PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Metodologie sociálních věd - JMD018
Anglický název: Metodology of Social Science
Zajišťuje: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: 24 / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Emil Aslan, Ph.D.
PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D.
Neslučitelnost : JTD002
Záměnnost : JTD002
Je prerekvizitou pro: JMD022, JMD021
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus - český znakový jazyk
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D. (20.09.2019)

JMD018 Metodologie společenských věd

 

Tento prakticky zaměřený jednosemestrální kurz si klade za cíl seznámit studenty se základy společenskovědní práce s akcentem na metodologické strategie.

Seminář bude probíhat blokovou formou v termínech 18.10., 8.11., 29.11., 20.12. 2019 a 10.1. 2020; setkání se uskuteční vždy v pátek v čase 12.30-15.30 hod v místnosti 3014.

 

SETKÁNÍ 1: 18.10.2019

- první představení projektů účastnic/účastníků semináře v rozsahu 15 min

- otázky smyslu a funkce společenských věd – pohled ke kořenům: povinný text – Max Weber, „Věda jako povolání“

- základní pojmy (referát 1,2): epistemologie-ontologie/indukce-dedukce/operacionalizace

- práce s konceptem (od teorie ke terénu): povinný text, Brubaker a Cooper, „Beyond identity“

 

SETKÁNÍ 2: 8.11.2019

- klíčové metodologické strategie ve společenských vědách:

a/ Jednopřípadová studie (referát 3)

b/ Komparativní případová studie (referát 4)

c/ Diskurzivní analýza (referát 5)

 Povinné texty pro všechny (ukázky aplikací metodologických strategií prezentovaných v referátech):

Lewis, J. „The Janus Face of Brussels: Socialization and Everyday Decision Making in the European Union.“

Wodak R. et al. The discursive construction of national identity, 7-49

 

SETKÁNÍ 3: 29.11.2019

- historie jako součást sociálních věd – metodologické perspektivy

Komparativní sociální historie – případ německé Sonderweg (referát 6)

Transnacionální historie (referát 7)

Biografie (referát 8)

 Povinný text pro všechny:

Saunier, Pierre-Yves. Transnational history. Basingstoke: Palgrave Macmillan, [2013].

 - úvod do kvantitativních metodologií (host)

 

 SETKÁNÍ 4: 20.12.2019

- prezentace práce s pramenem

- teorie a praxe orální historie (referát 9)

- etnografické přístupy ve společenských vědách (referát 10) + vystoupení hosta

Povinný text pro všechny:

Neumann, I B. „To Be a Diplomat“, International Studies Perspectives 2005 (6), 72-93.

 

SETKÁNÍ 5: 10.1. 2020

Závěrečné prezentace metodologických rozvah

 

Doporučená literatura:

Brubaker, Rogers; Cooper, Frederick; (2000). "Beyond “identity”." Theory and Society 29(1): 1-47

Bryman, A. (2012) Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press.

Drulák, P. (2008) Jak zkoumat politiku: kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Praha: Portál.

Haup, H.-G. a J. Kocka (2012). Comparative and transnational history: Central European approaches and new perspectives. New York: Berghahn Books.

Lewis, J (2005). „The Janus Face of Brussels: Socialization and Everyday Decision Making in the European Union.“ International Organization 59 (2005): 937-978.

Neumann, I B (2005). „To Be a Diplomat“, International Studies Perspectives 2005 (6), 72-93.

Pachirat T. (2018), Among wolves: ethnography and the immersive study of power. London: Routlegde.

Saunier, P-Y (2013). Transnational history. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Vaněk M. a P. Mucke (2015). Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální historie [online]. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: Karolinum.

Weber M. (1998) „Věda jako povolání“ in Weber, M.: Metodologie, sociologie a politika. Praha: Oikoymenh.

Wilkinson C. (2013), „Ethnographic methods“,in Critical approaches to security : an introduction to theories and methods, London: Routledge, 129-145.

Wodak R. et al. (2009) The discursive construction of national identity. Edinburgh: Edinburgh University Press.

 

Podmínky k udělení zápočtu:

-        Pravidelná aktivní účast (možná pouze při pečlivé přípravě – tj. četbě zadaných textů pro všechny)

-        Vypracování referátu (v rozsahu cca 20 min, referující též připraví a předem rozešle všem členům semináře písemný handout – 1-2 strany)

-        Prezentace své práce s pramenem (v rozsahu cca 20 minut)

-        Prezentace původní formy projektu na začátku semináře (cca 15min) a metodologické rozvahy nad vyvíjejícím se výzkumem (poslední setkání opět cca 15 minut)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK