PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Speciální metody instrumentální analýzy (praktická cvičení) - GF314
Anglický název: Special Methods of Instrumental Analysis (practical classes)
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (16-16140)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:0/42, Z+Zk [HS]
Počet míst: neurčen / 60 (60)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.
Korekvizity : GF301, GF313
Ve slož. prerekvizitě: GF1001
Anotace
Cílem předmětu je praktická ukázka a procvičení úloh z vybraných instrumentálních technik z pohledu jejich praktických aplikací, výhod, ale i omezení jejich využití pro analýzu různých vzorků. Praktická cvičení probíhají ve skupině 4 – 5 studentů. Předmět patří do zaměření Farmaceutická analýza.
Poslední úprava: Sklenářová Hana, doc. PharmDr., Ph.D. (23.07.2024)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou k odělení zápočtu a ke zkoušce z předmětu Speciální metody instrumentální analýzy (praktická cvičení) je:

Zápočet

 1. Absolvování všech praktických cvičení – možnost náhrady po domluvě s vyučujícím
 2. Odevzdání protokolů ze všech praktických cvičení

Zkouška

 1. Zkouška ze Speciálních metod instrumentální analýzy - praktická cvičení probíhá v termínech vyhlášených ve Studijním informačním systému, začátek je vždy specifikován.
 2. Pro konání zkoušky jsou nutné dva zápočty - z předmětu Speciálních metod instrumentální analýzy - praktických cvičení a také z předmětu Speciální metody instrumentální analýzy - přednášky.
 3. Zkouška je ústní, okruhy ke zkoušce jsou přístupné ve Studijních materiálech – Studium KACH – Farmacie – Speciální metody instrumentální analýzy - Obecné
Poslední úprava: Sklenářová Hana, doc. PharmDr., Ph.D. (23.07.2024)
Literatura

Doporučená:

 • Nováková, Lucie, Douša, Michal. Moderní HPLC separace v teorii a praxi. Praha: Europrint, 2013, 299 s. ISBN 978-80-260-4243-3.
 • Nováková, Lucie, Douša, Michal. Moderní HPLC separace v teorii a praxi. Praha: Europrint, 2013, 235 s. ISBN 978-80-260-4244-0.
 • Skoog, Douglas A.. Skoog and West's fundamentals of analytical chemistry. [Belmont, Calif.]: Brooks/Cole Cengage Learning, 2013, 958 s. ISBN 978-1-285-05624-1.
 • Robinson, James W., Frame, Eileen M. Skelly Frame, George M.. Undergraduate instrumental analysis. Boca Raton: CRC Press, 2014, 1264 s. ISBN 978-1-4200-635-2.

Poslední úprava: Sklenářová Hana, doc. PharmDr., Ph.D. (23.07.2024)
Sylabus

Sylabus předmětu - Speciální metody instrumentální analýzy (praktická cvičení)

 • Potenciometrie s iontově selektivními elektrodami – stanovení nízké koncentrace jodidů (nečistoty) ve vzorku chloridu sodného, selektivita měření, metoda dvou standardních přídavků a její numerické vyhodnocení.
 • Rozpouštěcí voltametrie – stopová analýza těžkých kovů - identifikace a stanovení ve vzorku chloridu sodného pomocí metody standardního přídavku.
 • Kapilární zónová elektroforéza – stanovení kys. sorbové a kys. benzoové v neznámém vzorku, kalibrační závislost.
 • Kapilární izotachoforéza – stanovení glukosaminu v potravním doplňku, porovnání se standardním roztokem se známým obsahem účinné látky, bezkontaktní vodivostní detekce.
 • Spektrofotometrie v UV oblasti – selektivní stanovení složek ve směsi (kys. o-hydroxybenzoová a kys. p-hydroxybenzoová), výběr optimálních vlnových délek, výpočet absorpčních koeficientů, stanovení složek v neznámém vzorku.
 • Vysokoúčinná kapalinová chromatografie – identifikace složek směsi účinných látek (paracetamol, kys. p-hydroxybenzoová, kys. acetylsalicylová + rozkladný produkt kys. salicylová), stanovení paracetamolu, identifikace nečistoty, rozklad kys. acetylsalicylové.
 • Sekvenční injekční analýza – automatizace stanovení dusičnanů pomocí derivatizační reakce v systému sekvenční injekční analýzy, optimalizace průtokové rychlosti, „stop-flow“ režim pro spektrofotometrické stanovení, kalibrační závislost, stanovení dusičnanů v pitné nebo studniční povrchové vodě.
 • Fluorimetrie – derivatizační fluorimetrické stanovení thiaminu po oxidaci v alkalickém prostředí, výběr excitační a emisní vlnové délky, kalibrační závislosti, stanovení thiaminu v neznámém vzorku.
 • Ramanova spektrometrie – identifikace methanolu ve vzorcích ethanolických roztoků, stanovení pomocí srovnání plochy pásu methanolu proti pásu ethanolu nebo proti nízkému signálu v jiné oblasti Ramanova spektra.
Poslední úprava: Sklenářová Hana, doc. PharmDr., Ph.D. (23.07.2024)
Studijní opory

E-learning Moodle: Speciální metody instrumentální analýzy https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=3643

Poslední úprava: Sklenářová Hana, doc. PharmDr., Ph.D. (23.07.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK