PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Farmakologie I - GF339
Anglický název: Pharmacology I
Zajišťuje: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:56/42, Z [HS]
Počet míst: neomezen / 210 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
Garant: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.
Patří mezi: 3.ročník 2023/24 Farmacie
Korekvizity : GF341
Prerekvizity : GF137, GF232, GF370
Záměnnost : GF155, GF309
Je korekvizitou pro: GF252, GF340, GF344, GF305, GF189, GF358, GF341
Je prerekvizitou pro: GF372
Je záměnnost pro: GAF339
Anotace -
Farmakologie je vědní disciplína studující interakce léčiva s organismem jak ve smyslu farmakokinetickém (osud léčiva v organismu), tak ve smyslu farmakodynamickém (ovlivnění organismu léčivem). Tyto interakce jsou studovány na všech úrovních, tedy od molekulární a buněčné až po úroveň orgánovou a celého organismu. Výuka farmakologie ve studijním programu Farmacie je rozdělena do dvou bezprostředně navazujících částí – Farmakologie I (zimní semestr 3. úseku studia) a Farmakologie II (letní semestr 3. úseku studia). V průběhu studia se studenti nejdříve seznámí s obecnými zákonitostmi farmakokinetiky (absorpce, distribuce, metabolismus a exkrece) a farmakodynamiky (mechanismy účinků léčiv, rozdělení nežádoucích účinků, principy lékových interakcí). Následně jsou probírána témata speciální farmakologie podle jednotlivých orgánových systémů (např. kardiovaskulární, CNS, endokrinní…). Při výuce farmakologie je současně kladen důraz i na klinické aspekty účinků léčiv u člověka. Osvojené poznatky následně umožňují farmaceutovi, ve spolupráci s lékařem, přispívat k racionální, bezpečné a efektivní farmakoterapii. Výuka předmětu Farmakologie I se konkrétně zaměřuje na následující tematické okruhy: Obecná farmakologie Farmakokinetika Farmakodynamika Speciální farmakologie Farmakologie periferního nervového systému Farmakologie ledvin Farmakologie kardiovaskulárního systému a rizikových faktorů Farmakologie CNS (1. část) Vitaminy
Poslední úprava: Štaud František, prof. PharmDr., Ph.D. (27.10.2021)
Podmínky zakončení předmětu -

Základní podmínka opravňující studenta získat zápočet z farmakologie I:

Účast na seminářích z farmakologie I. Toleruje se maximálně 1 omluvená neúčast ze 14 seminářů. Případné další neúčasti budou řešeny v jednotlivých případech vedoucími seminářů.

Forma:

 • písemný test skládající se z 8 otázek
 • z toho 4 ze speciální farmakologie a 4 z obecné farmakologie
 • jedna otázka bude na zařazení léčiva do správné farmakodynamické skupiny podle dostupného seznamu  
 • jedna otázka na klinické (farmakologické) použití léčiva
 • dvě otázky na mechanismus účinku léčiva
 • 3 otázky z farmakokinetiky, včetně jednoho výpočtu (viz farmakokinetický seminář z počítačové učebny – jednoduché výpočty, při testu nelze používat kalkulačku !)
 • 1 otázka z farmakodynamiky
 • Otázky budou losovány z probraných kapitol (semináře i přednášky), tj. obecná farmakologie (farmakokinetika, farmakodynamika), kardiovaskulární systém a vegetativní nervový systém (mj. vč. cholinomimetik používaných v terapii Alzheimerovy nemoci a antiarytmik současně používaných jako lokální anestetika)
 • Maximální doba pro vyplnění testu je 20 minut

Termíny:

 • Každý student má maximálně 3 možnosti napsat zápočtový test

Zápis na zápočtový test:

 • probíhá výlučně přes SIS
 • je možné se přihlásit/odhlásit nejpozději ve 1200 v den předcházející zápočtovému testu

Identifikace u zápočtového testu:

 • Pro identifikaci je nutné mít u sebe oficiální doklad totožnosti (přípustné jsou občanský průkaz, cestovní pas a ISIC karta).

Hodnocení a požadavky na zápočet:

 • u otázek 2 – 8 jsou jako odpovědi vždy nabídnuty 4 možnosti, z nichž 0-4 mohou být správné (tzv. multiple-choice). Test hodnotí všechny odpovědi zkoušeného (tedy i nezaškrtnuté):
 • za správnou odpověď + 1 bod
 • za špatnou odpověď  - 1 bod
 • U otázky na zařazení léčiva bude vyžadováno doplnění farmakodynamické skupiny, do které léčivo patří. V některých případech, kdy může být léčivo zařazeno do více skupin (např. kyselina acetylsalicylová), program vylosuje 4 možnosti. V každém případě se vždy hodnotí celá otázka, tedy +1 nebo -1 bod.
 • Lze tedy získat maximum 29 bodů; pro získání zápočtu bude potřeba minimálně 19 bodů
 • Ústní zápočet je možné absolvovat pouze v případě, kdy student(ka) třikrát neuspěl(a) u zápočtového testu a alespoň jedenkrát dosáhnul(a) hranice 15 bodů (tj. zhruba 50%). Ústní zápočet se zkouší vždy komisionálně, tj. budou přítomni 2 vyučující seminářů. Student má maximálně 2 možnosti k úspěšnému absolvování ústního zápočtu.
Poslední úprava: Štaud František, prof. PharmDr., Ph.D. (08.01.2018)
Literatura

Doporučená:

 • Lüllmann, Heinz Mohr, Klaus Wehling, Martin. Farmakologie a toxikologie : překlad 15., zcela přepracovaného vydání. Praha: Grada, 2004, 725 s. ISBN 80-247-0836-1.
 • Lüllmann, Heinz Mohr, Klaus Ziegler, Albrecht, Bieger, Detlef. Barevný atlas farmakologie. Praha: Grada, 2001, 382 s. ISBN 80-7169-973-X.
 • Hrdina, Radomír, Hrdina, Vratislav, Fendrich, Zdeněk, Višňovský, Peter, Vlček, Jiří. Farmakologický slovník : výkladový slovník pro širokou lékařskou a farmaceutickou veřejnost. Praha: Maxdorf, 1997, 410 s. ISBN .
 • Martínková, Jiřina, Chládek, Jaroslav, Mičuda, Stanislav, Chládková, Jiřina. Farmakologie. Praha: Grada, 2007, 379 s. ISBN 978-80-247-1356-4.
 • Katzung, Bertram G.. Základní a klinická farmakologie. Praha: H & H, 2006, 1106 s. ISBN 80-7319-056-7.

Poslední úprava: Štaud František, prof. PharmDr., Ph.D. (29.01.2018)
Sylabus -

Obecná farmakologie

Farmakokinetika

 • Typy transportu léčiva přes biologické membrány
 • Absorpce léčiv, faktory ovlivňující absorpci
 • Distribuce léčiv v organismu, faktory ovlivňující distribuci
 • Fyziologické bariéry distribuce
 • Metabolismus léčiv, faktory ovlivňující metabolismus
 • Mechanismy exkrece léčiv, faktory ovlivňující exkreci
 • Základní farmakokinetické parametry, výpočet a praktický význam ve farmakoterapii
 • Faktory ovlivňující farmakokinetiku léčiv

 Farmakodynamika 

 • Mechanismy působení léčiv
 • Kvantitativní a kvantální vztah mezi dávkou (koncentrací) a účinkem léčiv. Terapeutický index
 • Interakce léčiv
 • Nežádoucí a toxické účinky léčiv
 • Závislost na substancích, základní typy
 • Preklinické zkoušení léčiv
 • Klinické hodnocení léčiv
 • Farmakologie a lidský genom (farmakogenomika)

Speciální farmakologie

Farmakologie periferního nervového systému

 • Vegetativní nervový systém – parasympatomimetika. Inhibitory acetylcholinesteráz (nepřímá cholinomimetika)
 • Vegetativní nervový systém - parasympatolytika
 • Vegetativní nervový systém - sympatomimetika
 • Vegetativní nervový systém - sympatolytika
 • Periferní myorelaxancia
 • Lokální anestetika

Farmakologie ledvin

 • Diuretika

 Farmakologie kardiovaskulárního systému a rizikových faktorů

 • Farmakoterapie dyslipidemií
 • Vliv léčiv na hladký cévní sval a farmakoterapie arteriální hypertenze
 • Léčba a prevence ischemické choroby srdeční
 • Léčba srdečního selhání
 • Farmakoterapie dysrytmií

Farmakologie CNS (1. část)

 • Léčba Parkinsonovy choroby
 • Současné možnosti léčby Alzheimerovy choroby
 • Celková anestetika
 •  

Vitaminy

 • Přehled, indikace, vedlejší účinky
Poslední úprava: Štaud František, prof. PharmDr., Ph.D. (07.01.2018)
Studijní opory
Poslední úprava: Štaud František, prof. PharmDr., Ph.D. (11.12.2017)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK