PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Instrumentální metody - GF301
Anglický název: Instrumental Methods
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (16-16140)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:14/56, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen / 270 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.
Patří mezi: 2.ročník 2023/24 Farmacie
Korekvizity : GF300
Záměnnost : GF274
Je korekvizitou pro: GF313, GF302, GF314
Je prerekvizitou pro: GF385, GF306
Je záměnnost pro: GF274
Anotace -
Cílem výuky je poskytnout studentům pevný a dostatečně široký teoretický a metodický základ pro metody instrumentální analýzy kvalitativní a kvantitativní, a to jak anorganických tak i organických látek. Těžiště výuky spočívá ve výkladu teoretických základů instrumentálních metod analýzy. V praktických cvičeních je kladen důraz na samostatný přístup studentů k řešení analytických problémů vybraných instrumentálních metod.
Poslední úprava: Sklenářová Hana, doc. PharmDr., Ph.D. (18.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu -

Podmínkou udělení zápočtu a zkoušky z předmětu Instrumentální metody je:

Praktická cvičení

 1. Absolvování všech praktických cvičení – možnost náhrady po domluvě s vyučujícím
 2. Odevzdání protokolů ze všech praktických cvičení
 3. Dosažení minimálního počtu bodů z praktické části a teoretické části (průběžné testy a zápočtový test) – 2/3 z celkového počtu
 4. Náhrada případně rozbitého odměrného skla

Zkouška

 1. Zkouška z Instrumentálních metod probíhá v termínech vyhlášených ve Studijním informačním systému, začátek je vždy specifikován. Na písemnou zkoušku je nutná jednoduchá kalkulačka pro výpočet příkladů. Vyhodnocení písemného testu probíhá hned po jeho skončení, zápis výsledků a případné ústní přezkoušení provádějí zkoušející po dohodě v čase domluveném na písemné zkoušce (podle počtu studentů v daném termínu).
 2. Zkouška je společná s předmětem Analytická chemie
 3. Pro konání zkoušky jsou nutné mít zápočet z předmětů Analytická chemie i Instrumentální metody.
 4. Organizace zkoušky:

první termín – písemný test + možnost ústního přezkoušení
druhý termín – písemný test + ústní přezkoušení
třetí termín – ústní zkouška

Okruhy ke zkoušce jsou přístupné ve Studijních materiálech Studium KACH – Farmacie – Analytická chemie a Instrumentální metody a jsou společné pro oba studijní programy

Poslední úprava: Sklenářová Hana, doc. PharmDr., Ph.D. (18.09.2023)
Literatura

Povinná:

 • Karlíček, Rolf, Polášek, Miroslav, Pospíšilová, Marie, Solich, Petr. Analytická chemie pro farmaceuty. Praha: Karolinum, 2001, 281 s. ISBN 80-246-0348-9.
 • Karlíček, Rolf, Dolejšová, Jana, Polášek, Miroslav, Pospíšilová, Marie, Solich, Petr. Analytická chemie : návody do cvičení z kvalitativní anorganické a organické analýzy. Praha: Karolinum, 2000, 89 s. ISBN 80-246-0121-4.
 • Karlíček, Rolf. Analytická chemie : návody do cvičení z kvantitativní analýzy. Praha: Univerzita Karlova, 1995, 163 s. ISBN 80-7184-023-8.
 • Karlíček, Rolf, Dolejšová, Jana, Polášek, Miroslav, Pospíšilová, Marie, Solich, Petr. Analytická chemie : protokoly ke kvalitativní anorganické a organické analýze a ke kvalitativní analýze. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2000, 122 s. ISBN 80-246-0160-5.

Doporučená:

 • Rücker, G. Neugebauer, M. Willems, G. G.. Instrumentelle pharmazeutische Analytik : Lehrbuch zu spektroskopischen, chromatographischen und elektrochemischen Analysenmethoden; mit 70 Tabellen. Stuttgart: Wissenschaftliche Vlg mbH, 1988, 428 s. ISBN 3-8047-1015-8.
 • Robinson, James W., Frame, Eileen M. Skelly Frame, George M.. Undergraduate instrumental analysis. New York: M. Dekker, 2005, 1079 s. ISBN 0-8247-5359-3.
 • Klouda, Pavel. Moderní analytické metody. Ostrava: Pavel Klouda, 2003, 132 s. ISBN 80-86369-07-2.

Poslední úprava: Sklenářová Hana, doc. PharmDr., Ph.D. (18.09.2023)
Sylabus -

Úvod do instrumentálních metod

 • Instrumentální metody, jejich výhody, nevýhody, rozdělení instrumentálních metod, jejich využití kvalitativní i kvantitativní.

Optické metody

 • Základní optické metody, interakce hmoty a záření, rozdělení optických metod, jejich možnosti, principy, základy luminiscenčních analýzy, využití optických metod.
 • Spektrofotometre v ultrafialové oblasti, typy elektronových přechodů, absorpce organických sloučenin, absorpční spektrum, absorpční pás, absorpční koeficient, spektrofotometry dvoupaprskové, diode array, analytické využití – identifikace, čistota látek, stanovení obsahu, metoda kalibrační křivky, analýza vícesložkového systému.
 • Spektrofotometrie v infračervené oblasti, druhy vibrací, charakteristické vibrace skupin, absorpční spektrum, absorpční pásy, přístrojové zařízení, způsoby měření, analytické využití – interpretace spekter, identifikace, zkoušky totožnosti, čistota, struktura organických sloučenin.
 • Plamenová fotometrie, refraktometrie, polarimetrie, jejich principy, analytické využití.
 • Ramanova spektrometrie - využití pro identifikaci organických látek.

Elektroanalytické metody

 • Základní elektroanalytické metody, jejich klasifikace a principy. Potenciometre, princip, přístrojové uspořádání, volba elektrodového systému, iontově selektivní elektrody, potenciometrické titrace a jejich vyhodnocování, analytické využití. Konduktometrie, princip, konduktometrické titrace a další analytické využití.
 • Voltametrie a polarografie, princip, přístrojové uspořádání, kvalitativní a kvantitativní analýza.

Radioanalytické metody

 • Základní radioanalytické metody, jejich klasifikace, principy, využití.

Separační metody

 • Základní separační metody, rozdělení podle principu separace. Chromatografické metody a jejich rozdělení.
 • Plynová chromatografie, instrumentace, analytické využití.
 • Kapalinová chromatografie v kolonovém a planárním uspořádání. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC). Chromatografie tenkovrstvá (TLC, HPTLC). Papírová chromatografie. Přístrojové uspořádání a analytické využití.
Poslední úprava: Sklenářová Hana, doc. PharmDr., Ph.D. (18.09.2023)
Studijní opory

E-learning Moodle: Instrumentální metody https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=2942

Poslední úprava: Sklenářová Hana, doc. PharmDr., Ph.D. (18.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK