PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Správní právo II - HP0702
Anglický název: Administrative Law II
Zajišťuje: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Staré označení: 70
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Vyučující: Mgr. Bc. Zuzana Adamusová
doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
JUDr. Ivana Millerová, Dr., Ph.D.
doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.
doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
JUDr. Josef Vedral, Ph.D.
Třída: správní právo
Kategorizace předmětu: Právo > Správní právo
Korekvizity : HP0701
Je korekvizitou pro: HP3618, HP0012, HV3603, HP0703, HV3608
Je prerekvizitou pro: HV3902, HP2015, HV3816
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. (21.06.2017)
Obsahem výuky Správního práva II je především problematika forem činnosti veřejné správy a také právní úprava postupů při výkonu veřejné správy. Nejprve je pozornost věnována samotnému členění forem činnosti veřejné správy a jeho jednotlivým kritériím. Poté následují výklady k jednotlivým druhům správních úkonů, tedy ke správním předpisům, správním opatřením, správním aktům, veřejnoprávním smlouvám a neregulativním úkonům veřejné správy. Tyto výklady zahrnují hmotněprávní i procesněprávní aspekty realizace těchto úkonů. Samostatně je pojednáno o problematice správního řízení, kdy jsou probrány subjekty správního řízení, řízení v prvním stupni, řízení o řádných opravných prostředcích, řízení o mimořádných a dozorčích prostředcích a exekuční řízení. Součástí Správního práva II je též institut veřejného užívání a v neposlední řadě pak problematika personálního substrátu veřejné správy, pozornost je věnována zejména právní úpravě systému státní služby. V rámci přednášek i seminářů je pozornost věnována judikatuře z oblasti ústavního a správního soudnictví a judikatuře evropských soudů a aktuálním otázkám vývoje českého správního práva.
Literatura
Poslední úprava: JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. (31.01.2018)
Povinná:
  • HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C.H.Beck. 2016.
Doporučená:
  • Pomahač, R. a kol. Správní právo - Casebook. Praha : Wolters Kluwer. 2018.
Sylabus -
Poslední úprava: JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. (31.01.2018)

 

Státní služba 

 

Formy správní činnosti I. - úvod, klasifikace

 

Formy správní činnosti II. - správní předpisy

 

Formy správní činnosti III. - správní opatření, správní rozhodnutí

 

Formy správní činnosti IV. - veřejnoprávní smlouvy

 

Formy správní činnosti V. - zásahy, osvědčení a podobné úkony

  

Správní řád, správní řízení

 

Subjekty správního řízení

 

Správní řízení v I. stupni

 

Řádné opravné prostředky ve správní řízení

  

Mimořádné opravné prostředky a dozorčí prostředky ve správní řízení

 

Správní exekuce

 

Veřejné užívání

 

 

 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. (31.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 40%.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK