PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Mezinárodní právo veřejné I - HP0851
Anglický název: Public International Law I
Zajišťuje: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: HPOP0045
Staré označení: 85
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Třída: mezinárodní právo veřejné
Kategorizace předmětu: Právo > Mezinárodní právo veřejné
Korekvizity : HP1171
Neslučitelnost : HPOP0000, HPOP3000
Je korekvizitou pro: HP1311, HP0852, HP0015, HP1323
Je prerekvizitou pro: HV0933, HV3044, HV2027, HV2016, HP0051, HV1610, HV0934, HP1563, HV2026
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout MPVI semináře distančně.docx JUDr. Milan Lipovský, Ph.D.
Anotace
Předmět tvoří z hlediska jeho obsahu celek s předmětem Mezinárodní právo veřejné II.
Cílem předmětu je:
- aby se posluchači seznámili se základními instituty, pojmy a odvětvími mezinárodního práva veřejného (znalost),
- aby posluchači pochopili roli mezinárodně právních pramenů ve vnitrostátním právu a dokázali je použít při výkladu českých vnitrostátních právních sporů (znalost i dovednost)
Mezinárodní právo v současnosti prostupuje nejen všechny obory práva, ale jeho znalost je velmi důležitá pro porozumění globalizovanému světu, pro porozumění dění kolem nás. Proto je při výuce mezinárodního práva, ať již v přednáškách, anebo v seminářích, kladen důraz na současné dění, na rozbor mezinárodněprávně relevantních situací.
Jednotlivá související nebo na sebe navazující témata jsou pro účely výuky soustředěna do bloků.
Předmět je vyučován prostřednictvím týdenních přednášek, na něž navazují semináře. Seminární výuka slouží k procvičení znalostí získaných na přednáškách.
V seminářích předmětu studenti řeší konkrétní příklady situací nastalých či probíhajících v mezinárodních vztazích, případy jsou rozebírány na základě judikatury MSD a dalších mechanismů řešení sporů. Na jejich základě se studenti naučí aplikaci a výkladu pramenů MPV a jejich roli ve vnitrostátním právu. Získají teoretický i praktický základ pro pochopení jednotlivých zvláštních částí MPV (rozebrané v MPV II).
Poslední úprava: Lipovský Milan, JUDr., Ph.D. (13.09.2023)
Cíl předmětu

Cílem výuky je seznámit posluchače se všemi základními instituty a odvětvími mezinárodního práva veřejného.

Poslední úprava: Honusková Věra, JUDr., Ph.D. (15.09.2016)
Požadavky ke zkoušce

Obecná pravidla

1.      Zápočet z předmětu Mezinárodní právo veřejné I je možné získat úspěšným absolvováním seminářů z předmětu Mezinárodní právo veřejné I v zimním semestru nebo složením celokatederního zápočtového testu.

Absolvování zápočtu na semináři

2.      K připuštění k zápočtu na semináři z předmětu Mezinárodní právo veřejné I je nutné splnit následující podmínky:

         - alespoň 70% účast na seminářích

         - aktivita v rámci semináře (např.  seminární práce, prezentace případu či nadstandardní aktivita během semestru) Upřesňující informace k podmínkám získání zápočtu, zejm. hodnocení aktivity na semináři, sdělí vyučující na začátku semestru.

         Na základě splnění shora uvedených podmínek je studentu/tce umožněno psát zápočtový test.

3.      Zápočet uděluje vedoucí příslušného semináře na základě jím/jí vytvořeného písemného testu, z něhož lze udělit maximálně 60 bodů, přičemž hodnotící škála je totožná jako u celokatederního testu (viz dále). 

4.      Vedoucí semináře může bonifikovat studenta/tku připočtením až 8 bodů (do max. výše 60 bodů) k výsledku písemného testu za nadstandardní aktivitu (např. správná řešení zadaných příkladů, diskuze na hodinách, průběžné testy apod.)

Absolvování zápočtu formou celokatederního zápočtového testu

5.      Celokatederní zápočtové testy se konají vždy v období od zimního zkouškového období do konce letního semestru.

6.      Celokatederní zápočtové testy se konají formou písemného testu.

7.      Předmětem celokatederního zápočtového testu jsou všechna témata zahrnutá do předmětu Mezinárodní právo veřejné I (viz sylabus).

8.      Celokatederní zápočtový test se skládá z 20 testových otázek, které zahrnují 15 otázek s možností výběru správné odpovědi a 5 otevřených otázek určených ke krátké odpovědi.

9.      Z celokatederního zápočtového testu je možné získat max. 60 bodů (max. 2 body za každou "multiple choice" otázku (tj. otázku s výběrem správného tvrzení) a max. 6 bodů za každou otevřenou otázku).

10.   K celokatedernímu zápočtovému testu není dovoleno mít s sebou žádné právní předpisy, poznámky ani komentáře.

11.   Časový limit pro vypracování celokatederního zápočtového testu je 45 minut.

12.   Za každou multiple-choice otázku je možné získat 0 bodů (nesprávná odpověď), nebo 2 body (správná odpověď); za otevřené otázky 0-6 bodů podle úplnosti odpovědi.

13. U multiple-choice otázek může být správná žádná, jedna, více nebo všechny odpovědi. Odpovědi se označují kroužkem.

14.   Student/tka je klasifikován/a v návaznosti na počet bodů získaných v zápočtu v celokatederním zápočtovém testu takto:

 

Počet bodů

Klasifikace

36-60

prospěl/a

0 - 35

neprospěl/a

Poslední úprava: Lipovský Milan, JUDr., Ph.D. (17.09.2023)
Sylabus

Předmět zahrnuje tato témata:

Mezinárodní právo veřejné (Vymezení, znaky, vztah k jiným právním a neprávním oblastem, systém MPV, historie MPV)

Prameny MPV I (Obecný přehled pramenů, obyčej v MPV, obecné zásady právní, podpůrné prameny MPV, jednostranné právní akty)

Prameny MPV II (Mezinárodní smlouvy – pojem, typologie, způsob sjednávání, platnost, zánik, výhrady a výklad)

Pravidla MPV (Pojem pravidla, typologie pravidel (kogentní a dispozitivní normy, soft law a hard law aj.))

Vztah MPV a vnitrostátního práva (Teoretické koncepce (monismus, dualismus), řešení na národní úrovni (úprava v ČR))

Subjekty MPV I (Subjekty obecně – pojem subjektu, typy subjektů, katalog subjektů (státy, mezinárodní organizace, jednotlivec, subjekty sui generis))

Subjekty MPV II (Stát v MPV – pojem, typologie, kompetence, imunity, vznik a zánik, sukcese))

Subjekty MPV III (Mezinárodní organizace – pojem, typologie, subjektivita, OSN a další univerzální organizace (WTO, WHO, MOP aj.), regionální organizace (EU, Rada Evropy, NATO, OBSE))

Odpovědnost v MPV (Typy odpovědnosti (responsibility a liability) Odpovědnost státu – protiprávní jednání, přičitatelnost, obsah, okolnosti vylučující protiprávnost)

Donucení v MPV (Pojem donucení, nástroje donucení, horizontální nástroje (retorze, protiopatření, sebeobrana), vertikální nástroje (kolektivní akce RB OSN bez použití a s použitím síly)

Řešení sporů v MPV (Spor v MPV, typy nástrojů, politické nástroje, judiciální nástroje (arbitráž, soudy – MSD))

Aktuální otázky MPV

Poslední úprava: Lipovský Milan, JUDr., Ph.D. (17.09.2023)
Studijní opory

Studijní opory, jejichž znalost se očekává u zakončení předmětu:

 

Základní literatura:

1.     Čepelka, Čestmír, Šturma, Pavel. Mezinárodní právo veřejné, 3. vyd. C.H.Beck. Praha. 2018. 978-80-7400-721-7.

2.     Šturma, Pavel a kol., CASEBOOK - Výběr případů mezinárodního práva veřejného. 4. doplněné vydání. PFUK. Praha. 2019. 978-80-8797-533-6

Ostatní literatura:

1.     Šturma, Balaš. Mezinárodní ekonomické právo, 2. vyd. C.H.Beck. Praha. 2013. 978-80-7179-069-3.

2.     Čepelka, Šturma, Balaš. Právo mezinárodních smluv. Aleš Čeněk. Praha. 2011. 978-80-7380-341-4.

3.     Šturma. Mezinárodní a evropské kontrolní mechanizmy v oblasti lidských práv, 3.vydání. C.H. Beck. Praha. 2010. 978-80-7400-318-9.

4.     Potočný, Ondřej. Vybrané dokumenty ke studiu mezinárodních organizací. 2.vydání, Karolinum. Praha. 1998.

5.     Malenovský. Mezinárodní právo veřejné, obecná část a poměr k jiným právním systémům. 7.vydání, MU. Brno. 2020. 978-80-210-9510-6

6.     Šturma a kol. Konkurující jurisdikce mezinárodních rozhodovacích orgánů. PF UK. Praha. 2009.

7.     Odpověď mezinárodního práva na hrozby mezinárodní bezpečnosti. AUC Iuridica 3/2005. Praha. 2005.

8.     Šturma. Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinů podle mezinárodního práva. Karolinum. Praha. 2001.

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

1.     Charta OSN, 892 UNTS 119, v ČR vyhlášena pod č. 30/1947 Sb.

2.     Vídeňská úmluva o smluvním právu, 1155 UNTS 331, v ČR zveřejněna pod č. 15/1988 Sb.

3.     Články o odpovědnosti států za mezinárodně protiprávní chování z roku 2001

Ostatní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia):

1.     Ústava ČR, č. 1/1993 Sb.

2.     (Montevidejská) úmluva o právech a povinnostech států

3.     Vídeňská úmluva o právním nástupnictví států ve vztahu ke smlouvám z roku 1978, č. 292/1999 Sb.

4.     Rezoluce VS OSN 2625 z roku 1970

5.     Posudek MSD ve věci Náhrady škod utrpěných ve službách OSN z roku 1949

6.     Posudek MSD ve věci Souladu jednostranného vyhlášení nezávislosti Kosova s mezinárodním právem z roku 2010

7.     Rozsudek MSD ve věci Nukleární testy v Pacifiku z roku 1974

8.     Rozsudek SDMS ve věci Východní Grónsko z roku 1933

9.     Rozsudek MSD ve věci Diplomatický azyl z roku 1950

10.   Rozsudek MSD ve věci Kontinentální šelf Severního moře z roku 1969

11.   Rozsudek MSD ve věci Gabčíkovo/Nagymaros z roku 1997

12. Rozsudek MSD ve věci Diplomatický a konzulární personál USA v Teheránu z roku 1980

13. Rozsudek MSD ve věci Genocida (Bosna a Hercegovina v. Srbsko) z roku 2007

14. Rozsudek SDMS ve věci Chorzówská továrna z roku 1928

15. Arbitrážní nález ve věci Trail Smelter z roku 1941

16. Rozsudek MSD ve věci Některé vojenské a polovojenské činnosti v Nikaragui a proti ní z roku 1986

17. Rozsudek MSD ve věci Korfský průliv z roku 1949

Pozn.: U judikatury je znalost vyžadována v rozsahu uvedeném v Casebooku.

Poslední úprava: Lipovský Milan, JUDr., Ph.D. (13.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK