PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Patologická fyziologie pro farmaceuty - GF137
Anglický název: Pathological Physiology for Pharmacists
Zajišťuje: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:42/28, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen / 240 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (F,2.r.)
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
Kategorizace předmětu: >
Patří mezi: 2.ročník 2023/24-Farmacie
Korekvizity : GF181
Je korekvizitou pro: GF309, GF155, GF184, GF235
Je prerekvizitou pro: GF339
Anotace -
Poslední úprava: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. (29.09.2021)
Cílem předmětu Patologické fyziologie pro studenty farmacie je podat ucelený obraz vybraných patologických stavů, které jsou pro farmaceuta důležité zejména s ohledem na lékovou problematiku. Předmět se zaměřuje na základní informace týkající se etiopatogeneze onemocnění, patofyziologických aspektů a významných klinických symptomů u významných onemocnění orgánových systémů a tkání.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. (29.09.2021)

Řádní posluchači:

 

ÚČAST:

- podmínkou zápočtu je 100% účast na seminářích (omluva pouze při nemoci - doložením potvrzení od  lékaře; omluva při reprezentaci školy - projednání s časovým předstihem, potvrzení účasti)

- náhrada absence vypracováním a odevzdáním seminární práce (ve stanoveném tématu a rozsahu)

 

TESTY:

- podmínkou zápočtu je napsat testy minimálně na 65 % z celkového počtu bodů

- v případě nemoci (max 2x za semestr) – dochází k přepočtu celkového počtu bodů, jiná absence nevytváří nárok na přepočet bodů, vyjma reprezentace školy (max 2x za semestr, domluva v předstihu)

- při více než dvou absencích (nemoc) je podmínkou zápočtu úspěšné absolvování zápočtového testu,

 (3 pokusy, počet vypsaných termínů 4), a to i tehdy je-li naplněn bodový limit

- při nesplnění bodového limitu je podmínkou zápočtu úspěšné absolvování zápočtového testu,

(3 pokusy, počet vypsaných termínů 4)

 

SEMINÁRNÍ PRÁCE A ÚKOLY:

- podmínkou zápočtu je rovněž odevzdání všech seminárních prací a úkolů do stanovených termínů

- seminární práce (vypracování podle stanovených kritérií na počítači ve formátu MS Word, prezentace v MS PowerPoint a odpřednesení, v případě neodpřednesení bude zadána další seminární práce)

 

Opakující posluchači:

- v případě, že student (ka) získal zápočet v předešlém studiu, jeho účast na seminářích není povinná, zápočet mu bude zapsán v zápočtovém týdnu příslušného semestru

 

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

Literatura
Poslední úprava: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. (29.09.2021)

Povinná:

 • Silbernagl, Stefan, Lang, Florian. Atlas patofyziologie člověka. Praha: Grada Publishing, 2001, 390 s. ISBN 80-7169-968-3.
 • Hulín, Ivan. Patofyziológia. Bratislava: Slovak academic press, 1996, 702 s. ISBN 80-85665-62-X.

Sylabus
Poslední úprava: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. (29.09.2021)
 • Patofyziologie nekrózy (typy) a apoptózy (mechanizmus), rozdíly mezi nekrózou a apoptozou, poruchy pigmentace (přehled)
 • Poruchy účinku hormonů na receptorové úrovni, rozdělení a příklady
 • Patofyziologie horečky a její vliv na funkce organismu, hypertermie a hypotermie, sepse
 • Etiopatogeneze nádorového bujení, klinická klasifikace a příklady
 • Histopatologická klasifikace nádorů, paraneoplastické jevy a jejich příklady
 • Vysvětlení a příklady termínů hypertrofie, atrofie, hyperplazie, metaplazie, dysplazie, trombóza, embolie, hyperemie a metastáza (patogeneze a důsledky pro organismus)
 • Patofyziologie zánětlivé reakce, mediátory zánětu a jejich vliv na funkce organismu, patofyziologická klasifikace zánětu
 • Patofyziolologie edémů a příklady jejich výskytu u různých nemocí
 • Klasifikace, patogeneze a důsledky šokových stavů
 • Patofyziologie stresové reakce, vybraná psychosomatická onemocnění a jejich patofyziologické příčiny
 • Definice, klasifikace a patogeneze bolesti
 • Patologické formy dýchání, patofyziologie obranných dýchacích reflexů, patologie pleurální dutiny
 • Obstrukční plicní nemoci (astma bronchiale, emfyzém, bronchiektázie, chronická bronchitis a ChOPN)
 • Restrikční plicní choroby (ARDS, atelektáza, fibróza, TBC, edém plic)
 • Bronchogenní karcinom plic, zánětlivá onemocnění plic, pneumokoniózy
 • Příčiny, patofyziologie a důsledky aterosklerózy
 • Poruchy metabolismu lipidů, příklady a klinické důsledky
 • Příčiny a patofyziologie ischemické choroby srdeční (angina pectoris, infarkt myokardu)
 • Příčiny, patofyziologie rozdělení a důsledky arteriální hypertenze
 • Klasifikace, příčiny a důsledky poruch převodního systému srdečního
 • Rozdělení, patofyziologie a důsledky získaných chlopňových vad srdce
 • Etiopatogeneze a důsledky srdeční insuficience (selhání „dopředu“ a „dozadu“)
 • Diabetes mellitus, příčiny, typy, přehled akutních a chronických důsledků diabetu
 • Příčiny vzniku, patofyziologie a klinické důsledky metabolického syndromu a inzulinové rezistence
 • Glomerulopatie s nefrotickým a nefritickým obrazem (etiopatogeneze, patofyziologie, příklady a důsledky), rozdíly mezi nefrotickým a nefritickým syndromem
 • Akutní a chronické selhání ledvin (příčiny, patofyziologie, rozdíly a důsledky)
 • Poruchy acidobazické rovnováhy, rozdělení a vliv na funkce organismu
 • Žaludeční a střevní dyspepsie (klasifikace a příklady onemocnění)
 • Onemocnění jícnu a žaludku (gastritidy, vředová choroba, karcinom)
 • Zánětlivá a nádorová onemocnění tenkého střeva a tlustého střeva (akutní enteritis, Crohnova choroba, ulcerózní kolitis, celiakie, kolorektální karcinom, hemeroidy)
 • Onemocnění žlučníku, pankreatu (akutní a chronická pankreatitida) a peritonea (peritonitida)
 • Ikterus, ascites, portální hypertenze, příčíny, projevy a patofyziologické vysvětlení
 • Onemocnění jater (insuficience, encefalopatie, cirhóza, steatóza, Wilsonova choroba, hepatitídy)
 • Poruchy homeostázy sodíku, draslíku  a vápníku
 • Projevy deficitu vitamínů (vitaminy A, D, E, K, skupiny B, C)
 • Projevy deficitu základních minerálních látek (vápníku, hořčíku, draslíku, sodíku, železa, zinku, selenu)
 • Patofyziologie a důsledky poruch výživy a metabolizmu (anorexie, malnutrice, bulimie, obezita)
 • Patogeneze a příklady endokrinních poruch hypothalamu a hypofýzy
 • Etiopatogeneze a patofyziologie endokrinních poruch štítné žlázy a příštítných tělísek (hypo a hyperfunkce, struma)
 • Etiopatogeneze a patofyziologie poruch nadledvin I (Addisonova choroba, Cushingova nemoc a syndrom)
 • Etiopatogeneze a patofyziologie poruch nadledvin II (hypoaldosteronismus, sekundární a terciární hypofunkce kůry nadledvin, primární a sekundární hyperaldosteronismus)
 • Neurologická onemocnění CNS (patofyziologie epilepsie, Parkinsonovy a Huntingtonovy nemoci)
 • Demyelinizační a autoimunní onemocnění CNS (RSM, encephalomyelitis, myastenia gravis), ALS
 • Neuroinfekce – parazitární, bakteriální a virová/prionová postižení nervového systému, encefalopatie (přehled)
 • Amnézie, poruchy paměti, patogeneze neurodegenerativních onemocnění mozku
 • Patogeneze afektivních poruch (deprese, úzkost, ADHD), schizofrenie, autismus
 • Úrazy hlavy, poškození mozku a CMP (přehled), edém mozku a intrakraniální hypertenze
 • Centrální a periferní obrna, CMP a příklady poruch v oblasti periferního neuronu a mozečku, afázie
 • Kvantitativní a kvalitativní poruchy vědomí, delirium, poruchy spánku
 • Klasifikace a příčiny anémii I (kompenzační mechanismy tkáňové hypoxie, anémie sideropenická a megaloblastová)
 • Klasifikace a příčiny anémií II (anémie ze zvýšených ztrát, polycytémie)
 • Poruchy hemokoagulace (krvácivé stavy, diseminovaná intravaskulární koagulace, tromboembolické choroby), poruchy primární hemostázy (poruchy trombocytů, vaskulopatie)
 • Onemocnění bílé krevní složky (choroby hematopoetické kmenové buňky, reaktivní změny bílých krvinek, leukémie, zhoubné lymfoproliferativní choroby, paraproteinémie, myelofibróza)
 • Patologie mužského reprodukčního systému (hyperplazie prostaty, karcinom prostaty, infertilita)
 • Poruchy menstruačních cyklů (amenorea, metroragie, menoragie, poly-, oligo-, hyper-, hypomenorea, PMS, dysmenorea)
 • Karcinomy prsu a děložního čípku, vulvovaginitidy (příčiny, rizikové faktory, klinická manifestace)
 • Onemocnění pohybové soustavy (zánětlivá a degenerativní onemocnění kloubů a páteře – progresivní polyartritida, osteoartróza, ankylosující spondylartritis, spondylartrosis, mimokloubní revmatismus; myopatie, dna) 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK