normovaných stran. Doktorská konference IMS se koná jednou ročně a je povinná pro všechny studenty doktorského studia. Pro bližší informace kontaktujte doc. Otu Konráda a prof. Michala Kubáta: ota.konrad@fsv.cuni.cz a michal.kubat@fsv.cuni.cz. 

Prerequisites for the course

The prerequisites for successful completion of the seminar are:

1. Presentation at the seminar

2. Regular, active participation and reading of the materials sent. Only absences due to health reasons or if the student is fulfilling another compulsory part of his/her doctoral studies, especially a participation in an international conference, will be excused. In this case, it is necessary to discuss your absence in advance with the seminar leader. In any case, students must plan their other obligations so that they do not conflict with the seminar.

3. Presentation of the thesis and its defence at the doctoral conference of IMS FSV UK. The thesis includes a detailed discussion of the basic theoretical and methodological issues of the dissertation and an analysis of the sources and literature in approximately 15 standard pages. The IMS Doctoral Conference is held once a year and is mandatory for all PhD students.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (14.02.2022)

Z podstaty kurzu není

 

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D. (09.02.2023)

Kurz probíhá online:

Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/96982361702?pwd=YUZ2YzEvTUVLRTk2ZWtZR3dOSHJWZz09

data konání části vedené O.Matějkou (prezenčně Pekařská 10): 20.2., 27.2., 13.3., 20.3., 27.3., 3.4., 17.4., 20.4.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (14.02.2022)

Předpoklady pro absolvování kurzu

Předpokladem úspěšného absolvování semináře jsou:

1. Vystoupení na semináři (viz výše)

2. Pravidelná, aktivní účast a četba zaslaných materiálů. Omluvena bude pouze absence ze zdravotních důvodů či v případě, že student plní jinou povinnou součást doktorského studia, zvláště zahraniční stáž či účast na mezinárodní konferenci. V takovém případě je nutné svoji absenci s předstihem předjednat s vedoucím semináře. V každém případě musí studenti plánovat své ostatní povinnosti tak, aby nebyly v časové kolizi se seminářem.

3. Předložení tezí disertační práce a jejich obhajoba na doktorské konferenci IMS FSV UK. Teze práce obsahují podrobný rozbor základních teoretických a metodologických problémů disertační práce a analýzu pramenů a literatury, a to v rozsahu přibližně 15 normovaných stran. Doktorská konference IMS se koná jednou ročně a je povinná pro všechny studenty doktorského studia. 

Konference IMS se koná jednou ročně a je povinná pro všechny studenty doktorského studia. 

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (14.02.2022)

Doctoral Seminar II, spring term 2022

 

1) Abstract:

The abstract should clearly and concisely inform the reader about the topic of the project, why the topic is interesting and important, what the main research question is, and what the research will yield.

Example: Domestic Violence in Postwar Reconstruction. The Czech Lands, 1945-53

The project examines domestic violence in the post-World War II period in the Czech lands (1945-1953). Although the phenomenon of domestic violence was fundamental to all societies that experienced the post-war, we still do not know much about this phenomenon in the context of post-war reconstruction. The post-1945 period reinforced norms, practices, expert knowledge, and gender constructs transformations. The state's role in society increased, as did the state's concern for the welfare of the individual and his or her family. How have these changes affected domestic violence, its treatment, and understanding? What can a thorough analysis of domestic violence tell us about the dynamics of post-war reconstruction? Through pioneering and detailed research on domestic violence and its social and cultural framing, the project will shed new light on the development of the Czech lands between the semi-democratic "Third Republic" and the first years of the Stalinist dictatorship.

2) State of the art (about eight pages without bibliography).

State of the art ("Forschungsüberblick" / "vyrovnání s literaturou" etc.) has several interrelated purposes:

(a) It should delineate which general discussion within the field (or fields) your work fits. What is the direction of your research, what literature is relevant to you, and what authors do you relate to? Depending on the nature of your work (more historical or, conversely, more from political science and similar fields), this section may also address theoretical concepts that are relevant to you.

b) State of the art should also show a "research gap" in the existing research that your paper fills. It should also demonstrate that it is indeed a relevant "research gap" (it is not enough that there is not enough literature on a particular detail. Not every detail deserves to be researched).

c) It also aims to introduce the reader to the literature and sources (archival sources) you are working with and answer why you are working with them.

Overall, the state-of-the-art serves as an introduction to the topic and existing research. Therefore, it justifies the relevance of your research. It also demonstrates that you are fully versed in the subject of your research and the relevant current state of research.

How you structure this part of your dissertation is up to you. However, remember that you should follow a particular hierarchy - for example, moving from more general topics and literature to more special ones or from overview texts to more special ones (in terms of time or territory). The section on primary sources (such as archival sources) can be treated as a separate subchapter.

Upload the state of the art in written form to the shared folder no later than five days before the seminar (i.e., by Wednesday). The other seminar participants will study the text and prepare written comments on it, which they will upload to the shared folder no later than the day before the seminar (i.e., by Sunday).

Shared folder:

https://drive.google.com/drive/folders/1ad4F-5UpmVEmx3FeEeVFCvgnD8qT9BaM?usp=sharing

 

The referee will give a brief state-of-the-art presentation (around 10 minutes). In doing so, he/she will briefly introduce his/her topic (according to the abstract). He/she will clearly define the disciplinary context in which he/she places his/her work, the debates within the field to which he/she wishes to contribute and define the "research gap" that his/her research will fill. A discussion will follow.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK