PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Písemná část státní závěrečné zkoušky ze správního práva - HSZK0420
Anglický název: Written Part of the Final State Examination in Administrative Law
Zajišťuje: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, SZ [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Korekvizity : {Povinné předměty ústavní, mezinárodní a evropské}, {Povinné předměty veřejnoprávní}, HSZK0410, HSZK0430
Neslučitelnost : HPOP3000, HSZK0400
Je korekvizitou pro: HSZK0410, HSZK0430
Je neslučitelnost pro: HSZK0400
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (03.10.2023)

Písemná část státní závěrečné zkoušky ze správního práva - HS0420

 

Písemná část státní závěrečné zkoušky se skládá ze zadání praktického příkladu, ke kterému jsou položeny otázky teoretického a dovednostního charakteru.

 

Okruhy k teoretickým tématům:

 

·         Pojem, předmět a vztahy správního práva

·         Prameny správního práva

·         Správní uvážení a neurčité právní pojmy

·         Dualismus práva a správní právo

·         Organizace vnitrostátní správy

·         Samospráva

·         Abstraktní akty, nařízení

·         Opatření obecné povahy

·         Správní akt, pojem a druhy

·         Náležitosti a vady správních aktů

·         Neregulativní úkony

·         Veřejnoprávní smlouvy

·         Kontrola a veřejná správa

·         Právo na informace

·         Vyvlastnění

 

 

·         Zásady správního řízení

·         Správní řád – předmět úpravy a rozsah jeho působnosti

·         Zahájení a průběh správního řízení

·         Účastníci správního řízení

·         Rozhodnutí ve správním řízení, právní moc a vykonatelnost

·         Opravné prostředky ve správním řízení

·         Přezkumné řízení

·         Pojem správního soudnictví a jeho vývoj na území České republiky

·         Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu

·         Žaloba proti nečinnosti správního orgánu

·         Žaloba proti zásahu správního orgánu

·         Kasační stížnost a obnova řízení ve správním soudnictví

·         Řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem (podle části páté o.s.ř.)

·         Nejvyšší správní soud

·         Odpovědnost za škodu, způsobenou nezákonným rozhodnutím, nebo nesprávným úředním postupem

 

Okruhy k praktickým tématům:

·         Veřejná správa ve výstavbě

·         Územní plánování

·         Realizace stavebních a nestavebních záměrů

·         Kontrola a zajišťování pořádku ve výstavbě

·         Územní plánování

·         Zvláštnosti výstavby podle liniového zákona

·         Pozemní komunikace a jejich druhy

·         Užívání pozemních komunikací

·         Ochrana pozemních komunikací

·         Výkon veřejné správy ve věcech pozemních komunikací

·         Vyvlastnění a podmínky vyvlastnění

·         Vyvlastňovací řízení

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném k 1. 1. 2024):

1. Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů

2. Listina základních práv a svobod, ve znění úst. zák. č. 162/1998 Sb.

3. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (vyhl. pod č. 209/1992 Sb., ve znění č.

41/1996 Sb., č. 243/1998 Sb. a č. 48/2010 Sb.m.s. )

4. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

5. Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

6. Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších

předpisů

7. Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

8. Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě

(zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů

9. Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a

infrastruktury elektronických komunikací ve znění pozdějších předpisů

10. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

11. Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

12. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

pozdějších předpisů

14. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK