PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Mikrobiologie - E0205084
Anglický název: Microbiology
Zajišťuje: Ústav mikrobiologie (14-510)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D.
doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D.
RNDr. Karel Martínek, Ph.D.
MVDr. Václava Šmírová
Kategorizace předmětu: Lékařství > Teoretické předměty
Korekvizity : E0203004, E0203010, E0204011
Je korekvizitou pro: E0207025, E0207380, E0208023, E0208038, E0208310, E0208029
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D. (14.11.2017)
Během výuky získají studenti základní znalosti o lékařsky významných bakteriích, virech, houbách a parazitech, o úloze fyziologické mikroflóry a o principech patogenního působení mikroorganizmu na hostitele. Součástí získaných znalostí je i problematika specifické prevence a terapie mikrobiálních infekcí a informace o epidemiologii infekčních onemocnění a o nových poznatcích v oboru mikrobiologie. Nedílnou součástí oboru je moderní antibiotická politika včetně rezistencí na antibiotika a mechanizmů jejich vzniku.
Během praktické výuky získají studenti základní dovednosti v odběru materiálu na mikrobiologické vyšetření, v laboratorní diagnostice jednotlivých skupin mikroorganizmů a diagnostice infekčních agens v jednotlivých systémových soustavách člověka. Získají o nově zaváděných postupech.
Literatura
Poslední úprava: Kateřina Babincová (15.02.2012)

Votava M. a kol.: Lékařská mikrobiologie pro zubní lékařství. 2007
Votava M. a kol.: Lékařská mikrobiologie: Vyšetřovací metody. 2010

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Jitka Hrabětová (24.05.2018)

Složení zkoušky je podmíněno získáním zápočtu.

Zkouška se skládá z části praktické i teoretické.

Teoretická část je absolvována ústní formou.

Otázky ke zkoušce jsou studentům poskytnuty v průběhu semestru.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (15.12.2017)

Přednášky:
Úvod do studia - význam mikrobiologie, obsah předmětu, historie lékařské mikrobiologie, stavba prokaryotických a eukaryotických organismů (viry, bakterie, houby, plísně, paraziti)
Obecná bakteriologie -stavba a fyziologie bakteriální buňky, vztahy mezi makroorganizmem a mikroorganizmem - patogenita a virulence bakterií, kontagiozita, invazivita , toxicita bakterií
Antibiotika a chemoterapeutika - dělení a charakteristika základních skupin, mechanizmus účinku na buňku, mechanizmy vzniku a epidemiologie rezistence, principy racionální antibiotické terapie
Bakteriologie - taxonomie bakterií, hlediska dělení bakterií do skupin
Přehled lékařsky významných bakterií
Rody Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus, Peptostreptococcus, Bacteroides, Listeria, Lactobacillus, Bacillus, Clostridium, Corynebacterium a příbuzné rody, rody Neisseria, Branhamella, Moraxella, Acinetobacter, čeleď Enterobacteriaceae, rody Vibrio, Haemophilus, Campylobacter, Helicobacter, Pseudomonas, Burkholderia, Stenotrophomonas, Bordetella, Legionella, Brucella, Franciscella.
Rod Mycobacterium, Mycoplasma, Ureaplasma. Ricketsie. Spirochety - rody Treponema, Borrelia a Leptospira.
Základní morfologické, fyziologické a patogenní vlastnosti jednotlivých mikroorganizmů. Jejich zdroje a možnosti přenosu při infekci člověka. Mechanizmus vzniku onemocnění, základní klinické příznaky nemoci, prevence, terapie a epidemiologie.
Jejich výskyt a vliv na mikroflóru dutiny ústní.
Virologie - taxonomie virů, hlediska dělení virů do skupin
Obecná virologie - stavba, fyziologie, genetika. Specifita virových infekcí. Antivirotika.
Přehled lékařsky významných skupin virů
Čeledi Poxviridae, Herpesviridae, Adenoviridae, Papovaviridae a Parvoviridae.
Čeledi Picornaviridae, Caliciviridae, Reoviridae, Togaviridae, Flaviviridae, Buniaviridae, Orthomyxoviridae, Paramyxoviridae, Rhabdoviridae, Filoviridae, Retroviridae, Arenaviridae a Coronaviridae.
Základní morfologické, fyziologické a patogenní vlastnosti jednotlivých virů. Jejich zdroje a možnosti přenosu při infekci člověka. Mechanizmus vzniku onemocnění, základní klinické příznaky nemoci, prevence, terapie a epidemiologie.
Jejich výskyt a vliv na mikroflóru dutiny ústní.
Mykologie - taxonomie hub, hlediska dělení hub do skupin
Obecná mykologie - stavba, fyziologie, genetika. Specifita mykotických infekcí. Tropické mykózy. Antimykotika
Přehled lékařsky významných hub
Rody Candida, Cryptococcus, Aspergillus, Penicillium, Mucor, Rhizopus, Chrysosporium, Trichophyton, Epidermophyton, Microsporum, Pityrosporum, Sporotrichum. Pneumocystis carinii.
Základní morfologické, fyziologické a patogenní vlatnosti jednotlivých hub. Jejich zdroje a možnosti přenosu při infekci člověka. Mechanizmus vzniku onemocnění, základní klinické příznaky nemoci, prevence, terapie a epidemiologie.
Jejich výskyt a vliv na mikroflóru dutiny ústní.
Parazitologie - taxonomie parazitů, hlediska jejich dělení
Základní charakteristika jednotlivých lékařsky významných skupin parazitů (Protozoa, Vermes, Arthropoda) - stavba, fyziologie, genetika. Specifita parazitárních infekcí. Tropické parazitózy. Antiparazitika.
Přehled lékařsky významných parazit
Protozoa (prvoci) - rody Entamoeba, Acantamoeba, Naegleria, Trichomonas, Leishmania, Trypanozoma, Giardia, Balantidium, Toxoplasma, Plasmodium, Cryptosporidium.
Nematoda (hlístice) - Dracunculus, Wuchereria, Onchocerca, Brugia, Enterobius, Ascaris, Trichuris, Ancylostoma. Trematoda (motolice) - Schistosoma.
Cestoda (tasemnice) - Taenia, Hymenolepis, Diphylobotrium, Echinococcus.
Arthropoda (členovci) - Ixodes, Pulex, Cimex, Pediculus, Sarcoptes.
Základní morfologické, fyziologické a patogenní vlastnosti jednotlivých parazitů. Jejich zdroje a možnosti přenosu při infekci člověka. Mechanizmus vzniku onemocnění, základní klinické příznaky nemoci, prevence, terapie a epidemiologie.
Jejich výskyt a vliv na mikroflóru dutiny ústní.
Infekce spojené s nemocniční péčí, infekce imunosuprimovaných pacientů
Význam, specifita a nejčastější původci těchto infekcí a jejich rezistence na antibiotika.
Mikrobiologie dutiny ústní
Indikace, interpretace a limity mikrobiologické diagnostiky
Praktická výuka:
Dezinfekce a sterilizace
Základní pojmy, metody dezinfekce a sterilizace, význam v prevenci infekcí
Odběr, transport a zpracování infekčního materiálu
Hlavní zásady správného odběru jednotlivých typů materiálu k mikrobiologickému vyšetření a jeho správný transport do mikrobiologické laboratoře. Postup při zpracování materiálu v mikrobiologické laboratoři.
Mikroskopické vyšetřovací metody
Využití mikroskopie v bakteriologii, mykologii, virologii a parazitologii. Druhy používaných preparátů a barvicích postupů. Postup při mikroskopování preparátů s imerzí. Samostatná příprava, barvení a hodnocení preparátů.
Kultivační vyšetřovací metody
Využití kultivačních metod v bakteriologii, mykologii, virologii a parazitologii. Základní podmínky a metody kultivace. Dělení a druhy kultivačních půd. Hodnocení růstu bakterií. Základní metody laboratorní identifikace mikroorganizmů. Metody detekce citlivosti bakterií na antibiotika. Samostatné zpracování materiálu, popis kolonií a identifikace mikroorganizmů.
Imunologické metody
Využití serologických metod v bakteriologii, mykologii, virologii a parazitologii. Jednotlivé složky serologických reakcí, jejich charakteristika. Průběh serologických reakcí. Základní serologické metody - aglutinace, precipitace, imunodifúze a elektoforéza, reakce vazby komplementu, reakce se značenými složkami - imunofluorescence, radioimunoanalýza, enzymoimunoanalýza (ELISA). Imunoblotting, PCR.
Hodnocení serologických reakcí, problematika interpretace serologických výsledků.
Fyziologická mikroflora člověka, mikrobiologie dutiny ústní – základní přehled a význam u zdravé populace
Laboratorní diagnostika infekcí vyvolaných anaeroby. Laboratorní diagnostika virů. Laboratorní diagnostika patogenních hub. Laboratorní diagnostika parazitů . Laboratorní diagnostika původců infekcí kůže, sliznic a měkkých tkání. Laboratorní diagnostika původců pohlavně přenosných infekcí. Laboratorní diagnostika původců močových a střevních infekcí. Laboratorní diagnostika původců infekcí dýchacích cest. Laboratorní diagnostika původců infekcí CNS a septických stavů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK