PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Právo vnějších vztahů EU - HP0951
Anglický název: Law of EU External Relations
Zajišťuje: Katedra evropského práva (22-KEP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 95
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Pavel Svoboda, DEA, Ph.D.
Třída: evropské právo
mezinárodní právo veřejné
Kategorizace předmětu: Právo > Evropské právo, Mezinárodní právo veřejné
Prerekvizity : HP0852, HP1323
Ve slož. prerekvizitě: HM0901
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Úvod, Pojem a cíl vnějších vztahů EU, Mezinárodněprávní subjektivita EU, Vnější pravomoci EU, Systém vnějších smluv EU, Mezinárodní odpovědnost EU, Vnější vztahy EU a lidská práva, Společná obchodní politika EU, Vztahy k mezinárodním organizacím, SZBP, Rozvojová spolupráce, Humanitární pomoc, Přidružení a přistoupení


Poslední úprava: DOLEJSIK (17.05.2012)
Literatura
Povinná:
  • SVOBODA, Pavel. Právo vnějších vztahů Evropské unie. Praha: C. H. Beck. 2010. 978-80-7400-352-3.
  • Evropské předpisy – TZ nebo ÚZ,
Doporučená:
  • EECKHOUT, P.. EU External Relations Law. Oxford University Press. 2011.
  • http://www.euroskop.cz/8916/sekce/spolecna-zahranicni-a-bezpecnostni-politika/.
  • http://europa.eu/pol/ext/index_cs.htm.
  • http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/index_en.htm,
Poslední úprava: DOLEJSIK (19.09.2012)
Sylabus -
Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je 2/3 účast na přednáškách.
Předběžný obsah přednášek:

 18.10.           Úvod - Info o zkoušce - Literatura - Pojem a cíle VV - Právní úprava - Základní institucionální aspekty - Zásady práva VV - Mezinárodněprávní subjektivita EU - Vnější pravomoci EU - a jiné mezinárodní organizace

Další literatura a judikatura: • RUFFER, Emil. Předávání osobních údajů cestujících v letecké dopravě mezi EU a USA. Jurisprudence 4/2007§ RUFFER, Emil.  ...But haven’t we met before? A brief encounter with the "new" European Union, its (international) legal personality and treaty making powers under the Treaty of Lisbon. In: Czech Yearbook of International Law (CYIL) 2011; • web KEP: Seminář C-246/07 Komise v. Švédsko - vnější pravomoci EU a vnější smlouvy. C-366/10 Air Transport.

 

1.11.            Vnější smlouvy EU

Další literatura a judikatura: RUFFER, Emil. Sjednávání mezinárodních smluv EU a jejich vnitrostátní účinky. In: ZEMÁNEK, Jiří (ed.). Vliv Lisabonské smlouvy na český právní řád. Metropolitní univerzita Praha 2009; • RUFFER, Emil. Členství České republiky v Evropské unii a jeho vliv na mezinárodněprávní smluvní praxi České republiky. In: MALÍŘ, Jan (ed.). Česká republika v Evropské unii 2004-2009: Právní a institucionální otázky členství. Akademie věd České republiky 2009; • SVOBODA, Pavel. Vnější smlouvy EU po Lisabonské smlouvě. In: Vybrané teoretické problémy evropského práva po ratifikaci Lisabonské smlouvy. Acta Universitatis Carolinae - Iuridica 3/2010.

 

15.11.           Společná obchodní politika - Rozvojová spolupráce - Humanitární pomoc - Rozšiřování - Přidružení - Evropská politika sousedství

Další literatura a judikatura: SVOBODA, Pavel. Přidružení k Evropské unii po Lisabonské smlouvě. Právník 7/2013, s. 641-663

 

29.11.            SZBP a EBOP -  Lidská práva a VV EU

Další literatura a judikatura: • RUFFER, Emil. K vymezení kritérií pro volbu nástrojů Společné zahraniční a bezpečnostní politiky a jejich relevance v kontextu Lisabonské smlouvy. Jurisprudence 4/2011; 

 

 13.12.           Sankce EU - Mezinárodní odpovědnost EU - Soudní přezkum právních aktů VV

Další literatura a judikatura:  • SVOBODA, Pavel. Znovu k hospodářské podpoře terorismu v judikatuře EU. Trestněprávní revue 1/2009; • SVOBODA, Pavel. Kadi 2010: další kapitola protiteroristické judikatury SDEU. Právní rozhledy 24/2010;  • RUFFER, Emil. Několik poznámek k praxi Soudního dvora EU při zachování účinků zrušených právních aktů se zaměřením na oblast vnějších vztahů. Právní rozhledy 13/2011. • web: C-120/06 P a C-121/06 P FIAMM - Odpovědnost EU za škodu. 

 

 16.12.           zveřejnění zkušebního rozsudku SDEU na web KEP

 

   3.1.               zkouška

Poslední úprava: DOLEJSIK (08.11.2013)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK