PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Analytická chemie - GF300
Anglický název: Analytical Chemistry
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (16-16140)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:14/42, Z [HS]
Počet míst: neomezen / 240 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Petr Solich, CSc.
Patří mezi: 2.úsek 2022/23-Farmacie
Prerekvizity : GF299
Záměnnost : GF139
Je korekvizitou pro: GF301, GF302
Je záměnnost pro: GF139
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Solich, CSc. (19.09.2022)
Cílem výuky je poskytnout studentům pevný a dostatečně široký teoretický a metodický základ pro racionální zajištění chemické analýzy anorganických a organických látek. Těžiště výuky spočívá ve výkladu teoretických základů chemických metod analýzy a ve zvýraznění problémového přístupu. V praktických cvičeních je kladen důraz na samostatný přístup studentů k řešení analytických problémů.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Solich, CSc. (19.09.2022)

Podmínkou udělení zápočtu je splnění následujících podmínek:

Praktická cvičení

 1. Absolvování všech praktických cvičení – možnost náhrady po domluvě s vyučujícím
 2. Dodržování pravidel bezpečnosti při práci v laboratoři
 3. Odevzdání protokolů ze všech praktických cvičení
 4. Dosažení minimálního počtu bodů z praktické části a teoretické části (průběžné testy a zápočtový test) – 2/3 z celkového počtu
 5. Náhrada případně rozbitého odměrného skla
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Solich, CSc. (19.09.2022)

Povinná:

 • Karlíček, Rolf. Analytická chemie pro farmaceuty. Praha: Karolinum, 2013, 281 s. ISBN 978-80-246-2202-6.
 • Karlíček, Rolf. Analytická chemie: návody do cvičení z kvalitativní anorganické a organické analýzy. Praha: Karolinum, 2010, 89 s. ISBN 978-80-246-0121-2.
 • Karlíček, Rolf. Analytická chemie: návody do cvičení z kvantitativní analýzy. Praha: Karolinum, 2010, 97 s. ISBN 978-80-246-0221-9.
 • Karlíček, Rolf. Protokoly ke kvalitativní anorganické a organické analýze a ke kvantitativní analýze. Praha: Karolinum, 2009, 107 s. ISBN 978-80-246-1720-6.
 • Analytická chemie - Moodle [online]. Dostupné z: http://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=1332
 • Analytická chemie - studijní materiály [online]. Dostupné z: https://intranet.faf.cuni.cz/Studijni-materialy/KACH/

Doporučená:

 • Skoog, Douglas A.. Skoog and West's fundamentals of analytical chemistry. [Belmont, Calif.]: Brooks/Cole Cengage Learning, 2013, 958 s. ISBN 978-1-285-05624-1.
 • Christian, Gary D., Dasgupta, Purnendu K. Schug, Kevin. Analytical chemistry. Hoboken: Wiley, 2014, 826 s. ISBN 978-0-470-88757-8.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Solich, CSc. (24.09.2021)

Typy analytických reakcí

 • Základní typy analytických reakcí. Selektivita a citlivost analytických reakcí. Analytické protolytické reakce. Tlumivé soustavy v analytické chemii. Kyseliny a zásady v nevodných rozpouštědlech.
 • Analytické komplexotvorné reakce a jejich rovnováha. Využití komplexotvorných reakcí v analytické chemii. Maskování. Organická komplexotvorná činidla.
 • Analytické oxidačně-redukční reakce, jejich rovnováha kinetika. Katalytické a indukované reakce.
 • Analytické srážecí reakce a jejich rovnováha. Extrakční rovnováhy.

Kvalitativní anorganická analýza

 • Důkaz a stanovení vybraných kationtů a aniontů. Barevné, srážecí a oxidoredukční důkazové reakce, skupinová, selektivní a specifická činidla.
 • Vyhodnocení kvalitativní analýzy jednoduché anorganické sloučeniny.

Analýza organických látek

 • Metody organické analýzy. Elementární analýza: důkaz C, H, N, S, O halogenů v organických sloučeninách. Stanovení C, H, N, S, O, halogenů.
 • Funkční analýza: důkaz alkoholů, fenolů, aminů, aldehydů a ketonů, karboxylových kyselin a esterů, amidů a sulfonamidů, sulfonových kyselin, uhlovodíků, nitro- a nitroso-sloučenin.
 • Identifikace a stanovení uhlovodíků, alkoholů a fenolů, aminů, aldehydů a ketonů, karboxylových kyselin, esterů, amidů a sulfonamidů, sulfonových kyselin, nitro- a nitroso-sloučenin. Analýza organických solí.
 • Třídy rozpustnosti organických sloučenin. Analytické využití vztahu mezi strukturou a rozpustností.

Přímé metody kvantitativní analýzy

 • Obecné postupy kvantitativní analýzy. Příprava vzorku k analýze. Zpracování a vyhodnocení výsledků kvantitativní analýzy.
 • Odměrná stanovení přímá, nepřímá, zpětná. Koncentrace odměrných roztoků a jejich standardizace.
 • Metody odměrné analýzy. Acidimetrie a alkalimetrie, acidobazické indikátory, titrace v nevodných rozpouštědlech. Chelátometrie, chelátometrické indikátory. Manganometrie. Jodometrie. Bromátometrie. Dichromátometrie. Argentometrie. Merkurimetrie.
 • Základy a typy vážkových stanovení.
Studijní opory
Poslední úprava: prof. RNDr. Petr Solich, CSc. (24.09.2021)

E-learning Moodle: Analytická chemie https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=1332

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK