PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Pediatrie - E0208029
Anglický název: Pediatrics
Zajišťuje: Klinika dětská (14-360)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Korekvizity : E0205084, E0205500, E0206014, E0206015, E0206085
Anotace -
Poslední úprava: MUDr. Lumír Šašek, Ph.D. (15.11.2017)
Studenti oboru stomatologie by v tomto předmětu měli získat znalosti z dětského lékařství s důrazem na tu část, která souvisí s jejich základním oborem. To zahrnuje základní pediatrickou terminologii, růst a vývoj dítěte, základy dětské výživy, koagulopatie dětského věku, onemocnění horní části zažívacího a respiračního traktu, akutní stavy v pediatrii, úrazy hlavy a krku, apod. Na základě těchto znalostí by studenti měli na konci výuky předmětu ovládat základní dovednosti, tedy navázat s pacientem kontakt a komunikaci adekvátní jeho věkové kategorii, celkově dětského pacienta vyšetřit, zhodnotit jeho celkový stav a rozpoznat akutní stavy, zahájit v akutních případech první pomoc, včetně kardiopulmonální resuscitace, vyhodnotit rizikovost pacienta pro stomatologické výkony z hlediska hemostázy, průchodnosti dýchacích cest, infekcí.
Přednášky jsou orientovány s ohledem na výše uvedené cílové znalosti.
Výuka v rozsahu dvou vyučovacích hodin začíná v 08:00 na Dětské klinice, Lochotínský areál Fakultní nemocnice, vchod F, 6. patro, seminární místnosti kliniky. Studenti musí mít plášť a přezůvky. Výuka je zakončena zápočtem, podmínkou je účast na všech praktických cvičeních, a zkouškou.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (14.12.2017)

Povinná literatura:
Stožický F., Sýkora J., et al: Základy dětského lékařství. Vydání druhé. Praha: Nakladatelství Karolinum 2015. ISBN 978-80- 246-2997- 1.
Doporučená literatura:
Muntau A. C.: Pediatrie. Překlad šestého vydání. Praha: Grada 2014. ISBN 978-80- 247-4588- 6.
Lebl J., Provazník K., Hejcmanová L.: Preklinická pediatrie. Druhé přepracované vydání. Praha: Galén, Karolinum 2007. ISBN 978-80- 7262-438- 6.
Lebl J., Janda J., Pohunek P., Starý J., et al: Klinická pediatrie. Praha: Galén 2012. ISBN 978-80-7262-772- 1.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Renata Kejzlarová (24.05.2018)

docházka k získání zápočtu

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (15.12.2017)

Praktická cvičení
Studenti se seznámí s rozdělením dětského věku, základními pediatrickými termíny, dále jsou probírány odlišnosti fyzikálního vyšetření jednotlivých věkových kategorií a význam celkového vyšetření pacienta
Studenti získávají u lůžka pacientů základní dovednosti při fyzikálním vyšetřování dětských pacientů
Studenti opakují znalosti fyzikálního vyšetřování a osvojují si teoretické znalosti pravidel komunikace s pacienty jednotlivých věkových skupin, je podrobně probírán růst a vývoj dítěte
Studenti upevňují u lůžka pacientů dovednosti při fyzikálním vyšetření dětských pacientů a získávají dovednosti při komunikaci s dětskými pacienty různých věkových kategorií
Studenti se seznámí se základy neonatologické problematiky, především s problematikou kolemporodní péče o fyziologického novorozence a problematikou časného novorozeneckého období, problematikou nejčastějších novorozeneckých patologií, ale i předčasně narozených dětí
Studenti se seznámí s algoritmy pediatrické kardiopulmonální resuscitace, především základní podpory životních funkcí
Studenti na modelech získávají dovednosti pro provádění kardiopulmonální resuscitace u dětí
Studenti se seznámí s nejčastějšími akutními stavy dětského věku, jejich příčinami a příznaky – dítě s poruchou vědomí a/nebo s křečemi, dušné dítě, febrilní dítě, dehydratované dítě, dítě s oběhovým postižením ve smyslu šokového stavu
Studenti získávají u lůžka pacientů dovednosti v rozpoznání patologií ve fyzikálním nálezu, laboratorních i grafických vyšetření s důrazem na výše uvedené akutní stavy
Studenti se seznámí s nejčastějšími onemocněními hemostázy a červené krevní řady, s jejich příznaky klinickými i laboratorními a s možnosti léčby. Studenti se dále seznámí se problematikou chronických onemocnění respiračního traktu se vztahem ke stomatologické problematice a s problematikou traumat a intoxikací v dětském věku.
Studenti prohlubují u lůžka dovednosti a zkušenosti s diagnostikou akutně i chronicky nemocných dětí
Studenti se seznámí s nejčastějšími onemocněními horní částí zažívacího traktu se vztahem ke stomatologické problematice.
Část praktických cvičení je věnována opakování nabitých znalostí a konzultacím
Praktická cvičení končí udělením zápočtů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK