PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Dějiny evropského myšlení - JMB023
Anglický název: A History of European Thought
Zajišťuje: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Fakulta: Fakulta sociálních věd
Platnost: od 2016 do 2016
Semestr: zimní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 160 / neurčen (160)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: JMB413, JMB029, JMB013, JMB015, JMB009, JMB052, JMB017, JMB011
Soubory Komentář
stáhnout augustinus_de_magistro.pdf Augustinus: O učiteli
stáhnout Prednaska 1_Presokratici.pptx Přednáška 1: Presokratikové
stáhnout Prednaska 10_19stoleti_2017.pptx Přednáška 10: Nietzsche, Schopenhauer, Kierkegard a shrnutí probrané etiky filosofie výchovy
stáhnout Prednaska 11_19stoleti2_Masaryk.pptx Přednáška 11: 19. století 2: Comte, Brentano, Masaryk
stáhnout Prednaska 2_Sokrates.pptx Přednáška 2: Sokrates
stáhnout Prednaska 3_Platon.pptx Přednáška 3: Platón
stáhnout Prednaska 4_2017_Aristoteles.pptx Přednáška 4: Aristotelés
stáhnout Prednaska 5_Hellenismus.pptx Přednáška 5: Hellénismus
stáhnout Prednaska 6_Stredovek_2017.pptx Přednáška 6: Středověk
stáhnout Prednaska 7_Renesance_a_Descartes_2017.pptx Přednáška 7: Renesance a baroko
stáhnout Prednaska 8_novovek_a_filosofiepolitiky_a_prava_2016.pptx přednáška 8: novověk (Locke, Hobbes a Rousseau), filosofie politiky a práva
stáhnout Prednaska 9_Kant_a_filosofiepoznani_2017.pptx Přeednáška 9: Kant (etika, noetika, politika) a filosofie poznání
stáhnout TA_ot95.docx Tomáš Akvinský: Teologická suma I.- 2, ot. 95, čl. 1-3
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. (07.09.2017)

Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními autory, pojmy a problémy evropského myšlení od jeho počátku v
antickém Řecku až po počátek 20. století. Kurz je koncipován jako přehledový, jeho součástí je však samostatná domácí příprava,
spočívající v prvé řadě v četbě příslušné povinné primární a sekundární literatury (viz níže). Kurz se zaměřuje na vývoj pohledu na následující témata:
1. stát, právo a spravedlnost
2. výchova
3. etika a mravnost
4. poznání, tj. noetika
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. (09.01.2018)

dPro úspěšné absolvování kurzu je nutno :

1. číst povinnou četbu

2. včas odevzdat 2 krátké práce: Jelikož povinností všech zapsaných studentů je zvládnout četbu vybraných primárních textů, jimž se navíc vždy bude věnovat i příslušná přednáška, je prvním poždavkem odevzdatí do konce listopadu text shrnující primární četbu textů antické filosofie, tj. Sókratés, Platón, Aristotelés  a stoikové. Požadovaný rozsah práce je 3 normostrany (tj.5400znaků). Není nutné používat sekundární literaturu ale je to doporučeníhodné. Nicméně shrnutí má především prokázat znalost a pochopení textů a může být doplněno i vlastní úvahou nad obsahem a tématem textů; do začátku zkouškového období, tj. do 12.1.2018 je pak nutno odevzdat druhý text shrnující zadanou četbu středověké a novověké filosofie, tj. Augustinus, Tomáš Akvinský, Descartes, Locke, Rousseau, Macchiavelli, Kant, Kierkegaard, Nietzsche, Schopenhauer, Marx, Masaryk, Brentano. Rozsah je  5 normostran .t.j. 9.000 znaků včetně mezer)

3. napsat test z nabytých znalostí: termíny testů budou vypsány na leden a únor 2017 a budou obsahovat zejm. výklad pojmů vysvětlených na přednáškách a některé základní myšlenek probíraných filosofů. Příklady testových otázek budou pezentovány v rámci jednotlivých přednášek.

Účast na přednáškách není povinná, ale pro úspěšné zvládnutí testu sepředpokládá znalost obsahu přednášek, jejichž powerpointové prezentace jsou vkládány do SiSu.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. (01.01.2018)

Aristotelés: Etika nikomachova  ukázkaovinná literatura (kromě níže uvedené):

Ivo Tretera, Nástin dějin evropského myšlení. Od Thaléta k Rousseauovi, Praha 1996 (a další vydání)

Doporučená literatura (kromě níže uvedené):

Hans Joachim Störig, Malé dějiny filosofie, Praha 1991 (a další vydání)

 

Téma

Povinná literatura

Doporučená literatura

1. (6.10.

Úvod / Zrození evropského myšlení - presokratici, sofisté


 

Patočka: Nejstarší řecká filosofie, Praha 1996.

Vernant: Počátky řeckého myšlení, Praha 1993, 7-55.

Vernant (ed): Řecký člověk a jeho svět, Praha 2005, 25-46 (Člověk a oikonomia), 105-132 (Občan).

Hussey: Presokratici, Praha 1997, 133-155 (Věk sofistů).

Graeser:  Řecká filosofie klasického období, Praha 2000, 20-103 (Sofistika).

Bleicken: Athénská demokracie, Praha 2002, 346-380 (Základy demokratické myšlenky).

Patočka: O nejstarší řecké filosofii

Vernant: Počátky řeckého myšlení, Praha 1993, 15-17, 56-85.

Hussey: Presokratici, Praha 1997, 11-23 (úvod), 48-80 (Hérakleitos),

 

2. (13.10.

Sókratés

Primární literatura: Platón: Lachés

 

 

Patočka: Sókratés. Přednášky z antické filosofie, Praha 1990.

Graeser:  Řecká filosofie klasického období, Praha 2000, 110-142 (Sókratés).

 

 

3. (20.10.)

Platón

Primární literatura: Ústava VII: 514a-517c. a

Ústava VI:: 484a-500b


.

Ricken, Antická filosofie, Olomouc 1999, 43-82.

Patočka, Platón: přednášky z antické filosofie, Praha 1992. 

Hare - Barnes - Chadwick,  Zakladatelé myšlení: Platón, Aristoteles, Augustinus, Praha 1994.

Gadamer, Hans Georg: Idea dobra mezi Platónem a Aristotelem. Praha: Oikúmené 1994

Graeser, Řecká filosofie klasického období, Praha 2000, s. 120-142

4. (2.11.)

 

Aristotelés

Primární literatura:

Etika Nikomachova, Kniha První (Kap.: 1-3)

Politika, Kniha první (Kap.: 1-7), Kniha třetí

Poetika  (9. kapitola)

 

Graeser:  Řecká filosofie klasického období, Praha 2000, 270-376 (Aristotelés)

Patočka: Aristotelés, Praha 1994

Hare - Barnes - Chadwick,  Zakladatelé myšlení: Platón, Aristoteles, Augustinus, Praha 1994

5. (10.11.)

Helénismus

 Primární literatura:

Seneca:17.,  72. a 122.list Luciliovi

Cicero: Tuskulské rozhovory - ukázka:1-11

 

 

 Sekundární literatura: http://www.phil.muni.cz/linguistica/art/dvorak/dvo-001.pdf

Aristotelés

Primární literatura:

Etika Nikomachova, Kniha První (Kap.: 1-3)

Politika, Kniha první (Kap.: 1-7), Kniha třetí

Poetika  (9. kapitola)

Sekundární literatura:

Mulgan: Aristotelova politická teorie, Praha 1998, 9-20 (Lidské dobro a politická věda), 21-50 (Polis)

6. (24.11.)

Středověká filosofie

Augustin:

O učiteli (str. 1-10)

Augustinus: Vyznání - ukázka o paměti a učení

Tomáš Akvinský: Suma teologická: 1 - II, ot. 95, čl. 1 a 2

 

 

Hare - Barnes - Chadwick,  Zakladatelé myšlení: Platón, Aristoteles, Augustinus, Praha 1994

Anthony Kenny, Tomáš Akvinský, Praha 1993

Armstrong, Filosofie pozdní antiky (Praha 2002), 384-396 (Augustin, životopisný úvod: křesťanství a filozofie), 455-470 (Augustin: člověk v dějinách a ve společnosti)

 

7.(1.12.)

Novověká filosofie I: Descartes, Macchiavelli

 Vášně duše: vybraná ukázka

Machiavelli: Vladař (ukázka)

 

 

Sekundární literatura:

Sobotka/Znoj/Moural, Dějiny novověké filosofie od Descarta po Hegela, Praha 1993

 

8. (8.12.)

Novověká filosofie II: Locke, Hobbes a Rousseau

Locke, Druhé pojednání o vládě, Praha 1992, (kap. I.-IX: str.29-105

XI)           

Hobbes, O občanu, in: Výbor z díla,, kap. I, II,V  133-154,172-177

Rousseau, Rozprava o vědách a uměních, neboli o tom, zda obnova věd  a umění přispěla k očistě mravů

 

 

Röd, Novověka filosofie I (Praha 2001), 219-254 (Thomas Hobbes) Röd, Novověka filosofie II (Praha 2004), kap. John Locke 

Sobotka/Znoj/Moural, Dějiny novověké filosofie od Descarta po Hegela, Praha 1993

 

9. (15.12.)

Kant

Kant, Odpověď na otázku: Co je to osvícenství?

 

 

Patočka, Doslov ke Kantově kritice praktického rozumu, in: Kant, Kritika praktického rozumu, Praha 1996, 281-307

Sobotka/Znoj/Moural, Dějiny novověké filosofie od Descarta po Hegela, Praha 1993

Störig, Malé dějiny filozofie, Praha 1991, 277-315 (Immanuel Kant)

 

10. (22.12.)

Filosofie 19. století I: Nietzsche, Kierkegaard Schopenhauer

Schopenhauer: Životní moudrost - ukázka (str. 23-55

Nietzsche: Tak pravil Zarathustra (ukázka)

Kierkeggaard: Současnost (ukázka)

Coreth/Ehlen/Schmidt, Filosofie 19. století, Olomouc, 2003.

Sobotka, Německá klasická filosofie, Praha 1992

 11. (5.1.)  Filosofie 19. století II: Brentano, Marx a Masaryk

Masaryk: Ideály humanitní (kap 2, 5, 8, 9) a Demokratism v politice (kap. 1 a 2)

Brentano: Opůvodu mravního poznání (ukázka)

 KRÁL, Josef. Masaryk, filosof humanity a demokracie. I. vydání. Praha: Orbis, 1947.

MACHOVEC, Milan. Tomáš G. Masaryk. Vyd. 3., dopl. Praha: Riopress, 2000. 

PATOČKA, Jan, KOUBA, Pavel, ed. a CHVATÍK, Ivan, ed. Tři studie o Masarykovi. Praha: Mladá fronta, 1991. 

Neudorflová, Marie L, T. G. Masaryk - politický myslitel. Praha: ARSCI, 2011.

Svoboda, Jan, Masarykův realimus a filosofie pozitivismu. Praha: Filosofie, 2017.

Nový, Lubomír, Filosof T. G. Masaryk. Problémové skici, Brno: Doplněk, 1994.

12.   

 

 

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. (07.09.2017)

Témata

1) Úvod: Co je filosofie? / zrození filosofie v antickém Řecku / Presokratikové: původ a podstata světa v myšlení presokratiků, etika

2) Anaxagorás mezi Mileťany a Sókratem, Sókratés: etika, poznání a poznání sebe sama, kritika sofistů a otázka výchovy a vzdělání;
3) Platón: Teorie idejí a politická filosofie ve vztahu k teorii poznání, idea dobra
4) Aristotelés. Etika, politická filosofie a poetika ve vztahu k poznání
5) Filosofie helénismu: stoikové a další školy (skeptikové a epikurejci): etika a politická filosofie
6) Augustin a středověká filosofie (Tomáš Akvinský: etika, filosofie práva
7) Novověká filosofie I: Descartes a Macchiavelli : etika, poznání, resp. politická filosofie
8) Novověká filosofie II: Locke, Hume a Rousseau: etika, filosofie politiky a otázka výchovy
9) Kant: etika a pojem rozumu a pojem osvícenství
10) Filosofie 19. století I: počátky existencialismu: , Nietzsche: vztah k antice, etika, estetika, Schopenhauerova etika - odpověď osvícenství i Hegelovi

11) Filosofie 19. století II: další kritické odpovědi n idelismus a školskou fdilosofii: Kierkegaard a etika, Brentano a teorie poznání, etika a jeho vliv

12) Filosofie 19. století III: Masaryk - zejm. kritika filosofických směrů 18. a 19. století, etika a pojem demokracie

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK