PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Správní právo III - HP0703
Anglický název: Administrative Law III
Zajišťuje: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Staré označení: 70
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Vyučující: doc. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D.
doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
JUDr. David Kryska, Ph.D.
JUDr. Ivana Millerová, Dr., Ph.D.
doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
Třída: správní právo
Kategorizace předmětu: Právo > Správní právo
Korekvizity : HP0701, HP0702
Je korekvizitou pro: HP0012, HP0805
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. (23.06.2017)
Obsahem výuky Správního práva III jsou některé sekundární instituty správního práva a problematika kontroly veřejné správy, zejména kontroly soudní. Nejprve je pozornost věnována problematice správního dozoru. Dochází k vymezení druhů a fází správního dozoru. Posluchači jsou seznámeni s právy a povinnostmi kontrolujících i kontrolovaných osob při kontrolním zjišťování i při uplatňování opatření k nápravě. Značný prostor je poskytnut problematice správní odpovědnosti, zejména podmínkám vzniku správní odpovědnosti, společným znakům správních deliktů i specifikům jednotlivých druhů správních deliktů, a to v hmotněprávních i procesněprávních souvislostech. Podstatnou část náplně kurzu představuje oblast správního soudnictví se zaměřením na organizaci i jednotlivé druhy řízení. Výuku uzavírají témata vyvlastnění a náhrada škody nebo jiné újmy ve veřejné právě. V rámci přednášek i seminářů je pozornost věnována judikatuře z oblasti ústavního a správního soudnictví a judikatuře evropských soudů a aktuálním otázkám vývoje českého správního práva.
Literatura
Poslední úprava: JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. (31.01.2018)
Povinná:
  • HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C.H.Beck. 2016.
Doporučená:
  • Pomahač, R. a kol. Správní právo - Casebook. Praha : Wolters Kluwer. 2018.
Sylabus -
Poslední úprava: Eva Preclíková (12.09.2018)

Vyvlastnění a jiná omezení majetkových práv

Správní dozor

Správní dozor

Správní trestání I.

Správní trestání II.

Správní trestání III.

Správní soudnictví I.

Správní soudnictví II.

Správní soudnictví III.

Správní soudnictví IV.

Správní soudnictví V.

Náhrada škody

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. (31.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 30%.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK