PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Farmaceutická analýza I - GF302
Anglický název: Pharmaceutical Analysis I
Zajišťuje: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:28/42, Z [HS]
Počet míst: neomezen / 210 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D.
Patří mezi: 2.ročník 2023/24-Farmacie
Korekvizity : GF300, GF301
Záměnnost : GF156, GF295
Je prerekvizitou pro: GF306
Je záměnnost pro: GF295
Anotace -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D. (22.02.2024)
Farmaceutická analýza je profilovou farmaceutickou disciplínou, která je v teoretické i praktické výuce zaměřena na zajištění jakosti, bezpečnosti a účinnosti léčiv, čímž nezadatelně plní jednu ze základních funkcí farmaceutického studia. Těžištěm výuky je lékopisné kontrolně-analytické hodnocení léčiv vycházející z Evropského lékopisu (Ph.Eur.) Pozornost je věnována stabilitním studiím léčivých látek a léčivých přípravků a rovněž problematice bioanalytického hodnocení léčiv. Farmaceutická analýza je oborem, který je úzce spjat s praxí a zasahuje do všech oblastí farmacie. Do výuky jsou organicky začleněny požadavky na kvalitu léčiv v souvislosti se směrnicemi Správné výrobní praxe. Témata: lékopisné hodnocení léčivých látek a léčivých přípravků, instrumentální a chemické zkoušky na identifikaci léčiv, limitní zkoušky na čistotu léčiv, metody kvantitativního hodnocení léčiv, stabilitní studie léčiv, vývoj a validace metod pro hodnocení léčivých přípravků, bioanalýza léčiv.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D. (22.02.2024)

Podmínky pro získání zápočtu

1.     Absolvování všech praktických cvičení – náhradu omluvených zameškaných praktik může povolit vyučující

2.     Účast na přednáškách k Českému lékopisu a Evropskému lékopisu data budou upřesněna

3.     Dostatečné znalosti z probíraných témat, orientace v lékopise

4.     Schválené výsledky a vypracování protokolů ze všech praktických úloh

5.     Úspěšné absolvování dvou průběžných a zápočtového testu

Literatura -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D. (22.02.2024)

Povinná:

 • Klimeš J.a kol.. Kontrolně-analytické hodnocení léčiv lékopisnými metodami. Hradec Králové: Jiří Klimeš, Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy, 2015, 265 s. ISBN 978-80-260-8175-3.
 • Texty přednášek z Farmaceutické analýzy [online]. Dostupné z: https://intranet.faf.cuni.cz/Studijni-materialy/KFCHKL/

Doporučená:

 • Ahuja, S., Scypinski, S.. Handbook of modern pharmaceutical analysis. London: Academic Press, 2011, 598 s. ISBN 9780123759818.
 • Kolektiv autorů. Český lékopis 2017. Praha: Grada Publishing, a.s., 2017, 4904 s. ISBN 978-80-271-0500-7.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D. (22.02.2024)

Přednášky

 • Význam farmaceutické analýzy, oblasti jejího využití, lékopisné monografie
 • Regulatorní autority FDA, EMA, SÚKL
 • Jištění kvality a bezpečnosti léčiv ve farmaceutickém průmyslu – SVP, QC, QA, QP
 • Struktura léčiva jako východisko pro analytické využití jeho fyzikálně chemických vlastností
 • Identifikace léčiv na základě fyzikálních konstant (teplota tání, destilační rozmezí, hustota, index lomu, optická rotace)
 • Použití spektrálních metod pro identifikaci léčiv (UV, IR)
 • Použití chromatografických metod pro identifikaci léčiv (HPLC, TLC, GC)
 • Identifikace léčiv chemickými reakcemi
 • Skupinové a selektivní reakce jednotlivých strukturálních typů léčiv důležitých
 • Limitní zkoušky na čistotu léčiv
 • Zkoušky na čistotu léčiv s využitím chemických reakcí.
 • Zkoušky na čistotu léčiv s využitím instrumentálních metod

Semináře/praktická cvičení

 • Praktické seznámení s lékopisem s důrazem na orientaci v analytických postupech a metodách
 • Seznámení s lékopisnými výpočty pro stanovení obsahu a limitní zkoušky
 • Kontrolně analytické hodnocení vybraných léčiv podle lékopisu
 • Identifikace léčiv s použitím fyzikálních konstant, chemických reakcí, fyzikálně chemických metod
 • Zkoušky na čistotu léčiv s využitím chemických metod a fyzikálních konstant.
 • Stanovení obsahu léčivých látek volumetricky.
 • Titrační stanovení vybraných léčiv v nevodném prostředí
Studijní opory -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D. (10.02.2022)

Moodle: Vybrané kapitoly z farmaceutické analýzy

https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=2894

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D. (10.02.2022)

Přednášky, semináře, praktická cvičení

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK