PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Farmaceutická analýza II - GF306
Anglický název: Pharmaceutical Analysis II
Zajišťuje: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:28/42, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.
Prerekvizity : GF301, GF302
Záměnnost : GF186
Je korekvizitou pro: GF322, GF502
Je prerekvizitou pro: GF359, GF315, GF350
Anotace -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. (22.09.2023)
Farmaceutická analýza patří mezi profilové předměty vyučované na fakultě a je součástí státní zkoušky. V rámci teoretické a praktické výuky je hlavní pozornost věnována problematice jištění jakosti, bezpečnosti a účinnosti léčiv, čímž nezadatelně plní jednu ze základních funkcí farmaceutického studia. Východiskem pro volbu vhodné metody pro identifikaci i kvantitativní analýzu je struktura léčiva. Dvousemestrová výuka navazuje na základní znalosti získané v rámci přípravných předmětů Anorganická chemie, Organická chemie, Analytická chemie a Instrumentální metody. Důraz je kladen na využití analytických metod v kontrolně-analytickém hodnocení léčiv a pomocných farmaceutických látek. Výuka vychází z platného Českého lékopisu jako základního normativního předpisu. Farmaceutická analýza II navazuje na Farmaceutickou analýzu I a je zaměřena především na využití instrumentálních metod v analýze nejen API (Active Pharmaceutical Ingredients) ale také léčivých přípravků. Pozornost je věnována také hodnocení stability léčiv, vývoji vhodné analytické metody, otázkám enantiomerní čistoty léčiv a dále pak základním aspektům stanovení léčiv v biologickém materiálu. Studenti jsou dále seznámeni se základy Správné laboratorní a výrobní praxe. V průběhu praktické výuky má každý student k dispozici lékopis s cílem naučit se rychlé orientaci ve značné sumě faktografických údajů.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. (22.09.2023)

Podmínky pro získání zápočtu

Podmínky pro získání zápočtu pro studenty studijního programu Farmacie, kteří zahájili studium dříve než v akademickém roce 2019/2020:

1.    Absolvování všech praktických cvičení – náhradu omluvených zameškaných praktik může povolit vyučující

2.    Vypracování protokolů ze všech praktických úloh a získání nadpolovičního počtu bodů z praktických úloh

3.    Vypracování úlohy v Moodlu v uvedeném termínu – chromatografické výpočty

4.    Účast na přednáškách odborníků ze SÚKL  a přednášce týkající se úpravy vzorku.

5.    Úspěšné absolvování zápočtového testu 3 termíny – jeden řádný a dva opravné

 Zápočet je možno konat třikrát, po posouzení žádosti může garant předmětu povilit ještě čtvrtý termín

Podmínky pro získání zápočtu pro studenty studijního programu Farmacie, kteří zahájili studium v akademickém roce 2019/2020 a později:

1.    Absolvování všech praktických cvičení – náhradu omluvených zameškaných praktik může povolit vyučující

2.    Vypracování protokolů ze všech praktických úloh a získání nadpolovičního počtu bodů z praktických úloh

3.    Vypracování úlohy v Moodlu v uvedeném termínu – chromatografické výpočty

4.    Účast na přednáškách odborníků ze SÚKL  a přednášce týkající se úpravy vzorku.

 

 

Zkouška je písemná a zahrnuje následující témata:

 • Český lékopis (orientace)
 • Regulatorní autority (FDA, EMA, EDQM, SÚKL)
 • Důkazy léčiv fyzikálně chemickými metodami a obecné důkazové reakce
 • Čistota léčiv I-IV
 • Separační metody I-II
 • Využití UV-Vis ve farmaceutické analýze
 • Kvantitativní analýza léčiv I-II
 • Bioanalýza léčiv (úvod a hlavní oblasti využití, metody pro úpravu vzorku před analýzou)
 • Chiralita léčiv z pohledu farmaceutické analýzy
 • Oblasti využití plynové chromatografie ve farmaceutické analýze
Literatura -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. (23.09.2022)

Povinná:

 • Klimeš, Jiří. Kontrolně-analytické hodnocení léčiv lékopisnými metodami. Hradec Králové: NECLEUS HK, 2011, 265 s. ISBN 978-80-87009-29-1.

Doporučená:

 • Hansen, Steen Pedersen-Bjergaard, Stig Rasmussen, Knut. Introduction to pharmaceutical chemical analysis. Chichester: Wiley, 2012, 494 s. ISBN 978-0-470-66122-2.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. (22.09.2023)

Přednášky

 • Stabilita léčiv, rozkladné procesy, faktory ovlivňující stabilitu
 • Zrychlené stabilitní testy, výpočet kinetických charakteristik rozkladných reakcí
 • Znalost chemismu rozkladných reakcí jako nezbytný předpoklad pro stabilizační zásahy
 • Odměrné metody užívané v kontrole léčiv
 • Acidobazické titrace léčiv (acidimetrie, alkalimetrie ve vodném i nevodném prostředí)
 • Oxidoredukční titrace léčiv (jodometrie, bromatometrie, manganometrie, cerimetrie)
 • Komplexometrické titrace léčiv (chelatometrie, merkurimetrie)
 • Stanovení léčiv srážecími titracemi
 • Spektrofotometrické stanovení léčiv
 • Polarimetrické stanovení léčiv
 • Stanovení léčiv s využitím elektroanalytických metod
 • Stanovení léčiv chromatografickými (HPLC a GC) a elektroforetickými metodami
 • Stanovení léčiv biologickém materiálu
 • Analýza chirálních látek (obsah nečistot, stanovení obsahu)
 • Vývoj kontrolně-analytické metody

Semináře a praktická cvičení

 • Zkoušky na čistotu léčiv (hodnocení nečistot nebo degradačních produktů chromatografickými a spektrálními metodami)
 • Stanovení obsahu léčiv (lékopisné metody kvantitativního hodnocení léčiv)
 • Kontrolně analytické hodnocení farmaceutických přípravků
 • Kontrola individuálně připravovaných lékových přípravků podle lékopisu a kontrolně analytických postupů užívaných v laboratořích pro kontrolu léčiv
 • Kontrola hromadně vyráběných farmaceutických přípravků podle podnikových norem (kontrolně analytické metody užívané při výstupní kontrole ve farmaceutickém průmyslu)
 • Polodemostrační úlohy (použití UV spektrofotometrie ve farmaceutické analýze, použití IR spektrofotometrie v kontrole léčiv, analýza léčiv na základě specifické optické otáčivosti, analýza léčiv pomocí HPLC, monitorování léčiv a metabolitů v krevní plazmě pomocí HPLC)
Studijní opory
Poslední úprava: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. (23.09.2022)

Moodle:

 

Využití vysokoúčinné kapalinové chromatografie ve farmaceutické analýze (https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2904)

 

Vybrané kapitoly z farmaceutické analýzy (https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2894)

 

 

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. (21.12.2017)

Přednášky, semináře, praktická cvičení

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. (22.09.2023)

1)      Význam farmaceutické analýzy a oblasti jejího využití

2)      Regulatorní autority v oblasti kvality a bezpečnosti léčiv - FDA, EMA, SÚKL (jeho úkoly a kompetence, Věstník SÚKL, Český lékopis a ostatní uznávané lékopisné monografie, vznik lékopisného článku Ph. Eur. ČL); Evropská lékopisná komise, lékopisná komise MZ ČR

3)      Důkazy léčiv fyzikálně chemickými metodami (teplota tání, destilační rozmezí, teplota varu, hustota, index lomu, optická otáčivost, rozpustnost, teplota skápnutí a teplota tuhnutí)

4)      Obecké reakce a důkazy využívané v analýze léčiv (primární aromatická aminoskupina, fenoly, estery, léčiva typu (BH)+X-, vínany, alkaloidy, kovalentně vázaná síra, halogeny, sodné, draselné a vápenaté ionty)

5)      Důkazy derivátů kyseliny salicylové

6)      Důkazy derivátů pyrazolidindionu

7)      Důkazy přírodních, polosyntetických a syntetických analogů morfinu

8)      Důkazy barbiturátů

9)      Důkazy derivátů fenothiazinu

10)  Důkazy derivátů difenylmethanu

11)  Důkazy derivátů benzodiazepinu

12)  Důkazy derivátů dibenzothiepinu

13)  Důkazy derivátů xanthinu

14)  Důkazy derivátů fenylethylaminu a fenylisopropylaminu

15)  Důkazy námelových alkaloidů

16)  Důkazy inhibitorů cholinesteras

17)  Důkazy alkaloidů ze skupiny atropinu a papaverinu

18)  Důkazy kardiotonických glykosidů

19)  Důkazy vitamínů

20)  Důkazy antibakteriálních sulfonamidů

21)  Důkazy penicilinových antibiotik

22)  Důkazy tetracyklinových antibiotik

23)  Důkazy anorganických léčiv

24)  Ověření totožnosti pomocí chromatografických a spektrálních metod

25)  Odměrné metody používané pro stanovení léčiv (způsoby indikace ekvival. bodu, Hmotnostní ekvivalent, korekční faktor a jeho určení, titrace, přímé, nepřímé, zpětné, slepý pokus)

26)  Titrace založené na acidobazických interakcích

27)  Acidimetrické titrace léčiv ve vodném prostředí

28)  Alkalimetrické titrace léčiv ve vodném prostředí

29)  Stanovení léčiv založené na alkalické hydrolýze esterové vazby

30)  Stanovení dusíkatých léčiv s využitím destilace

31)  Stanovení léčiv titracemi v nevodném prostředí

32)  Acidimetrické titrace bazických léčiv v nevodném prostředí

33)  Acidimetrické titrace solí organických zásad a kyselin v nevodném prostředí

34)  Alkalimetrické titrace léčiv v nevodném prostředí

35)  Stanovení léčiv srážecími titracemi

36)  Chelatometrické stanovení léčiv

37)  Oxidačně-redukční titrace používané při stanovení léčiv

38)  Jodometrické stanovení léčiv

39)  Bromátometrické stanovení léčiv

40)  Manganometrické a cerimetrické stanovení léčiv

41)  Stanovení léčiv odměrným roztokem dusitanu sodného

42)  Instrumentální metody používané při stanovení léčiv

43)  Spektrofotometrické stanovení léčiv

44)  Stanovení léčiv chromatografickými metodami (HPLC, GC, HPTLC)

45)  Význam zkoušek na čistotu léčiv, nejpoužívanější metody

46)  Původ nečistot, jejich působení

47)  Zk. těžké kovy (charakterizace jednotlivých metod, kontrolní a monitorovací roztok), železo, arsen, amonium včetně ninhydrinové reakce

48)  Zk. vápník, hořčík, hořčík a kovy alkalických zemin, hliník, sírany, kyanidy, chloridy, bromidy, draslík, fosforečnany

49)  Zk.dusičnany, volný formaldehyd

50)  Zk. semimikrostanovení vody, mikrostanovení vody, ztráta sušením

51)  Zk. peroxidy, peroxidické látky, oxidující látky, redukující látky, oxidovatelné látky, volný chlor

52)  Zk. snadno zuhelnitelné org. látky, síranový popel, celkový popel, netěkavé látky, zbytek po odpaření

53)  Zk. na vzhled roztoku (čirost a stupeň zbarvení tekutin, vizuální hodnocení, nefelometrie, turbidimetrie), kysele nebo zásaditě reagující látky

54)  Zk. aktuální acidita, optická otáčivost, konduktivita

55)  Důkazy nečistot chromatografickými metodami (TLC, HPLC, GC – nejčastěji využívané experimentální uspořádání; způsoby hodnocení; test vhodnosti chromatografických podmínek – nejčastěji užívané parametry)

56)  Důkazy nečistot spektrálními metodami (UV-Vis, AAS)

57)  Faktory působící na stabilitu léčiv

58)  Rozkladné pochody ovlivňující stabilitu léčiv

59)  Požadavky na stabilitu léčiv u nově vyráběných léčivých přípravků

60)  Zátěžové zkoušky, výpočet kinetických charakteristik rozkladných reakcí

61)  Zrychlené stabilitní testy, dlouhodobá stabilitní studie

62)  Parametry sledované ve stabilitních studiích léčivých přípravků

63)  Analýzy léčiv v biologickém materiálu (specifika, oblasti využití, nejčastěji analyzované biologické vzorky-charakteristiky, odběr, uchovávání)

64)  Metody úpravy biologických vzorků před analýzou (precipitace, LLE a SPE)

65)  Analytické metody pro hodnocení léčiv v biologickém materiálu (instrumentální a imunoanalytické metody – přehled, základní principy, porovnání jednotlivých metod)

66)  Využití hmotnostní spektrometrie v analýze léčiv v biologickém materiálu

67)  Vývoj HPLC metody pro kontrolně-analytické hodnocení léčiv

68)  Validace HPLC metody pro kontrolně-analytické hodnocení léčiv (hodnocené parametry)

69)  Chirální léčiva – analytické metody používané pro hodnocení enantiomerů a racemátů, purifikace enantiomerů

70)  Využití plynové chromatografie v lékopisné analýze a popis instrumentace

71)  Hodnocení zbytkových rozpouštědel pomocí GC

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK