PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Správní právo II - HP0702
Anglický název: Administrative Law II
Zajišťuje: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Staré označení: 70
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Vyučující: doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
JUDr. David Kryska, Ph.D.
JUDr. Ivana Millerová, Dr., Ph.D.
doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.
doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
JUDr. Josef Vedral, Ph.D.
Třída: správní právo
Kategorizace předmětu: Právo > Správní právo
Korekvizity : HP0701
Je korekvizitou pro: HP3618, HP0012, HV2090, HV3603, HP0703, HP0391
Je prerekvizitou pro: HP2015
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. (21.06.2017)

Obsahem výuky Správního práva II je především problematika forem činnosti veřejné správy a také právní úprava postupů při výkonu veřejné správy. Nejprve je pozornost věnována samotnému členění forem činnosti veřejné správy a jeho jednotlivým kritériím. Poté následují výklady k jednotlivým druhům správních úkonů, tedy ke správním předpisům, správním opatřením, správním aktům, veřejnoprávním smlouvám a neregulativním úkonům veřejné správy. Tyto výklady zahrnují hmotněprávní i procesněprávní aspekty realizace těchto úkonů. Samostatně je pojednáno o problematice správního řízení, kdy jsou probrány subjekty správního řízení, řízení v prvním stupni, řízení o řádných opravných prostředcích, řízení o mimořádných a dozorčích prostředcích a exekuční řízení. Součástí Správního práva II je též institut veřejného užívání a v neposlední řadě pak problematika personálního substrátu veřejné správy, pozornost je věnována zejména právní úpravě systému státní služby. V rámci přednášek i seminářů je pozornost věnována judikatuře z oblasti ústavního a správního soudnictví a judikatuře evropských soudů a aktuálním otázkám vývoje českého správního práva.
Literatura
Poslední úprava: JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. (21.06.2017)

Povinná:
  • HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C.H.Beck. 2016.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. (21.06.2017)

Předmět Správní právo II je zakončen zápočtem. 

 

Podmínkou udělení zápočtu je

1.      Účast na seminářích

Tolerovány jsou dvě absence na semináři.

2.       Aktivní účast na semináři

Vedoucí semináře zadá studentům v průběhu semestru alespoň jeden úkol (vypracování seminární práce, zpracování referátu, případně jiné srovnatelné úkoly), podmínkou je uspokojivé zvládnutí tohoto úkolu. Pokud student nezvládne zadaný úkol nebo nesplní povinnou minimální účast na semináři, nemá již možnost v daném semestru zápočet získat. Celokatederní testy jsou organizovány výhradně pro studenty s individuálním studijním plánem.

 

Studenti s individuálním studijním plánem mohou zápočet získat po uspokojivém zvládnutí celokatederního testu.

 

Organizace celokatederního testu

-          1 termín ve zkouškovém období v zimním semestru (leden - únor) pro získání zápočtu SP I.

-          1 termín ve zkouškovém období v letním semestru (květen) pro získání zápočtu SP II.

 

Pro zvládnutí celokatederního testu se vyžadují znalosti v objemu materie, odpřednášené v daném semestru na přednáškách. Povinnou studijní literaturou, předepsanou pro přípravu na celokatederní zápočet je učebnice Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání, Praha : C. H. Beck, 2016, a dále skripta Pomahač, R., Pítrová, L. Správní právo I. Praha : Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016, a to v rozsahu odpřednášené materie.

Celokatederní test je koncipován jako test typu "multiple choice" (tj. správná může být jedna, vícero, nebo žádná odpověď), je složen z 10 otázek, přičemž k udělení zápočtu se vyžaduje správné zodpovězení minimálně 6-ti otázek.

 

 

 

Sylabus -
Poslední úprava: Eva Preclíková (17.01.2018)

 

 

Formy správní činnosti I. - úvod, klasifikace

 

Formy správní činnosti II. - správní předpisy

 

Formy správní činnosti III. - správní opatření, správní rozhodnutí

 

Formy správní činnosti IV. - veřejnoprávní smlouvy

 

Formy správní činnosti V. - zásahy, osvědčení a podobné úkony

  

Správní řád, správní řízení

 

Subjekty správního řízení

 

Správní řízení v I. stupni

 

Řádné opravné prostředky ve správní řízení

 

Mimořádné opravné prostředky a dozorčí prostředky ve správní řízení

 

Správní exekuce

 

 

 

 

Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Poznámka
Úterý20.02.2018Formy správní činnosti I. - úvod, klasifikaceJUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 
Úterý27.02.2018Formy správní činnosti II. - správní předpisyJUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 
Úterý06.03.2018Formy správní činnosti III. - správní opatření, správní rozhodnutíJUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 
Úterý13.03.2018Formy správní činnosti IV. - veřejnoprávní smlouvyJUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 
Úterý20.03.2018Formy správní činnosti V. - zásahy, osvědčení a podobné úkonyJUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 
Úterý27.03.2018Správní řád, správní řízenídoc. JUDr. Helena Prášková, CSc. 
Úterý03.04.2018Subjekty správního řízenídoc. JUDr. Helena Prášková, CSc. 
Úterý10.04.2018Správní řízení v I. stupnidoc. JUDr. Helena Prášková, CSc. 
Úterý17.04.2018Řádné opravné prostředky ve správním řízenídoc. JUDr. Helena Prášková, CSc. 
Úterý24.04.2018Mimořádné opravné prostředky a dozorčí prostředky ve správním řízenídoc. JUDr. Helena Prášková, CSc. 
Úterý15.05.2018Správní exekuceJUDr. Ivana Millerová, Dr., Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK